Menu
A+ A A-

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, učestvuju u izradi predloga pregovaračke pozicije, prate realizaciju obaveza iz pregovaračke pozicije, učestvuju u izradi, realizaciji i izvještavanju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji završnih mjerila za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na dato pregovaračko poglavlje, učestvuju u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, učestvuju na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, u ekspertskim misijama i vrše druge poslove od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

               POGLAVLJE

Kontankt osoba u KEI-u

1.     Sloboda kretanja robe

Andrijana Čanović

2.     Sloboda kretanja radnika

Melita Rastoder Ljaić

3.     Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Sanja Vujošević

4.     Sloboda kretanja kapitala

Luka Dedić

5.     Javne nabavke

Luka Dedić

6.     Privredno pravo

Andrijana Čanović

7.     Pravo intelektualne svojine

Vanja Banović

8.     Konkurencija

Sanja Vujošević

9.     Finansijske usluge

Isidora Perović

10.  Informatičko društvo i mediji

Melita Rastoder Ljaić

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Granica Kovačević

12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Granica Kovačević

13. Ribarstvo

Granica Kovačević

14. Saobraćajna politika

Nikolina Goranović

15. Energetika

Sanja Vujošević

16. Porezi

Isidora Perović

17. Ekonomska i monetarna unija

Aleksandar Nikčević

18. Statistika

Isidora Perović

19. Socijalna politika i zapošljavanje

Melita Rastoder Ljaić

20. Preduzetništvo i industrijska politika

Andrijana Čanović

21. Trans-evropske mreže

Nikolina Goranović

22. Regionalna politika i koordinacija  strukturnih instrumenata

Bojan Vujović

23. Pravosuđe i temeljna prava

Miloš Radonjić

24. Pravda, sloboda i bezbjednost

Miloš Radonjić

25. Nauka i istraživanje

Vanja Banović

26. Obrazovanje i kultura

Vanja Banović

27. Životna sredina

Marija Tripunović

28. Zaštita potrošača i zdravlja

Luka Dedić

29. Carinska unija

Nikoleta Milutinović

30. Vanjski odnosi

Nikoleta Milutinović

31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Nikoleta Milutinović

32. Finansijski nadzor

Aleksandar Nikčević

33. Finansijske i budžetske odredbe

Aleksandar Nikčević

nazad na vrh