Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

O čemu se pregovara?

Članice Evropske unije koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu članica – Euro, jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka – ECB, koordinaciju među državama članicama u formiranju ekonomskih politika, koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita (tzv. "mastrihtski kriterijumi").

Crna Gora dijeli ciljeve Ekonomske i monetarne unije i preduzima aktivnosti kako bi uskladila svoju monetarnu i fiskalnu politiku s politikom EU. Postojeći monetarni režim Crne Gora, koja od 2002. koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja ("eurizacija"), predstavlja specifičnost u pregovorima s EU. Kako zakonodavstvo EU ne predviđa posebne kriterijume koje treba ispuniti za članstvo u EMU u slučaju "eurizacije", u saradnji s EK i ECB dogovoriće se mogući modaliteti za ocjenu ispunjenost mastrihtskih kriterijuma. U cilju njihovog ispunjenja do pristupanja EU, zadatak je unaprijediti makroekonomsku stabilnost, stabilnost javnih finansija i pospješiti konkurentnost ekonomije.

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 17 su monetarna politika i ekonomska politika.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarana unija zvanično je otvoreno 25. juna 2018. godine na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Početna mjerila?

U okviru ovog poglavlja Crna Gora je imala dva početna mjerila:

1. Crna Gora treba da izmijeni član 8 i član 17a odluke Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi banaka, koji omogućava bankama da izdvoje i drže do 35% minimalne rezerve u obliku državnih zapisa koje je emitovala Vlada Crne Gore, kako bi se eliminisala mogućnost da se rezerva banaka drži u obliku državnih zapisa

2. Crna Gora treba da usvoji i dostavi Komisiji detaljan akcioni plan, koji definiše jasne ciljeve i vremenske rokove za potpuno usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom Ekonomske i monetarne unije, kao i mjere za razvoj potrebnih administrativnih kapaciteta koji će omogućiti da se implementira pravna tekovina do datuma pristupanja EU. Akcioni plan takođe treba da sadrži vremenski okvir za postizanje ESA 2010 standarda u pogledu nivoa deficita opšte države i javnog duga, kao i za dostavljanje pretpristupnih fiskalnih notifikacija, što bi pojačalo redovnu procjenu ekonomskog učinka Crne Gore u kontekstu EU pretpristupnog ekonomskog nadzora.

Oba početna mjerila su ispunjena.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Crna Gora usklađuje svoj pravni okvir sa acquis-om kako bi osigurala punu nezavisnost centralne banke, zabranu monetarnog finansiranja javnog sektora, zabranu privilegovanog pristupa od strane javnih vlasti finansijskim institucijama i potpunu integraciju CBCG u Evropski sistem centralnih banaka

2. Crna Gora je usvojila neophodne ustavne promjene kako bi se osiguralo da se primarni cilj stabilnosti cijena definiše u skladu sa članom 127 (1) i 282 (2) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. (Član 143. Ustava)

3. Crna Gora je uskladila svoj pravni okvir da bi se pridržavala uslova za nacionalne budžetske okvire, kako je predviđeno Direktivom Savjeta 2011/85/ EU

4. Crna Gora ispunjava kriterijume funkcionalne tržišne ekonomije

5. Crna Gora je pristala na rješenje koje je Evropska unija razvila o tome kako da primjenjuje okvir EU za usvajanje eura

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na daljem usklađivanju pravnih i strategijskih dokumenata, sprovođenju propisa te jačanju administrativnih kapaciteta.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 17, kao i šef Radne grupe su iz Centralne banke Crne Gore, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 17 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije, Uprave za statistiku, Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Komisije za tržište kapitala, Agencije za nadzor osiguranja i Univerziteta Mediteran.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Cilj evropske politike u ovom poglavlju je prilagođavanje ekonomije Crne Gore principima otvorene tržišne ekonomije koja počiva na slobodnoj konkurenciji, politici jedinstvene valute i postizanju i održavanju cjenovne stabilnosti. Takođe, povećava se transparentnost i održivost javnih finansija, te se unapređuje konkurentnost crnogorske ekonomije.

nazad na vrh

Poglavlje 17 - Press

Na Pododboru za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

14-11-2019

Crna Gora pozvana da nastavi sa napornim radom i ispunjavanjem obaveza iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, zaljučak je 12. sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku. Predstavnici Ministarstva finansija kao vodeće institucije u ovoj oblasti, kao i ostale nadležne institucije predstavili su kolegama iz Evropske komisije ažurirane i detaljne informacije o postignutom napretku u oblastima pokrivenim poglavljima 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske o...

Primjenom evropskih propisa do veće konkurentnosti ekonomije

02-09-2018

Primjenom evropskih propisa i standarda u Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija, doprinijeće se obezbijeđenju stabilnosti cijena, kao i povećanju konkurentnosti ekonomije, što osigurava održavanje makroekonomske sigurnosti, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević. „Kroz uspostavljanje i primjenu evropskih politika i procedura unaprijedićemo ukupni ekonomski ambijent, koji će se odraziti na društveni razvoj i kvalitet života građana. Takođe, pripremićemo crnogorsku ekonomiju da bude ravnopravan akter u sprovo...

Unaprijediće ambijent i uspostaviti politike i procedure

26-06-2018

Crna Gora će, ispunjavanjem zahtjeva iz Poglavlja 17, koje je otvoreno u ponedjeljak, dobiti unaprijeđen ambijent i uspostavljene politike i procedure, koje će pozitivno uticati na ukupni ekonomski i društveni razvoj, ocijenio je viceguverner Centralne banke (CBCG), Nikola Fabris. Fabris je kazao da se kroz Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija, koje je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, crnogorska ekonomija priprema za sprovođenje zajedničke ekonomske politike. ...

Crna Gora otvorila 17. poglavlje Ekonomska i monetarna unija

25-06-2018

Crna Gora je danas, na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, otvorila pregovaračko poglavlje, 17 – Ekonomska i monetarna unija. Zajednički je ocijenjeno da je otvaranje ovog poglavlja, kao i dalji rad u ovoj oblasti od izuzetne važnosti za prilagođavanje principima otvorene tržišne ekonomije koja počiva na slobodnoj konkurenciji, politici jedinstvene valute i postizanju i održavanju cjenovne stabilnosti.

Deveti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore

25-06-2018

1. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore (Savjet SSP-a) održao je svoj deveti sastanak 25. juna 2018. godine. Sastankom je predsjedavala ministarka vanjskih poslova Bugarske Ekaterina Zaharieva u ime visoke predstavnice EU za vanjsku i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini. Gospodin Johanes Han, komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavljao je Evropsku komisiju. Prof. dr. Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, predvodio je crnogorsku delegaciju. ...

Sjutra otvaranje poglavlja 17

24-06-2018

Crna Gora trebalo bi sjutra da otvori pregovore o poglavlju 17 - Ekonomska i monetarna unija u okviru Međuvladine konferencije o pristupanju Evropskoj uniji (EU), koja će biti održana u Luksemburgu.

Savjet CBCG implementirao preporuku Evropske komisije

24-11-2015

Savjet Centralne banke Crne Gore utvrdio je na današnjoj sjednici Nacrt izmjena i dopuna Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kojim je implementirana preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika.