Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

O čemu se pregovara?

U cilju potpune zaštite zdravlja i interesa potrošača Evropska unija primjenjuje integrisani pristup „Od njive do trpeze“, koji svojim nazivom opisuje način na koji EU pristupa politikama bezbjednosti hrane, obezbjeđivanja visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja biljaka u cilju pružanja svojim građanima najboljeg kvaliteta proizvoda. Ovi ciljevi se postižu korišćenjem mjera koje se odnose na cijeli lanac proizvodnje, od obrade i distribucije hrane do potrošača pod adekvatnim nadzorom nadležnog organa tokom čitavog procesa.

Visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi je sigurno jedan od glavnih ciljeva politika EU. Istovremeno, neophodno je obezbijediti efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je moguće samo ako se standardi koji se odnose na bezbjednost hrane i proizvodnju dosljedno primjenjuju na cijeloj teritoriji EU.

Podoblasti?

Pravna tekovina EU u ovom poglavlju sastoji se od tri dijela - podoblasti koja se međusobno nadopunjuju:

1. Bezbjednost hrane obuhvata pravila higijene u proizvodnji, preradi i stavljanju u promet hrane i hrane za životinje, zvanične kontrole i mehanizme za osiguranje bezbjednosti hrane.

2. Veterinarstvo obuhvata pravila o prometu životinja i životinjskih proizvoda, zdravlje životinja, zvanične kontrole uvoza proizvoda iz trećih zemalja, kao i praćenje kretanja životinja.

3. Fitosanitarni nadzor obuhvata pravila o kontroli štetnih organizama na biljkama i biljnom materijalu, stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, sjemena i sadnog materijala, kontrolе rezidua pesticida u proizvodima biljnog porijekla.

Takođe, ovo poglavlje obuhvata propise koji se odnose na genetski modifikovane organizme.

Do ulaska u EU svaka država kandidat dužna je da preuzme cijelu pravnu tekovinu EU, te mora biti sposobna za njenu potpunu i efikasnu primjenu.

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu održanoj 30. juna 2016. godine.

Početna mjerila?

Crna Gora je u okviru pregovaračkog poglavlja 12 imala tri početna mjerila i to:

1. Crna Gora treba da usvoji novi zakonski okvir u skladu sa pravnom tekovinom EU i zakonskim odredbama jasno odredi nadležnosti, pogotovo kontrolna tijela.

2. Crna Gora treba da predstavi sveobuhvatnu nacionalnu strategiju, uključujući i akcioni plan, koji će poslužiti kao osnova za prenošenje i primjenu pravne tekovine EU za oblast Bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarnu politku, uključujući i planove za razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta i procjenu potrebnih finansijskih sredstava. Posebnu pažnju treba posvetiti izradi detaljnog akcionog plana za kontrolu i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge za domaće i divlje svinje, jednom kada vakcinisanje bude ukinuto.

3. Crna Gora treba da podnese Komisiji klasifikaciju svih objekata za hranu i objekata za rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla, na temelju pravne tekovine EU, koja će poslužiti kao temelj budućeg Nacionalnog programa za unapređenje objekata za hranu i nusproizvode životinjskog porijekla.

Usklađivanjem pravnog okvira u ovom poglavlju sa pravnom tekovinom EU, donošenjem Strategije Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika s Opštim akcionim planom i Posebnim akcionim planom za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja 10. septembra 2015, te donošenjem Odluke o sprovođenju postupka procjene usaglašenosti s EU zahtjevima (kategorizaciji) odobrenih objekata u poslovanju hranom i objekata za rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla 3. septembra 2014. godine, Crna Gora je ispunila početna mjerila.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru pregovaračkog poglavlja 12, Crna Gora ima obavezu da ispuni sledeća završna mjerila:

1. Neophodno je da Crna Gora podnese Evropskoj komisiji odobreni nacionalni program za unapređenje objekata za proizvode životinjskog porijekla, uključujući objekte za nusproizvode životinjskog porijekla. Što se tiče sektora mlijeka, nacionalni program takođe treba uključivati strategiju za upotrebu neusaglašenog sirovog mlijeka

2. Neophodno je da Crna Gora pruži Komisiji garanciju za uspostavljanje sistema kompatibilnog sistema EU za službene kontrole živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, uključujući i njegovo finansiranje

3. Neophodno je da Crna Gora nastavi da uspostavlja i razvija, u skladu s pravnom tekovinom EU, relevantne administrativne strukture, posebno kada je riječ o kontroli bezbjednosti hrane, te nastavlja da jača svoje administrativne kapacitete i infrastrukturu. Crna Gora treba da pokaže da će imati neophodne administrativne kapacitete za pravilno sprovođenje i primjenu cjelokupne pravne tekovine obuhvaćene ovim poglavljem o pristupanju.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U cilju ispunjenja završnih mjerila Vlada Crne Gore je 12. jula 2017. usvojila Nacionalni program za unapređenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nusproizvode životinjskog porijekla uz obavezu polugodišnjeg izvještavanja o realizaciji Vlade Crne Gore i Evropske komisije.

Pored toga, Vlada Crne Gore je 21. juna 2018. usvojila Nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom, čime su ispunjene obaveze koje proističu iz prvog završnog mjerila.

Na ispunjenju drugog i trećeg završnog mjerila se radi kontinuirano. Međutim, treba imati u vidu da je ispunjene ovih mjerila izuzetno kompleksno i da su neophodna izdašna finansijska sredstva. Crna Gora svakodnevno ulaže napore u cilju osiguranja efikasne administracije, odgovarajuće infrastrukture, što iziskuje vremenski period od nekoliko godina.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 12, kao i šef Radne grupe 12 su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, tj. Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dok je kontakt osoba za Radnu grupu iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao članovi radne grupe za PP12 su predstavnici sledećih organa i organizacija: Skupština Crne Gore, Ministartsvo finansija, Uprava za statistiku – Monstat, Privredna komora Crne Gore, JU Specijalistička veterinarska laboratorija, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Farmaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica, Agencija za ljekove i medicinska sredstva, Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO, Laboratorija za hemiju mora i okeanografiju u Institutu za biologiju mora, Veterinarska komore Crne Gore, PVU Popović, PVU Animavet, Fru Monte DOO, Mljekara Lazine Šimšić Montmilk, IM Goranović DOO, "Meso-promet" DOO, Montenegro eggs DOO, NVO Mreža za zaštitu pasa i mačaka, "13 Jul Plantaže" AD, Water group DOO, Ekoplant DOO i Višnjić komerc DOO.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Crna Gora prilagođava svoje standarde evropskim u cilju osiguravanja najvišeg nivoa bezbjednosti hrane, a pored toga crnogorskim proizvođačima omogućuje da razvijaju kapacitete i da jačaju konkurentnost za budući plasman svojih proizvoda.

Ono što je bitno imati na umu kada su u pitanju proizvodi jeste da EU ne ograničava proizvodni proces za potrošnju u domaćinstvima, te će se isti i dalje dalje proizvoditi kao do sada, međutim ukoliko se plasiraju na tržište moraće da zadovolje određene higijenske standarde, a sve u cilju zaštite potrošača. To važi i za tradicionalne proizvode kao što su mlijeko, sir, kajmak i drugi proizvodi koji će se moći plasirati na tržište samo uz poštovanje higijenskih zahtjeva, što će u krajnjem doprinjeti većoj bezbjednosti,a i kvalitetu ovih proizvoda.

Crna Gora će kao rezultat procesa prilagođavanja standardima EU, između ostalog, imati unapređene objekte za proizvodnju i preradu mesa, unapređen uzgoj životinja na farmama, bolje standarde dobrobiti životinja, kontrolisanu upotrebu pesticida u skladu sa standardima EU. Hrana koja se proizvodi u Crnoj Gori imaće slobodan put do evropskih potrošača, a domaćim potrošačima biće garantovani isti visoki standardi bezbednosti hrane koju trenutno imaju evropski potrošači.

nazad na vrh

Poglavlje 12 - Press

Funkcionalna uprava i posvećenost poljoprivrednoj proizvodnji ključni za prevazilaženje izazova

06-10-2020

Pandemija koronavirusa ozbiljno je pogodila sektor poljoprivrede i ribarstva, a suočavanje sa predstojećim izazovima zahtijeva funkcionalnu javnu upravu i kontinuitet napretka koji je postignut u prethodnim godinama, ocijenjeno je na 13. sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije.

Brisel: Nastavlja se napredak u sektorima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva

04-10-2019

Crna Gora nastavlja da pravi iskorake u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ocijenjeno je danas u Briselu na sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Sastanak su otvorili zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus Žimeno i v.d. generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Darko Konjević. ...

Crna Gora na dobrom putu

11-03-2019

Crna Gora je na dobrom putu u procesu usklađivanja s evropskom pravnom tekovinom i nema nijednog razloga da se on ne završi kako je planirano, saopštila je bivši hrvatski pregovarač sa EU za sektor poljoprivrede, Ružica Gelo. „Moj utisak je da su prioriteti koji su utvrđeni u Crnoj Gori na tragu onoga što smo mi postavili u Hrvatskoj. Možda se nešto više napravilo u segmentu bezbjednosti hrane, što je preporučljivo, jer se postizanjem standarda u području veterinarstva i zaštite bilja stvaraju uslovi da se, i prije pristupanja EU, ti proizvodi...

Crna Gora dobro napreduje u poglavlju koje se odnosi na poljoprivredu

11-03-2019

Crna Gora dobro napreduje u pristupnim pregovorima u poglavlju poljoprivrede i ruralnog razvoja, ocijenila je bivša pregovaračica Hrvatske u toj oblasti, Ružica Gelo. Ona je istakla da je važno da poljoprivrednici što prije usvoje standarde Evropske unije, a to su bezbjednost i kvalitet proizvoda. Uz to, smatra da je neophopdno i udruživanje proizvođača, jer jedino tako zemlje poput Crne Gore i Hrvatske mogu biti konkurentne na evropskom tržištu.

Crnogorska poljoprivreda doprinijeće evropskoj mapi poljoprivrede

20-09-2018

Crnogorska administracija je na dobrom putu da prilagodi svoju legislativu zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije i ostvari svoj cilj, a to je jaka poljoprivreda sa konkurentnim farmerima i prerađivačima hrane, poručeno je na jedanaestom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Predstavnici crnogorskih institucija predstavili su danas napredak ostvaren u reformskom procesu u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva. ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

19-09-2018

U Podgorici će se u četvrtak, 20. septembra održati jedanaesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Sastanak će otvoriti savjetnica glavnog pregovarača Dragana Marković, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napredak ostvaren u reformskom procesu u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosan...

Javni poziv NVO-ima za člana Radne grupe u poglavlju 12–Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanit…

18-12-2017

Na osnovu Javnog poziva koji je Ministarstvo evropskih poslova objavilo 4. decembra 2017, za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za učešće u Radnoj grupi za pripremu pregovora u poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo evropskih poslova obavještava javnost da   NIJE BILO PREDLOŽENIH KANDIDATA/KANDIDATKINJA NEVLADINIH ORGANIZACI...

Javni poziv NVO-ima za člana Radne grupe za poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosa…

04-12-2017

Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnog nadzora da dostave predlog za izbor tri predstavnika/ce u sastav radne grupe za učešće u pripremi pregovora o poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Javni poziv možete preuzeti ovdje.  ...

Brisel: Napredak crnogorske poljoprivrede na evropskom putu

06-11-2017

Crna Gora je ostvarila napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, ocijenjeno je danas u Briselu, na desetom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja prezentovali su napredak koji je ostvaren od prethodnog sastanka održanog u Podgorici u oktobru 2016. godine, u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva.

U Podgorici održan Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo

21-09-2016

Crna Gora je tokom proteklih godinu dana ostvarila veoma zapažen napredak u ispunjavanju mjerila za otvaranje pregovaračkih poglavlja u oblasti poljoprivrede, a najbolji pokazatelj ovog uspjeha je otvaranje pregovora u poglavljima 12 –Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 – Ribarstvo istaknuto je na devetom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije koji je danas održan u Podgorici.

Andriukaitis: Težak posao tek slijedi

14-07-2016

Otvaranje pregovora o poglavlju 12 - Bezjednost hrane, veterinarstvo i fitonsanitarni nadzor, uspjeh je za Crnu Goru, ali težak posao tek slijedi, kazao je evropski komesar za zdravlje i bezbjednost hrane, Vitenis Andriukaitis. On je, u intervjuu agenciji MINA kazao da je Vlada Crne Gore u septembru usvojila Strategiju za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije u oblasti bezbjednosti hrane, i ocijenio da je to bio ključni korak ka zakonodavnom usklađivanju, koje bi trebalo da se završi do kraja 2018. godine. ...

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 12 predstavlja jasan signal EU da se politika proširenja nastavlja

14-07-2016

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitonsanitarni nadzor, kao jednog od dva iz oblasti poljoprivrede koja je Crna Gora nedavno otvorila u Briselu, predstavlja jasan signal EU da se politika proširenja nastavlja. Konkretno, pregovori u poglavlju 12 predstavljaju put do uspostavljanja stabilnog i pouzdanog sistema bezbjednosti hrane, u korist potrošača i proizvođača u Crnoj Gori. Ovo je danas zaključeno nakon susreta potpredsjedika Vlade prof. dr Petra Ivanovića sa evropskim komesarom za...

EU komesar za zdravlje i bezbjednost hrane Andriukaitis u posjeti Crnoj Gori

12-07-2016

Evropski komesar za zdravlje i bezbjednost hrane, Vitenis Andriukaitis, boraviće u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 14. i 15. jula. Tokom posjete, komesar Andriukaitis će se sastati sa potpredsjednikom Skupštine Crne Gore, Suljom Mustafićem, potpredsjednikom Vlade Crne Gore, Petrom Ivanovićem, ministrom zdravlja, Budimirom Šegrtom i ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Budimirom Mugošom.

Crna Gora otvorila pregovore u poglavljima 12 i 13

30-06-2016

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13- Ribarstvo. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji je bio i potpredsjednik Vlade Petar Ivanović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u dvadeset i dva i privremen...

Crna Gora sjutra otvara poglavlja 12 i 13

29-06-2016

Crna Gora će u četvrtak, 30. juna 2016. na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvoriti pregovore u poglavljima 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 - Ribarstvo. Državnu delegaciju Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji će predvoditi državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Cilj politike EU u 12. poglavlju Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor je obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobi...