Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene

Poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene

O čemu se pregovara?

Cilj politike u oblasti životne sredine i klimatskih promjena je održivi razvoj i zaštita životne sredine. Politika zaštite životne sredine zasniva se na preventivnom djelovanju, principu zagađivač plaća, suzbijanju štete u životnoj sredini na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju principa zaštite životne sredine u ostale politike s ciljem očuvanja biološke ravnoteže.

Podoblasti?

Pravna tekovina EU u poglavlju Životna sredina i klimatske promjene sadrži više od 200 pravnih akata u okviru 10 oblasti koje su obuhvaćene ovim poglavljem, i to:

 1. horizontalno zakonodavstvo,
 2. kvalitet voda,
 3. kvalitet vazduha,
 4. upravljanje otpadom,
 5. zaštita prirode,
 6. kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, 
 7. hemikalije, 
 8. buka,
 9. civilna zaštita i
 10. klimatske promjene.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. decembra 2018. godine u Briselu.

Početna mjerila?

Crna Gora je ispunila početno mjerilo u okviru Poglavlja 27 usvajanjem Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020 (NEAS) 28. jula 2016. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Zajedničkom pozicijom EU za Poglavlje 27 definisano je 8 završnih mjerila koje je potrebno ispuniti u narednom periodu kako bi se postigla interna spremnost za privremeno zatvaranje pregovora u okviru PP 27:

 1. Crna Gora nastavlja da se usklađuje sa horizontalnim direktivama i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati njihovo djelotvorno sprovođenje i primjenu na dan pristupanja.
 2. Što se tiče kvaliteta vazduha, Crna Gora se u potpunosti usklađuje sa revidiranom Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija (Direktiva NEC 2016/2284 / EU). Crna Gora predstavlja analizu troškova i efekata strategije kontrole emisija za 2020 i 2030, koja će poslužiti kao osnova za konačni sporazum između EU i Crne Gore o njenim obavezama smanjenja prema NEC direktivi. Crna Gora godišnje izvještava o svojim emisijama u skladu sa Direktivom i Konvencijom o prekograničnom zagađenju vazduha na velike daljine i razvija nacionalni program za kontrolu zagađenosti vazduha. Osim toga, Crna Gora unapređuje pripremu za implementaciju pravne tekovine EU u ovoj oblasti redovnim preduzimanjem mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Crnoj Gori, posebno u područjima gdje su prekoračene granične vrijednosti EU za kvalitet vazduha, te razvijanjem ili ažuriranjem planova za kvalitet vazduha, kako je predviđeno Direktivom o kvalitetu vazduha i čistijem vazduhu u Evropi (Direktiva 2008/50/EC).
 3. Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje adekvatna sredstva za investicije u infrastrukturu, u skladu sa relevantnim propisima EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno sakupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.
 4. Crna Gora ostvaruje značajan napredak u pogledu usklađivanja sa pravnom tekovinom u oblasti voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće i Direktivu 2008/56/EC kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u oblasti politike zaštite morske sredine. Crna Gora imenuje nadležne organe za vodu za piće i razvija planove upravljanja riječnim slivovima za svaki riječni sliv, koji u potpunosti leži na svojoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih područja riječnog sliva koji pripadaju njenoj teritoriji.
 5. U oblasti zaštite prirode, Crna Gora dostavlja Komisiji liste predloženih lokacija Natura 2000, koja u dovoljnoj mjeri pokriva tipove staništa i vrste u skladu sa zahtjevima direktiva o pticama i staništima. Crna Gora pokazuje sposobnost upravljanja mrežom Natura 2000, uključujući davanje odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj solani i efikasno sprovođenje neophodnih mjera zaštite, što vodi poboljšanju njenog statusa očuvanja.
 6. Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.
 7. O klimatskim promjenama Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, posebno usvajanjem zakonodavstva o funkcionisanju Evropskog sistema trgovanja emisijama gasova staklene bašte (EU ETS), u skladu sa EU ETS direktivom 2003/87/EC i njenim sukcesivnim amandmanima. Crna Gora se dalje usklađuje sa relevantnim sekundarnim propisima o praćenju i izvještavanju, akreditaciji i verifikaciji, Registru Unije, besplatnim izdvajanjima i aukciji. Crna Gora osigurava da postoji odgovarajući okvir za implementaciju EU ETS direktive u cjelini u vezi sa praćenjem, izvještavanjem i verifikacijom emisije gasova sa efektom staklene bašte.
 8. Crna Gora, u skladu sa Akcionim planom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena - značajno povećava kapacitete administrativnih tijela na svim nivoima, uključujući inspekcijske službe, dodatno poboljšava koordinaciju rada i demonstrira da će sve adekvatne administrativne strukture i adekvatna obuka biti na snazi u pravo vrijeme prije pristupanja, kako bi se omogućilo sprovođenje i primjena pravne tekovine EU u svim sektorima ovog poglavlja.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U toku je izrada Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u ovom poglavlju.

Takođe, u narednom periodu, nastaviće se rad na transpoziciji pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, jačanju kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou za primjenu propisa u ovoj oblasti, sprovođenju projekata kojim će se doprinijeti unapređenju stanja životne sredine i zdravlja građana u skladu sa standardima EU.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 27, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 27 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Uprave za inspekcijske poslove, Zajednice opština, Centra za ekotoksikološka ispitivanja DOO, Unije poslodavaca Crne Gore, Montenegro biznis alijanse, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Univerzita Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Nevladine organizacije Sjeverna zemlja, Nevladine organizacije Zeleni dom, Nevladine organizacije Zeleno srce i Nevladine organizacije PRONA Fondacija za promovisanje nauke.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Prenošenjem i primjenom pravne tekovine EU u oblasti životna sredina i klimatske promjene doprinosi se očuvanju i unapređenju stanja ključnih prirodnih resursa i direktno utiče na zdravlje i kvalitet života građana Crne Gore.

Realizacijom obaveza u okviru Poglavlja 27 doprinosimo kvalitetu vazduha, vode, adekvatnom sistemu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, zaštiti biljnog i životiljskog svijeta, upravljanju zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama i sanacijom posljedica u vanrednim situacijama, uslovima koje postrojenja moraju da ispunjavaju da bi dobila integrisanu dozvolu za rad; adekvatnom korištenju hemikalija, dozvoljenim nivoima buke u životnoj sredini i aktivnostima koje utiču na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i sl.

nazad na vrh

Poglavlje 27 - Press

Radulović: Potrebne veće kazne za eko kriminal

23-09-2019

  Da bi se spriječili budući incidenti, poput pomora ribe u Ćehotini i Limu, neophodne su, pored podizanja svijesti građana i veće kazne za slučajeve eko kriminala, smatra Pregovarač za Poglavlje 27 s EU i državni sekretar ministarstva turizma i održivog razvoja Saša Radulović. Govoreći o pomoru ribe u Ćehotini, kao i u Limu, Radulović je, za Radio Crne Gore, ocijenio da kaznena politika nije nešto sa čime se Crna Gora može pohvaliti. ...

Radulović: U narednim mjesecima posao će biti inteziviran, EU integracije politički proces

02-09-2019

Glavni pregovarač za poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu, Saša Radulović, kazao je za Prvu televiziju da će u narednim mjesecima posao biti intenziviran. On očekuje da će početkom naredne godine biti usvojena dva važna zakona o upravljanju otpadom i o zaštiti negativnih uticaja od klimatskih promena.

Radulović: Najveći izazov za zatvaranje poglavlja 27 u ovom momentu su finansijski

05-08-2019

Najveći izazovi za zatvaranje poglavlja 27 u ovom momentu su finansijski, kazao je pregovarač sa Evropskom unijom za to poglavlje Saša Radulović. U primjeni zakona koji se odnose na zaštitu životne sredine, prema njegovim riječima, izostaje kaznena politika, što će biti fokus u narednom periodu. U Vladi očekuju da će zajedno sa evropskim partnerima naći održivo rješenje za ulcinjsku Solanu.

Drljević u Skupštini: Država pokazala posvećenost pregovorima

26-07-2019

Crna Gora je kontinuirano ispunjavala svoje obaveze iz pregovaračkog procesa i sada, nakon konsolidovanja snaga unutar evropskih institucija, očekuje od država članica da donesu odluku o otvaranju preostalog poglavlja u pregovorima između Crne Gore i Evropske unije, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Drljević je poslanicima Skupštine Crne Gore predstavio deseti polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2018.

Trinaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore

06-06-2019

U Podgorici će se u petak, 7. juna, održati trinaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore. Sastanak će otvoriti kopredsjedavajući Odbora sa crnogorske i EU strane, Pavle D. Radovanović i Lidija Pavić-Rogošić, kao i zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak.

Trinaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore

06-06-2019

U Podgorici će se u petak, 7. juna, održati trinaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore. Sastanak će otvoriti kopredsjedavajući Odbora sa crnogorske i EU strane, Pavle D. Radovanović i Lidija Pavić-Rogošić, kao i zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak.

Saopštenje za javnost

23-03-2019

Danas se u Petrovcu, u hotelu Palas, održava radionica na temu implementacije Direktive o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) i Direktive o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Crnoj Gori. Cilj radionice je upoznavanje sa zahtjevima Evropske unije u pogledu implementacije SEA i EIA direktiva, iskustvom u primjeni navedenih direktiva u Sloveniji, modelima saradnje na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i definisanju planova i preporuka za implementaciju navedenih direktiva u narednom periodu. ...

Sastanak ZKO u Briselu: EK nastavlja da prati napredak države u ključnim oblastima

18-12-2018

Crna Gora je posvećena ispunjavanju svih preduslova za dobijanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, saopšteno je na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore i poručeno da će Evropska komisija nastaviti da prati napredak države u ključnim oblastima. Sastankom ZKO, koji je danas održan u Briselu, predsjedavali su Lidija Pavić-Rogošić i Pavle D. Radovanović. Delegaciju Crne Gore činili su predstavnici Privredne komore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca, nevladin...

U Briselu otvoreno poglavlje 27: Veliki uspjeh za Crnu Goru

10-12-2018

Crna Gora je danas, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, otvorila pregovaračko poglavlje, 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Zajednički je ocijenjeno da je otvaranje ovog poglavlja još jedan uspjeh za Crnu Goru i priznanje crnogorskim institucijama za intenzivan rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa propisima EU i izgradnji potrebnih administrativnih kapaciteta.

Crna Gora u ponedjeljak otvara poglavlje 27- Životna sredina

07-12-2018

Crna Gora će u ponedjeljak, 10. decembra, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, otvoriti pregovore u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

EK da prepozna i vrednuje rezultate Crne Gore

17-10-2018

Crna Gora je odlučna da nastavi sa dobrim rezultatima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, i očekujemo da će Evropska komisija i države članice prepoznati i vrednovati postignuti napredak, saopštio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na sastanku s ambasadorom Irske Petom Kelijem.

Održan radni ručak sa ambasadorima država članica EU

17-10-2018

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i glavni pregovarač Aleksandar Drljević danas su, na radnom ručku sa ambasadorima država članica EU akreditovanim u Crnoj Gori, razgovarali o ostvarenim rezultatima u procesu pristupanja EU i predstavili dalje aktivnosti u ovoj godini. Radni ručak s ambasadorima je organizovan u okviru projekta koji sprovode Kancelarija za evropske integracije i Fondacija Konrad Adenauer, a koji ima za cilj informisanje javnosti o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. ...

Beograd: Crna Gora napreduje u vladavini prava i spremna je za otvaranje 27. poglavlja

16-10-2018

Crna Gora bilježi kontinuirani napredak u vladavini prava i spremna je za otvaranje 27. poglavlja do kraja godine, saopštili su članovi crnogorskog pregovaračkog tima na sastanku sa nerezidentnim ambasadorima država članica EU. Sastanak sa ambasadorima Belgije, Danske, Finske, Holandije, kao i zamjenicima ambasadora Španije i Švedske, održan je danas u Beogradu. Crnogorsku delegaciju je predvodio glavni pregovarač Aleksandar Drljević, a učestvovali su članica Pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković-Drašković, šefica Radne grup...

Crna Gora posvećena ispunjavanju Milenijumskih razvojnih ciljeva

13-09-2018

Nacionalni ciljevi i pravci prate Milenijumske razvojne ciljeve i Crna Gora je uložila značajne napore i postigla vidljive rezultate u njihovom ostvarenju, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na subregionalnoj konferenciji o promociji i napretku u sprovođenju Agende 2030.

Crna Gora spremno dočekuje otvaranje poglavlja 27

01-09-2018

Crna Gora je ispunila svoje obaveze i spremno dočekuje otvaranje poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koje se očekuje do kraja godine, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević. On je podsjetio da je u februaru predata pregovaračka pozicija.