Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

I OSNOVNE TEKOVINE EU I EMU

Članice Evropske unije (EU) koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Monetarna unija predstavlja najviši nivo monetarnih integracija, a zasniva se na: harmonizaciji monetarnih politika zemalja članica i uvođenju jedinstvene valute, zajedničkim monetarnim rezervama, zajedničkoj centralnoj banci i jedinstvenoj monetarnoj politici. Formiranje EMU je rezultat dugogodišnjih težnji, monetarnog ujedinjavanja sa ciljem obezbjeđenja zadovoljavajućeg nivoa finansijske stabilnosti i stabilnosti cijena zemalja članica EMU.

Grafik br. 1: Razvoj ekonomskih integracija u EU

17-graf1

17-graf2

Članstvo u EMU podrazumijeva:

  • jedinstvenu valutu članica - euro;
  • jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka;
  • blisku koordinaciju među državama članicama u formiranju ekonomskih politika;
  • koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita;
Opširnije...

Poglavlje 17 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Cen¬tralne banke Crne Gore, šef radne grupe je Milica Kilibarda, direktorica Direkcije za monetarnu politiku i fis¬kalna istraživanja u Centralnoj banci Crne Gore. Sekretar radne grupe je Aleksandar Nikčević iz MVPEI. Radnu grupu čini 41 član (35 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

Članice Evropske unije (EU) koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu članica – Euro, jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka – ECB, koordinaciju među državama članicama u formiranju ekonomskih politika, koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita (tzv. "mastrihtski kriterijumi"). Crna Gora dijeli ciljeve Ekonomske i monetarne unije i preduzima aktivnosti kako bi uskladila svoju monetarnu i fiskalnu politiku s politikom EU. Postojeći monetarni režim Crne Gora, koja od 2002. koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja ("eurizacija"), predstavlja specifičnost u pregovorima s EU. Kako zakonodavstvo EU ne predviđa posebne kriterijume koje treba ispuniti za članstvo u EMU u slučaju "eurizacije", u saradnji s EK i ECB dogovoriće se mogući modaliteti za ocjenu ispunjenost mastrihtskih kriterijuma. U cilju njihovog ispunjenja do pristupanja EU, zadatak je unaprijediti makroekonomsku stabilnost, stabilnost javnih finansija i pospješiti konkurentnost ekonomije.

Opširnije...

Poglavlje 17 - Press

Savjet CBCG implementirao preporuku Evropske komisije

24-11-2015

Savjet CBCG implementirao preporuku Evropske komisije

Savjet Centralne banke Crne Gore utvrdio je na današnjoj sjednici Nacrt izmjena i dopuna Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim je implementirana preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika.