Menu
A+ A A-

Nacionalni program IPA za 2014

Crnogorske institucije su od januara 2014. godine intenzivno radile na pripremi nacionalnog programa IPA 2014. Nakon pet iteracija i konsultacija između Evropske komisije i Crne Gore, Odbor EK za IPA je 27. XI 2014. potvrdio predlog paketa akcijskih dokumenata za ovu godinu.

U okviru pomenutog paketa, za finansiranje iz programa IPA 2014 predloženo je 17 akcijskih dokumenata za šest sektora, ukupne vrijednosti 39.227.420 eura.

Broj predloženih akcija po sektorima:

1. Demokratija i upravljanje (6 akcija);

2. Vladavina prava i temeljna prava (2 akcije);

3. Životna sredina i klimatska akcija (2 akcije);

4. Saobraćaj (2 akcije);

5. Konkurentnost i inovacije (3 akcije);

6. Poljoprivreda i ruralni razvoj (2 akcije).

Pored navedenog, akcijski dokumenti Instrument podrške civilnom društvu i Regionalni stambeni program, ukupne vrijednosti 3.750.000 eura, se finansiraju iz nacionalne IPA-a, ali ih programira i sprovodi Evropska komisija.

Odluka EK o usvajanju Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2014.

Godišnji akcijski program za Crnu Goru za 2014.

Programi prekogranične saradnje

Bilateralni prekogranični programi

Tokom 2014. godine predstavnici crnogorskih institucija su, u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja i predstavnicima EK, uz podršku CBIB+ projekta radili na pripremi Operativnih programskih dokumenata za bilateralne prekogranične programe za period 2014-2020.

Radne grupe su, u okviru Operativnih programa, definisale glavne prioritetne oblasti saradnje u okviru kojih će biti realizovani prekogranični projekti, a u skladu sa odredbama Aneksa III Regulative br. 231/2014.

Konačne verzije Operativnih programskih dokumenata za programe sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom su usvojene od strane EK 10. XII 2014, dok je konačna verzija Operativnog programskog dokumenta za program sa Kosovom usvojena od strane EK 11. XII 2014.

Odluka EK o usvajanju Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija za period 2014- 2020 i Akcijskog programa za 2014. Aneks 1

Aneks 2

Odluka EK o usvajanju Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2014- 2020 i Akcijskog programa za 2014.

Aneks 1

Aneks 2

Odluka EK o usvajanju Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo za period 2014- 2020 i Akcijskog programa za 2014. Aneks 1

Aneks 2

Odluka EK o usvajanju Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora za period 2014- 2020 i Akcijskog programa za 2014.

Aneks 1

Aneks 2

Tehnička podrška za programe prekogranične saradnje

Višekorisnički program Ipe 2014

Projekti iz Višekorisničke Ipe imaju regionalni značaj, odnosno odnose se na zajedničke potrebe više zemalja korisnica i teže da postignu ekonomičnost i efikasnost u implementaciji. Za programiranje i sprovođenje projekata u okviru Višekorisničke Ipe je zadužena Evropska komisija, koja inicira i priprema nacrt projektnih ideja i usvaja ih nakon međusektorskih konsultacija unutar Evropske komisije kao i konsultacija sa zemljama korisnicama. Tokom 2014. rađeno je na programiranju Višekorisničkog programa Ipe 2014, prema kojem će za horizontalnu podršku će biti izdvojeno 68,66 miliona EUR, za regionalne strukture i mreže 5,9 miliona EUR, za regionalnu investicijsku podršku 76,04 miliona EUR i za regionalnu i teritorijalnu saradnju 2 miliona EUR.

Odluka EK o usvajanju Višekorisničkog programa Ipe 2014

Višekorisnički program Ipe 2014

Posebna mjera za oporavak od poplava

Instrument za civilno društvo i medije 2014-2015

Godišnji iznos sredstava koji će biti opredijeljen za Instrument za civilno društvo i medije za period 2014-2015 je 1,25 miliona EUR, dok značajnu novinu u ovom instrumentu čine grantovi za medije (godišnji iznos 500.000 EUR) i tehnička podrška za Ministarstvo unutrašnjih poslova (godišnji iznos 500.000 EUR).

Odluka EK o usvajanju Instrumenta za civilno društvo i medije 2014-2015

Instrument za civilno društvo i medije 2014-2015

Finansijski sporazum za Nacionalni program 2014 - direktno upravljanje

Finansijski sporazum za Nacionalni program 2014 - indirektno upravljanje

nazad na vrh