Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

O čemu se pregovara?

Iako usklađivanje nije neophodno, Crna Gora ima svoj nacionalni zakonodavni i strateški okvir u ovoj oblasti i on je uređen: Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Zakonom o inovativnoj djelatnosti, Strategijom inovativne djelatnosti 2016-2020 s Akcionim planom i Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021. s Akcionim planom. Crna Gora je kreirala novi strateški okvir Strategijom pametne specijalizacije - S3 (2019-2024) koja se zasniva na dostupnim resursima i potencijalu Crne Gore za njihovo korišćenje, identifikaciji konkurentnih prednosti i tehnološkoj specijalizaciji kao temelju budućih inovativnih aktivnosti.

Kada je poglavlje otvoreno i privremeno zatvoreno?

Pregovaračko poglavlje 25 Nauka i istraživanje privremeno je otvoreno i privremeno zatvoreno 18. decembra 2012. godine bez mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja.

Institucije /organizacije koje učestvuju u Radnoj grupi?

Institucije i organizacije koje učestvuju u radu radne grupe su Ministarstvo nauke, Kancelarija za evropske integracije, Zavod za statistiku Crne Gore, skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Uzniverzitet Mediteran, Unija poslodavaca Crne Gore, Klinički centar Crne Gore, Centar za ekotoksikološka ispitivanja,Privredna komora Crne Gore, Nevladina organizacija Centar za helenske studije, Nevladina organizacija PRONA Fondacija za promovisanje nauke i Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Crna Gora realizuje međunarodne programe i projekte saradnje: Međunarodne agencije za atomsku energiju - IAEA (od 2006); NATO Naučnog programa za mir i bezbjednost - NATO SpS (od 2006); Evropske organizacije za nuklearna istraživanja – CERN (od 2007); COST Programa (od 2011); EUREKA Programa (od 2012); Predpristupnog instrumenta IPA (od 2012); Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju – ICGEB (od 2012); HORIZONT-a 2020 (od 2014); Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj - UNIDO (kroz UNDAF - Okvir za razvojnu pomoć Crnoj Gori 2017-2021) i Udruženog istraživačkog centra – JRC; LHC eksperimenata u CERN-u, na osnovu Memoranduma o razumijevanju za održavanje i funkcionisanje CMS detektora, koji su zaključili Vlada Crne Gore i CERN (2017); Evropske organizacije za molekularnu biologiju - EMBO i pristupila Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju – EMBL (2018); Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS-ERIC) (2018).

Crna Gora je imala lidersku ulogu u kreiranju nove velike istraživačke infrastrukture, Međunarodnog insitituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) - „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona“. Dobijena je podrška projektu od strane EU, IAEA, CERN-a i GSI-a iz Darmštata za realizaciju Pripremne faze projekta, a aplicirano je za fondove H2020 i COST u cilju izgradnje kapaciteta. Formiran je Upravni odbora za ovaj projekat (2017), potpisana je Deklaracija o namjeri za uspostavljanje ovog Instituta u CERN-u od strane osam zemalja regiona (2017) i potpisan je Memorandum za stvaranje pretpostavki za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi od strane šest zemalja regiona, na Samitu Zapadnog Balkana u Poznanju (2019).

Realizovan je projekat EU “Policy Support Facility” za kreiranje podsticajnog inovativnog ambijenta za startapove i druge ključne aktere u sistemu inovacija, finansiran iz programa Horizont 2020, i donijet Program podsticanja inovativnih startapova (2019-2021) s Akcionim planom (2018).

Nacionalni programi u oblasti nauke i inovacija realizuju se iz državnog budžeta godišnjim konkursima za: dodjelu stipendija za doktorska istraživanja; dodjelu grantova za inovativne projekte; centre izvrsnosti, dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, i manje instrumente podrške naučnoj i inovativnoj zajednici.

Uspostavljen je prvi Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” u Nikšiću (2016), a osnovan je Naučno-tehnološki park Crne Gore u Podgorici (2019), čiji su osnivači Vlada Crne Gore i Univerzitet Crne Gore.

 

nazad na vrh

Poglavlje 25 - Press

Socijalna politika, obrazovanje i informatičko društvo važne oblasti za građane

09-10-2020

Područja koje pokriva Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku između Crne Gore i Evropske unije veoma su važne za crnogorske građane, zbog čega će država nastaviti da stremi evropskim standardima u ovim oblastima.Na 10. sastanku Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, koji je održan online, a koji pokriva poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika, 10 – Informatičko društvo i mediji, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazov...

U Briselu održan Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku

02-10-2019

U Briselu je danas završen dvodnevni sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku. Sastanak su otvorili zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus Žimeno i generalna direktorica za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Ljiljana Simović. Prezentovani su rezultati ostvareni nakon prethodnog sastanka Pododbora koji je održan u septembru 2018. u Podogorici u...

Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

13-03-2019

Kada god čujem da su mladi ljudi klonuli duhom, nije mi svejedno, jer sam barem ja jedna od onih koji nijesu dozvolili da ih bilo šta lomi samo zato što je to trend ili se takav stav prenosi među mladima. Ne, vi ste svoj trend! Imate ideje, smatrate da su odlična prilika da se neke stvari poboljšaju? Pustite glas. Uostalom, kako će drugačije neko znati da imate nešto da kažete? Ako ste kreativni, inovativni i imate iskrenu želju da svijet, kao i naša država, bude bolje mjesto za život, onda će vas zanimati ono što sadrže Smjernice Strategije p...

Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

13-03-2019

Kada god čujem da su mladi ljudi klonuli duhom, nije mi svejedno, jer sam barem ja jedna od onih koji nijesu dozvolili da ih bilo šta lomi samo zato što je to trend ili se takav stav prenosi među mladima. Ne, vi ste svoj trend! Imate ideje, smatrate da su odlična prilika da se neke stvari poboljšaju? Pustite glas. Uostalom, kako će drugačije neko znati da imate nešto da kažete? Ako ste kreativni, inovativni i imate iskrenu želju da svijet, kao i naša država, bude bolje mjesto za život, onda će vas zanimati ono što sadrže Smjernice Strategije p...

Crna Gora posvećena ispunjavanju završnih mjerila za više poglavlja

18-09-2018

Crna Gora predano radi na ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima koja se odnose na oblasti inovacija, ljudskih resursa, informatičkog društva i socijalne politike. Odlučni smo da zadržimo dobru dinamiku sprovođenja reformi i dostignemo standarde najrazvijenijih zemalja Evrope, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Crnogorska nauka nakon tri godine od zatvaranja poglavlja 25. bilježi pozitivan trend

17-12-2015

Crna Gora je 18. decembra 2012. godine, na Međuvladinoj Konferenciji u Briselu, otvorila i privremeno zatvorila Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje”. Bilo je ovo prvo poglavlje koje je Crna Gora otvorila i privremeno zatvorila od početka pregovora sa Evropskom unijom 29. juna 2012. godine.

Vlahović: EK će podržati Crnu Goru u aktivnostima u oblasti istraživanja, nauke i inovacija

18-11-2015

Ministarska nauke prof. dr Sanja Vlahović i nacionalni koordinator za Horizont 2020 Smilja Kažić-Vujačić, održali su danas, 18. novembra 2015. godine, sastanak sa predstavnicima Crne Gore u Programskim odborima EU i Nacionalnim kontakt osobama za HORIZON 2020, za gotovo sve tematske oblasti ovog najvećeg okvirnog programa EU do sada.

Vlahović predstavila napredak u oblasti nauke i istraživanja u Crnoj Gori

12-10-2015

Ministarka nauke, prof. dr Sanja Vlahović boravi danas i sjutra u Briselu i Luksemburgu, gdje se prvog dana zvanične posjete sastala se sa Komesarom EU za nauku, Komesarom za istraživanje, nauku i inovacije Karlosom Moedasom.

Prelević: Uspješan status poglavlja 25 doprinio je podizanju kvaliteta istraživanja u Crnoj Gori

30-03-2015

Naučnoj zajednici u Crnoj Gori omogućena je intenzivna mobilnost, bolji uslovi za rad u istraživačkim centrima i institutima u državama EU, korišćenje tehnologija i savremenih laboratorija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke naučne projekte, usavršavanje mladih istraživača kroz angažovanje na projektima; razvijanje istraživačkih mreža, uspostavljanje i održavanje kontakata sa istraživačima iz država EU, kao i uspostavljanje saradnje u cilju povećanja konkurentnosti istraživača i naučnih ustanova u programima EU i drugim m...

Važnost poglavlja 25: Nauka i istraživanje

09-02-2015

Važnost poglavlja 25 - Nauke i istraživanja seogleda u činjenici da je u EU prepoznat značaj uticaja razvoja i primjene naučnih i tehnoloških dostignuća na razvoj ekonomije i cjelokupnog društva. Ova povezanost je naročito vidljiva posljednjih decenija, tako da nauka, kao područje koje stvara novo znanje, dobija sve više na značaju prilikom kreiranja strategija razvoja evropskog društva. Aktivnosti Unije u oblasti nauke i istraživanja su definisane Glavom 19 Ugovora o funkcionisanju EU, a član 179. ovog Ugovora navodi da je cilj EU jačanje na...