Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 16. Porezi

Poglavlje 16 – Porezi zvanično je otvoreno  30. marta 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Unutar Unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija se postiže kroz koordinaciju poreskih sistema država članica EU, s ciljem  izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem, pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju određenih ekonomskih i socijalnih problema.
Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

INDIREKTNI POREZI – U NADLEŽNOSTI EVROPSKE UNIJE

Indirektni porezi su porezi koji se naplaćuju u vezi sa radnjama proizvodnje, potrošnje ili razmjene dobara.

Indirektni porezi odnose se na porez na dodatu vrijednosti (PDV) i akcize  na duvanske proizvode, alkohol, energente i električnu energiju, koji neposredno utiču na slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga. Stoga je potrebno usklađivanje na nivou EU, jer promjene i razlike u PDV-u ili akcizama za navedene proizvode mogu lako narušiti tržišnu konkurenciju.

Porez na dodatu vrijednost (PDV) uveden je 1970. godine kao opšti porez na potrošnju, primjenjiv na sve faze proizvodnje i distribucije dobara i usluga. Minimalna stopa PDV-a u EU iznosi 15 % i važi za većinu roba i usluga. Razlike postoje među pojedinim državama članicama i kreću se od 15 % u Luksemburgu, Kipru (17%) i Malti (18%), preko stope od 19% u Njemačkoj, do najviših stopa od 25 % u Danskoj i 27 % u Mađarskoj.

Stope niže od prosjeka dopuštene su za proizvode i usluge koji nisu konkurentni proizvodima i uslugama iz drugih država članica, kao što su npr. ljekovi i sl. Porezi i pravna tekovina EU koji se odnose na akcize obuhvataju propise s ciljem usklađivanja za tri kategorije proizvoda: duvanski proizvodi, alkoholna pića i energenti. Navedeni propisi, između ostalog, određuju minimalne stope poreza za svaku vrstu proizvoda. Minimalne poreske stope za gorivo, prirodni plin, struju i ugalj su u interesu poštene konkurencije i predstavljaju sredstvo za podsticanje uštede energije kao i za korišćenje ekološki prihvatljivih goriva. Ipak, propisi na nivou EU dovoljno su fleksibilni da omoguće posebne nacionalne okolnosti. Države članice mogu odrediti posebne poreze i na druge kategorije proizvoda čija primjena ne smije stvarati prepreke slobodnom kretanju robe izvan teritorije te države.

Opširnije...

Poglavlje 16 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, Generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Novo Radović, generalni direktor za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija. Sekretar radne grupe je Đorđe Janković iz MVPEI. Radnu grupu čini 39 članova (31 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Unutar Unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija označava koordinaciju poreskih sistema država članica Evropske unije radi izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

Opširnije...

Poglavlje 16

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...

Poglavlje 16 - Press

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...