Menu
legendica
A+ A A-

SAOPŠTENJE: Aktivnosti NVO-a snaže dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije

SAOPŠTENJE: Aktivnosti NVO-a snaže dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije

Na temelju uspostavljene dobre saradnje s civilnim sektorom, Ministarstvo evropskih poslova je prepoznao značaj učešća NVO-a u informisanju građana o procesu pristupanja Crne Gore EU, unapređenju kapaciteta potencijalnih korisnika za korištenje EU fondova i programa Unije, izradi analiza, studija i kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja javnog mnjenja o procesu prostupanja EU, kao i daljem unapređenju javnog dijaloga sa civilnim društvom i strukovnim organizacijama, istaknuto je na konsultativnom sastanku sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti iz oblasti evropske integracije.


v89Konsultativni sastanak je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova, uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“, povodom izrade sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti za finansiranje djelovanja NVO-a u 2018. 

Komentari prisutnih predstavnika NVO, odnosili su se na određivanje prioritetnih oblasti i visinu finansijskih sredstava koja će biti opredijeljena za programe i projekte NVO-a. 

Generalna direktorica za informisanje i informatičku podršku u Ministarstvu evropskih poslova Nada Vojvodić  je istakla da je Ministarstvo, analizirajući aktuelno stanje i posebno, izazove i potrebe iz pregovaračkog procesa, predložilo oblasti u kojima projektne aktivnosti NVO-a mogu biti dodatna vrijednost redovnim aktivnostima Ministarstva, osnažiti dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije kroz direktnu komunikaciju i rad s građanima, te učiniti da imamo veću efikasnost u sprovođenju strategijskih dokumenata i bolje rezultate u praksi.

Vojvodić je podsjetila da je saradnja s nevladinim organizacijama u oblasti evropske integracije započela 2004. godine, kada je potpisan prvi memorandum o saradnji sa šest NVO-a i započet zajednički rad na sprovođenju prve komunikacione strategije za informisanje javnosti o EU i pripremi Crne Gore za članstvo. Istakla je da, iako prostora za unapređenje saradnje svakako ima, možemo biti zadovoljni napravljenim pomacima. U tom smislu je posebno ukazala na značaj učešća predstavnika nevladinih organizacija u radu radnih grupa za pripremu pregovora i istakla njihov doprinos u pripremi strategijskih dokumenata i praćenju sprovođenja ključnih politika. 

v90Koordinator EU projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori Igor Vidaček, ocijenio je da je ovaj konsultativni sastanak dobar pokazatelj napretka u participativnom programiranju sredstava iz javnih izvora, kao i podsticaj za jačanje razumijevanja među državnim organima o doprinosu NVO-a u implementaciji javnih politika. 

Nacrt Sektorske analize je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova na osnovu ključnih dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU. Tim dokumentom će biti utvrđene prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebna sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, koje se odnose na decentralizovano vršenje raspodjele sredstava NVO- ima.

nazad na vrh