Menu
legendica
A+ A A-

Pregovaračka grupa

Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Evropske unije, za sva pregovaračka poglavlja pravne tekovine Evropske unije. Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara Vladi.

Pregovaračku grupu čine glavni pregovarač, zamjenici glavnog pregovarača i članovi Pregovaračke grupe zaduženi za pojedina poglavlja pregovora – pravne tekovine. Članove Pregovaračke grupe zadužene za pojedina poglavlja imenuje i razrješava Vlada, na predlog glavnog pregovarača. Članovi Pregovaračke grupe pružaju stručnu podršku glavnom pregovaraču u pregovorima, učestvuju u pregovorima po nalogu glavnog pregovarača, sa šefovima radnih grupa koordiniraju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima - pravne tekovine Evropske unije i izrađuju nacrte pregovaračkih pozicija.

Glavni pregovarač može, po potrebi, predložiti Vladi da se u rad Pregovaračke grupe u savjetodavnoj ulozi uključe i stručnjaci za pojedine oblasti (domaći i strani).

nazad na vrh