Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

O čemu se pregovara?

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbjednosti. Tako široko postavljen okvir obuhvata spektar većeg broja pitanja – od upravljanja vanjskim granicama Evropske unije, preko pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, zatim pitanja i oblasti u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, preko pitanja vizne politike, migracija i azila.

Politike EU imaju za cilj da održe i dalje razvijaju Uniju kao područje slobode, bezbjednosti i pravde. O pitanjima kao što su kontrola granica, vize, migracije, azil, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, saradnja u oblasti droga, carinska saradnja i pravosudna saradnja u krivičnim i građanskim stvarima, države članice moraju biti na odgovarajući način opremljene da adekvatno primjenjuju rastući okvir zajedničkih pravila.

Podoblasti?

Migracije su, uz oblast azila, u posebnom fokusu Evropske unije. Oblast migracija podrazumijeva širok dijapazon podoblasti, kao što su: legalne migracije, sprječavanje ilegalnih migracija, readmisija, postupanje sa strancima itd. Trenutno jedan od glavnih izazova sa kojim se Crna Gora suočava u ovoj oblasti jeste borba protiv migracionog pritiska, te shodno tome, na Crnoj Gori predstoji da poveća nacionalne kapacitete na tom polju kako bi se uspješno izborila sa svim izazovima.

Azil predstavlja jednu od ključnih oblasti kojoj Evropska unija posvećuje visok stepen pažnje. Crna Gora, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već je počela da se suočava s povećanim brojem tražilaca azila. Zakonodavstvo Crne Gore u ovoj oblasti je u najvećoj mjeri usklađeno. U periodu koji slijedi, ključni izazov za Crnu Goru predstavlja priprema kapaciteta za adekvatan prihvat tražilaca azila, njihovo zbrinjavanje i integraciju u crnogorsko društvo

Vizna politika je sastavni dio vanjske i bezbjednosne politike, kako država članica Evropske unije, tako i Crne Gore. Prije svega, vizna politika podrazumijeva mehanizme zaštite interesa države, zaštitu sigurnosti javnog poretka i sprječavanje nezakonitih migracija. Crna Gora će primjenjivati zajedničku viznu politiku Evropske unije i u toj namjeri posebno je važno uspostavljanje zahtjevnog i skupocjenog Viznog informacionog sistema.

Vanjske granice i Šengen - Jedno od osnovnih načela Evropske unije ogleda se u pravu na slobodno kretanje ljudi i slobodan prometa kapitala i usluga. Šengenski sporazum je osnovni akt u oblasti izgradnje i očuvanja spoljnih granica Evropske unije. Cilj je ukidanje kontrole na unutrašnjim granicama i obezbjeđenje slobode kretanja građana Evropske unije. Nakon Šengenskog sporazuma, potpisana je i Šengenska konvencija. Navedena dva dokumenta čine osnovu tzv. Šengenske pravne tekovine. Unaprijeđena verzija Šengenskog informacionog sistema, tzv. SIS II, počela je sa primjenom aprila 2013, a za Crnu Goru je od važnosti i preuzimanje, te primjena pravila i iz Šengneskog kodeksa o granicama.

Razvoj sistema pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvarima pokrenut je s osnovnim ciljem radi olakšavanja sudske saradnje u građanskoj i privrednoj materiji. Neki od najvećih izazova sa kojima će se Crna Gora susresti u ovoj oblasti je stvaranje i implementacija pravnog okvira za međusobno priznanje i izvršenje odluka, kao i učešće Crne Gore u Evropskoj pravosudnoj mreži u građanskim i privrednim stvarima. EUROJUST i Evropska pravosudna mreža su neki od ključnih instrumenata pomoću kojih se razvija pravosudna saradnja u krivičnim stvarima u okviru država članica Evropske unije, kao i s trećim državama. Razlog za visok stepen razvoja sistema u ovoj oblasti jeste težnja ka zajedničkoj borbi protiv kriminala, koja je među prioritetima djelovanja EU. Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima počiva na principu uzajamnog priznanja presuda i drugih sudskih odluka jedne države članice u drugim državama EU, kao i na uzajamnoj pravnoj pomoći. Takođe, počiva i na približavanju nacionalnog zakonodavstva i usvajanju niza minimalnih standarda.

U oblasti policijske saradnje, značajna podrška razvoju i funkcionisanju ogleda se i kroz djelovanje Evropskoj policijskog koledža – CEPOL-a. U ovom segmentu posebno se ističu Šengenska konvencija, čijom sadržinom je propisana obaveza policijskih organa da pomažu jedni drugima u cilju prevencije i otkrivanja kriminala. Takođe, za Crnu Goru je važan i tzv. Ugovor iz Prima, koji se odnosi na intenziviranje prekogranične saradnje, posebno po pitanju borbe protiv terorizma, prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, a ne manja važna je i Bečka konvencija, te niz bilateralnih međunarodnih ugovora kojima se prepoznaju i afirmišu različiti oblici policijske saradnje (npr. zajedničke patrole, zajednički granični prelazi, zajedničke operacije, rad u zajedničkim centrima i dr).

U dijelu usklađivanja pravnog sistema u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, Crna Gora je sprovela niz aktivnosti kojima je ostvaren visok stepen usklađenosti, ali postoji prostor i za dalji napredak, posebno u dijelu unapređenja sadržine krivičnog zakonodavstva. U narednom periodu, izazov koji se stavlja pred Crnu Goru je postizanje ubjedljivijeg bilansa rezultata u ovoj oblasti, kao i preduzimanje odgovarajuće zakonske mjere za pokretanje reforme policije s ciljem podizanja nivoa profesionalizma u policiji.

Crna Gora je usvojila niz reformskih mjera u oblasti borbe protiv terorizma. U narednom periodu se očekuje dalje usklađivanje zakonodavstva i jačanje strategijskog okvira u ovoj oblasti.

Saradnja u oblasti droga podrazumijeva strateško i normativno planiranje i razvoj, kako u dijelu preventivnih, terapeutskih, tako i u dijelu represivnih aktivnosti i sankcionisanja svih oblika protivzakonitog djelovanja. Crna Gora kao zemlja kandidat mora biti spremna da pored obezbjeđivanja usklađenog normativnog okvira, ostvaruje konstantnu saradnju sa zemljama EU i regiona, u cilju suzbijanja krijumčarenja, ilegalne proizvodnje i prodaje i upotrebe opojnih droga.

Borba protiv trgovine ljudima predstavlja jedan od problema u svijetu, kojem i EU posvećuje visok stepen pažnje. Od Crne Gore se očekuje da pokaže spremnost i sposobnost za uspostavljanje solidnog bilansa rezultata u ovoj oblasti.

U oblasti carinske saradnje, u fokusu je sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja iz oblasti carine na štetu nacionalnog zakonodavstva država članica i komunitarnog prava.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Početna i privremena mjerila?

Crnoj Gori je kao početno mjerilo u odnosu na ovo poglavlje, određena izrada Akcionog plana. Akcioni plan za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost je usvojen na sjednici Vlade od 27. juna 2013. godine, i izrađen je u skladu sa preporukama iz Izvještaja o analitičkom pregledu, na način što su preporuke određene kao ciljevi, koji će se ostvariti kroz propisivanje konkretnih mjera.

Nakon realizacije prve faze Akcionog plana u kojem su bili određeni kratkoročni prioriteti, pristupilo se adaptaciji Akcionog plana za poglavlje 24 koji je usvojen 16. februara 2015. godine s ciljem konkretnijeg definisanja srednjeročnih i dugoročnih prioriteta u poglavlju 24.

Zajedničkom pozicijom EU definisana su ukupno 83 privremena mjerila, i to 45 u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 38 u poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost. Od ukupno 38 privremenih mjerila u poglavlju 24, četiri su u oblasti regularnih i neregularnih migracija, u oblasti azila četiri, u dijelu vizne politike dva, u oblasti Šengena i vanjskih granica četiri, pet u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, 13 u oblasti policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala, jedno u oblasti borbe protiv terorizma, četiri u dijelu saradnje u oblasti droga, dok je jedno mjerilo opšteg karaktera. Većina od ukupnog broja privremenih mjerila se odnosi na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s evropskim standardima u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24, dok je manji dio aktivnosti posvećen uspostavljanju početnog bilansa ostvarenih rezultata u oblastima od značaja. Ispunjavanjem privremenih mjerila, Crna Gora će stvoriti uslove za dobijanje završnih mjerila.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Izazov pred Crnom Gorom u ovom poglavlju je puna implementacija preuzetih obaveza koje proističu iz privremenih mjerila i preporuka Evropske komisije. Shodno tome, Crna Gora će nastaviti da sprovodi sveobuhvatnu procjenu svojih pravnih, institucionalnih, tehničkih potreba kao i potreba za obukama u oblasti legalnih migracija, da konstantno unapređuje ljudske i materijalne resurse posvećene upravljanju granicama i sistemu za registraciju migranata. Crna Gora bi takođe trebalo da unaprijedi transparentnost i kredibilnost odgovora pravosudnog sistema na slučajeve organizovanog kriminala kroz dosljednu politiku kažnjavanja koja ima naročito odvraćajući efekat. Takođe, jedna od ključnih obaveza u pravcu zatvaranja poglavlja 24 jeste unapređenje bilansa ostvarenih rezultata, posebno u pogledu pravosnažnih osuđujućih presuda. Nakon ispunjenja privremenih mjerila, Evropska komisija će izraditi Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila, kojim će Crna Gora stvoriti uslove za dobijanje završnih mjerila i time ući u finalnu fazu pregovora.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Vlada je 26. jula 2018. donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost („Sl. list CG“, broj 65/18). Usljed organizacionih i kadrovskih promjena, pristupilo se izmjeni sastava Radne grupe. Vlada je 19. septembra 2019. donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost („Sl. list CG“, broj 58/19).

Trenutno, Radnu grupu čine 32 člana. U Radnoj grupi je 28 članova iz državnog sektora i četiri predstavnika civilnog sektora.

Državne institucije koje učestvuju u Radnoj grupi su: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Uprava policije, Specijalno državno tužilaštvo, Vrhovno državno tužilaštvo, Apelacioni sud, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo vanjskih poslova, Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (UP), Kancelarija za evropske integracije, Uprava carina, Uprava za imovinu i Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija". Predstavnici civilnog sektora dolaze iz sljedećih nevladinih organizacija: SOCen - Sociološki centar Crne Gore, Institut Alternativa, Juventas i Građanska alijansa.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti u okviru ovog poglavlja jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbjednosti. Ispunjavanje obaveza koje proističu iz poglavlja 24 doprinosi smanjenju stope prekograničnog kriminala, kao i trgovine ljudima, drogom i oružjem, čime će Crna Gora efikasno povećati bezbjednost svojih građana. Jedna od najvećih prijetnji današnjice kakav je terorizam zahtijeva da država osigura svoje granice; u tom smjeru se preduzimaju aktivnosti kako bi se reformama, bliskom saradnjom sa susjednim zemljama i budućim članstvom u Evropskoj uniji, omogućilo da se Crna Gora odlučnije izbori s tom prijetnjom. Ispunjavanjem završnih mjerila iz poglavlja 23 i 24, Crna Gora će stvoriti uslove da uspješno završi pregovore i konačno postane punopravna članica EU.

nazad na vrh

Poglavlje 24 - Press

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za vladavi…

05-03-2020

Tokom razgovora koje je predsjednik Vlade Crne održao u februara 2019. s predstavnicima nevladinih organizacija u okviru inicijative ,,Savez za Evropu'', pokrenute kako bi se kroz širok dijalog sa relevantnim političkim i društvenim akterima otvorila sva pitanja važna za prevazilaženje podjela, a sve u cilju pune integracije Crne Gore u EU, te u skladu s članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), a u vez...

Peer review misija o kapacitetima Crne Gore u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

29-11-2019

Završni sastanak peer review misije Evropske komisije o kapacitetima Crne Gore u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma održan je danas. Cilj misije, koja je boravila u Crnoj Gori od 26. do 29. novembra, bio je da obezbijedi procjenu strateškog i zakonodavnog okvira, kao i institucionalnih i operativnih kapaciteta pravosuđa, obavještajnih agencija i organa za sprovođenje zakona u ovoj oblasti iz perspektive pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Peer review misija o kapacitetima Crne Gore u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

20-11-2019

Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 26. do 29. novembra, s ciljem procjene kapaciteta Crne Gore za efikasno suočavanje s izazovima koje predstavljaju terorizam i nasilni ekstremizam. Značaj misije ogleda se prvenstveno u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Misiju će predvoditi nezavisni eksperti iz Belgije i Velike Britanije.

Peer review misija o kapacitetima Crne Gore u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

20-11-2019

Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 26. do 29. novembra, s ciljem procjene kapaciteta Crne Gore za efikasno suočavanje s izazovima koje predstavljaju terorizam i nasilni ekstremizam. Značaj misije ogleda se prvenstveno u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Misiju će predvoditi nezavisni eksperti iz Belgije i Velike Britanije.

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

18-11-2019

Na konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, koja je održana danas, ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije predstavili su glavni pregovarač, Aleksandar Drljević i pregovaračica za 23. i 24. poglavlje i generalna direktorica u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, a na pitanja novinara odgovarali su i predstavnici nadležnih institucija.

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

15-11-2019

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori biće održana u ponedjeljak, 18. novembra 2019, s početkom u 10:00 sati, u Hotelu Hilton, sala "Princeza Milica".

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

15-11-2019

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori biće održana u ponedjeljak, 18. novembra 2019, s početkom u 10:00 sati, u Hotelu Hilton, sala "Princeza Milica".

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednos…

08-10-2019

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije, biće održana u srijedu, 9. oktobra u 13:30 sati.

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednos…

08-10-2019

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije, biće održana u srijedu, 9. oktobra u 13:30 sati.

Reforme u vladavini prava apsolutni prioritet crnogorskih institucija

08-10-2019

Reforme u oblasti vladavine prava, kao ključnoj za dalji demokratski razvoj crnogorskog društva i napredak u pregovorima sa Evropskom unijom, apsolutni su prioritet svih crnogorskih institucija, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na početku dvodnevnog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije.

Sjutra deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

07-10-2019

Deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 8. i 9. oktobra 2019. u Podgorici. Sastanak će 8. oktobra u 9:00 sati otvoriti glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Sjutra deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

07-10-2019

Deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 8. i 9. oktobra 2019. u Podgorici. Sastanak će 8. oktobra u 9:00 sati otvoriti glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Laković: Nezavisnost pravosuđa prioritet

13-08-2019

Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu integracija, saopštila je šefica pregovaračkih poglavlja 23 i 24 Marijana Laković. Tome će, kako je kazala za Dnevnik, doprinijeti nova strategija reforme pravosuđa koja će nakon godišnjih odmora, biti usvojena za naredni trogodišnji period. Početkom septembra biće usvojena nova Strategija reforme pravosuđa za period do 2022. godine, kaže šefica pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropkom unijom Marijana Laković. Time će se, kako poručuje, nastaviti sprovođenje ...

Laković: Napredak u poglavljima 23 i 24, čeka nas još dosta posla u borbi protiv trgovine ljudima

10-08-2019

Crna Gora je u protekloj godini napredovala u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Rezultati su vidljivi u borbi protiv organizovanog kriminala, u istragama, krivičnom gonjenju i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije, kazala je za Prvu šefica pregovaračkog tima za ta poglavlja Marijana Laković. Naglasila je da ohrabruje to što je procenat rasvijetljenih krivičnih djela 73 odsto i to što su zahvaljujući boljoj saradnji sa evropskom policijom uhapšeni vođe i članovi nekoliko kriminalnih grupa, ali zaplijenjena značajna količina d...

Jake institucije važne za napredak u zaštiti ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

26-07-2019

Crna Gora treba da nastavi sa jačanjem kapaciteta i odgovornosti institucija nadležnih za pitanja zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, jer su te oblasti važne za napredak u vladavini prava, koji uslovljava dinamiku pregovaračkog procesa, ocijenjeno je tokom posjete ekspertske misije Evropske komisije. Završni sastanak ekspertske misije na temu zaštite podataka i slobodnog pristupa informacijama održan je danas. Nezavisni eksperti su tokom višednevne misije razgovarali sa predstavnicima ukupno 10 organa nadležnih za pitan...

Drljević u Skupštini: Država pokazala posvećenost pregovorima

26-07-2019

Crna Gora je kontinuirano ispunjavala svoje obaveze iz pregovaračkog procesa i sada, nakon konsolidovanja snaga unutar evropskih institucija, očekuje od država članica da donesu odluku o otvaranju preostalog poglavlja u pregovorima između Crne Gore i Evropske unije, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Drljević je poslanicima Skupštine Crne Gore predstavio deseti polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2018.

Peer review misija na temu integrisanog upravljanja granicom

03-06-2019

Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 4. do 6. juna, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka ostvarenog u oblasti integrisanog upravljanja granicom. Misija je važna prvenstveno iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a predvodiće je nezavisni ekspert iz Finske.

Peer review misija na temu integrisanog upravljanja granicom

03-06-2019

Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 4. do 6. juna, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka ostvarenog u oblasti integrisanog upravljanja granicom. Misija je važna prvenstveno iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a predvodiće je nezavisni ekspert iz Finske. Cilj misije je analiza stepena sprovođenja postojeće Strategije integrisanog upravljanja granicom. Nezavisni ekspert će tokom misije s predstavnicima nadležnih organa r...

Drljević u Parizu: EK da prepozna i vrednuje naš napredak

18-05-2019

Crna Gora očekuje da Evropska komisija ostane dosljedna i napredak svake države koja teži članstu u Evropskoj uniji i u ovogodišnjem izvještaju ocijeni na osnovu individualnih rezultata, saopštio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević tokom sastanaka koje je imao u Parizu. Crnogorska delegacija, koju je predvodio glavni pregovarač imala je više sastanaka u Parizu, s ciljem predstavljanja najnovijih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavnicima Francuske. Članovi delegacije, koju su činili članica Pregova...

Napredak institucija u borbi protiv nedozvoljene trgovine cigaretama

17-05-2019

Crnogorske institucije ostvarile su veliki napredak tokom proteklih pet godina u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama i u potpunosti su posvećene sprovođenju daljih reformi, ocijenjeno je tokom posjete ekspertske misije Evropske komisije. Završni sastanak ekspertske misije EK na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama održan je danas. Cilj ekspertske misije, koja je ove sedmice boravila u Crnoj Gori bio je da obezbijedi procjenu stanja u ovoj oblasti iz persp...

Ekspertska misija na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama

13-05-2019

Ekspertska misija Evropske unije boraviće u Crnoj Gori od 14. do 17. maja, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja cigareta i nedozvoljene trgovine cigaretama iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavljima 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost i 29 – Carinska unija. Misiju će predvoditi ekspert iz Kancelarije za borbu protiv prevara Evropske komisije (OLAF) i nezavisna ekspertkinja iz Italije. Nezavisni eksperti će analizirati konkretne slučaj...

Ekspertska misija na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama

13-05-2019

Ekspertska misija Evropske unije boraviće u Crnoj Gori od 14. do 17. maja, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja cigareta i nedozvoljene trgovine cigaretama iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavljima 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost i 29 – Carinska unija. Misiju će predvoditi ekspert iz Kancelarije za borbu protiv prevara Evropske komisije (OLAF) i nezavisna ekspertkinja iz Italije. Nezavisni eksperti će analizirati konkretne sluča...

Podrška Njemačke za dalji napredak u vladavini prava

02-04-2019

Crna Gora u značajnoj mjeri prednjači u odnosu na druge zemlje koje pretenduju da budu članice Evropske unije, ocijenjeno je tokom posjete crnogorske delegacije Berlinu, i poručeno da će nastavak kvalitetnog sprovođenja reformi, uz podršku evropskih partnera, posebno Njemačke, dovesti do daljeg napretka u oblasti vladavine prava.

Sve institucije angažovane na reformama u oblasti vladavine prava

22-01-2019

Sve državne institucije su angažovane na ispunjenju reformi u svim oblastima, prvenstveno u vladavini prava, kako bi Crna Gora uskoro mogla dobiti završna mjerila za poglavlja 23 i 24, poručila je članica pregovaračke grupe za ta dva poglavlja, Marijana Laković. U Podgorici boravi Ekspertska misija Evropske komisije na temu izvršenja sudskih presuda u građanskim i privrednim stvarima, koja će, na osnovu analize zakonskih odredbi i institucionalnog okvira, kao i niza konkretnih slučajeva izvršenja sudskih odluka u građanskoj i privrednoj materi...

Sastanak ZKO u Briselu: EK nastavlja da prati napredak države u ključnim oblastima

18-12-2018

Crna Gora je posvećena ispunjavanju svih preduslova za dobijanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, saopšteno je na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore i poručeno da će Evropska komisija nastaviti da prati napredak države u ključnim oblastima. Sastankom ZKO, koji je danas održan u Briselu, predsjedavali su Lidija Pavić-Rogošić i Pavle D. Radovanović. Delegaciju Crne Gore činili su predstavnici Privredne komore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca, nevladin...

Ostojić: Smještaj za migrante ćemo dugoročno riješiti

10-12-2018

Pitanje smještajnih kapaciteta za migrante postalo je jedno od najvećih izazova tokom ove godine, koje se uz međunarodnu pomoć i nacionalnim kapacitetima uspješno prevazilazi, ali će u godinama pred nama sigurno biti jedan od prioriteta u oblasti upravljanja migracijama – ocijenila je u razgovoru za Pobjedu generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Tanja Ostojić.

Održana konferencija za medije o nalazima iz Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Cr…

13-11-2018

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizovala je konferenciju za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije će predstavio šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, dok su, u ime crnogorskih institucija, osvrt na ocjene iz dokumenta dali Marijana Laković, pregovarač za 23. i 24. poglavlje i generalna direktorica u Ministarstvu pravde; specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević...

Radni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

13-11-2018

Evropska komisija je predstavila danas državama članicama Evropske unije radni dokument o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Dokument možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJIGENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Konferencija za medije o nalazima iz Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

12-11-2018

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizuje konferenciju za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Konferencija će se održati u utorak, 13. novembra 2018, s početkom u 14:30 sati, u Hotelu Podgorica. Ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije će predstaviti šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, dok će, u ime crnogorskih institucija, osvrt na ocjene iz dokumenta dati Marijana Laković, pregovarač za 23. i 24. poglav...

Drljević u Briselu: Države članice EU pozdravile napredak Crne Gore u vladavini prava

24-10-2018

U Briselu je danas održan sastanak Radne grupe Savjeta EU za proširenje (COELA), na temu ostvarenog napretka Crne Gore u poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Crnogorsku delegaciju na sastanku je predvodio glavni pregovarač Aleksandar Drljević, a u radu sastanka su učestvovale članica Pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković-Drašković i šefica Radne grupe za poglavlje 24 Tanja Ostojić.