Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 16. Porezi

Poglavlje 16 – Porezi zvanično je otvoreno  30. marta 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Unutar Unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija se postiže kroz koordinaciju poreskih sistema država članica EU, s ciljem  izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem, pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju određenih ekonomskih i socijalnih problema.
Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

INDIREKTNI POREZI – U NADLEŽNOSTI EVROPSKE UNIJE

Indirektni porezi su porezi koji se naplaćuju u vezi sa radnjama proizvodnje, potrošnje ili razmjene dobara.

Indirektni porezi odnose se na porez na dodatu vrijednosti (PDV) i akcize  na duvanske proizvode, alkohol, energente i električnu energiju, koji neposredno utiču na slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga. Stoga je potrebno usklađivanje na nivou EU, jer promjene i razlike u PDV-u ili akcizama za navedene proizvode mogu lako narušiti tržišnu konkurenciju.

Porez na dodatu vrijednost (PDV) uveden je 1970. godine kao opšti porez na potrošnju, primjenjiv na sve faze proizvodnje i distribucije dobara i usluga. Minimalna stopa PDV-a u EU iznosi 15 % i važi za većinu roba i usluga. Razlike postoje među pojedinim državama članicama i kreću se od 15 % u Luksemburgu, Kipru (17%) i Malti (18%), preko stope od 19% u Njemačkoj, do najviših stopa od 25 % u Danskoj i 27 % u Mađarskoj.

Stope niže od prosjeka dopuštene su za proizvode i usluge koji nisu konkurentni proizvodima i uslugama iz drugih država članica, kao što su npr. ljekovi i sl. Porezi i pravna tekovina EU koji se odnose na akcize obuhvataju propise s ciljem usklađivanja za tri kategorije proizvoda: duvanski proizvodi, alkoholna pića i energenti. Navedeni propisi, između ostalog, određuju minimalne stope poreza za svaku vrstu proizvoda. Minimalne poreske stope za gorivo, prirodni plin, struju i ugalj su u interesu poštene konkurencije i predstavljaju sredstvo za podsticanje uštede energije kao i za korišćenje ekološki prihvatljivih goriva. Ipak, propisi na nivou EU dovoljno su fleksibilni da omoguće posebne nacionalne okolnosti. Države članice mogu odrediti posebne poreze i na druge kategorije proizvoda čija primjena ne smije stvarati prepreke slobodnom kretanju robe izvan teritorije te države.

Opširnije...

Poglavlje 16 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, Generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Novo Radović, generalni direktor za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija. Sekretar radne grupe je Miloš Vujović iz MEP.

Radnu grupu čini 39 članova (31 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

 

Opširnije...

Poglavlje 16

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...

Poglavlje 16 - Press

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...