Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava

Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava

O čemu se pregovara?

Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava je jedno od najizazovnijih i najsloženijih poglavlja, a brzina i trajanje pregovaračkog procesa u ovoj oblasti direktno utiče i na napredak u drugim aspektima pregovora sa Evropskom unijom.

Poglavlje 23 podijeljeno je na četiri glavne i međusobno povezane oblasti: pravosuđe, borba protiv korupcije, temeljna prava i prava građana EU, koja se mogu dalje podijeliti na brojne podoblasti.

Politike EU u oblasti pravosuđa i temeljnih prava imaju za cilj da održe i dalje razvijaju Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde. Uspostavljanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa od najveće je važnosti. Nepristrasnost, integritet i visoki standardi presuđivanja sudova od suštinskog su značaja za očuvanje vladavine prava. To zahtijeva čvrstu posvećenost uklanjanju spoljnih uticaja nad pravosuđem i osiguravanje odgovarajućih finansijskih sredstava i obuke. Isto tako, države članice moraju se efikasno boriti protiv korupcije koja predstavlja prijetnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavine prava. Čvrsti pravni okvir i pouzdane institucije su potrebne da podrže koherentnu politiku prevencije i odvraćanja od korupcije. Države članice moraju obezbijediti poštovanje osnovnih prava i prava građana EU, koja su zagarantovana pravnom tekovinom Evropske unije, kao i samom Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima.

Podoblasti?

PRAVOSUĐE

Oblast pravosuđa izaziva posebnu pažnju Evropske unije imajući u vidu da je stabilan pravosudni sistem neophodan za ostvarivanje vladavine prava. Ova oblast ima četiri podoblasti: nezavisnost pravosuđa, nepristrasnost pravosuđa, odgovornost u pravosuđu, profesionalizam-stručnost-efikasnost u pravosuđu i procesuiranje krivičnih djela ratnih zločina pred domaćim organima. Oblast pravosuđa sadrži najmanje pravne tekovine u ovom pregovaračkom poglavlju, koja se većinom sastoji od standarda koje jedna zemlja mora da ispuni u skladu s modelom unutrašnjeg pravosudnog sistema, kako bi bila u potpunosti usklađena s pravnom tekovinom EU. Da bi zemlja kandidat bila uspješna u reformama u ovoj oblasti, mora ne samo imati potpunu usklađenost pravnih akata, već i mjerljive ostvarene rezultate u njihovom sprovođenju.

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Ova oblast je od otvaranja pregovora u posebnom fokusu Evropske unije. Pravna tekovina iz ove oblasti sastoji se od niza Konvencija UN i Savjeta Evrope, kao i odluka i preporuka Evropskog savjeta. Zemlja kandidat se mora u potpunosti uskladiti s pravnom tekovinom u ovoj oblasti, ali i pokazati spremnost da ostvari vidljive rezultate kako u prevenciji, tako i u borbi protiv korupcije. Najosjetljivija pitanja u ovoj oblasti su korupcija u osjetljivim oblastima (javne nabavke, privatizacija, urbanizam, obrazovanje, zdrastvo, lokalna samouprava i policija), kao i finansiranje političkih partija.

TEMELJNA PRAVA

Temeljna prava predstavljaju osnovu svakog civilizovanog društva i pravno uređene države. Njihovo ostvarivanje mora biti garantovano i neometano. Ova oblast sadrži niz konvencija, protokola, povelja i deklaracija koje država kandidat mora uvesti u svoj pravni sistem, a pri tome takođe obezbijediti efikasno sprovođenje. Posebnu pažnju izazivaju teme antidiskriminacije, pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku i zaštita ličnih podataka.

PRAVA GRAĐANA EU

Prava građana EU se izdvaja kao posebna oblast prava, gdje svaka zemlja kandidat mora obezbijediti uslove za ostvarivanje prava državljanima zemalja članica EU. Ovdje spadaju pravo glasa i kandidovanja na izborima za Evropski parlament, pravo glasa i kandidovanja za lokalne izbore, pravo slobodnog nastanjivanja na teritoriji EU i diplomatska i konzularna zaštita. Većina pravne tekovine iz ove oblasti su odluke i direktive Evropskog savjeta koje većinom stupaju na snagu danom ulaska u EU.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Početna mjerila?

Crnoj Gori je kao početno mjerilo u odnosu na ovo poglavlje, određena izrada Akcionog plana. Akcioni plan za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava je usvojen na sjednici Vlade od 27. juna 2013. godine, i izrađen je u skladu sa preporukama iz Izvještaja o analitičkom pregledu, na način što su preporuke određene kao ciljevi, koji će se ostvariti kroz propisivanje konkretnih mjera.

Nakon realizacije prve faze Akcionog plana u kojem su bili određeni kratkoročni prioriteti, pristupilo se adaptaciji Akcionog plana za poglavlje 23 koji je usvojen 16. februara 2015. godine, s ciljem konkretnijeg definisanja srednjeročnih i dugoročnih prioriteta u poglavlju 23.

Revidiranjem i adaptacijom Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, u okviru oblasti koja se odnosi na sprečavanje korupcije, predviđeno je donošenje Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika koji je konačno donijet u martu 2016. godine. U pitanju su sedam oblasti od posebnog rizika: javne nabavke, privatizacija, urbanizam, obrazovanje, zdravstvo, lokalna samouprava i policija.

Zajedničkom pozicijom EU definisana su ukupno 83 privremena mjerila, i to 45 u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 38 u poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost. Od ukupno 45 privremenih mjerila u poglavlju 23, njih 18 su u oblasti pravosuđa, u dijelu borbe protiv korupcije 14, u dijelu temeljnih prava 11, jedno mjerilo u oblasti saradnje sa nevladinim organizacijama, dok je jedno mjerilo opšteg karaktera. Većina od ukupnog broja privremenih mjerila se odnosi na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s evropskim standardima u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24, dok je manji dio aktivnosti posvećen uspostavljanju početnog bilansa ostvarenih rezultata u oblastima od značaja. Ispunjavanjem privremenih mjerila, Crna Gora će stvoriti uslove za dobijanje završnih mjerila.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Pored potrebe za potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, neophodno je da Crna Gora ostvari vidljive i mjerljive rezultate u primjeni tih zakona. Nezavisno, depolitizovano i efikasno pravosuđe je preduslov da jedna zemlja može imati potpunu vladavinu prava. Borba protiv korupcije je u fokusu svih zemalja članica EU, pa će Crna Gora morati da pokaže sposobnost da efikasno sprovodi donijete zakone, kako u prevenciji korupcije, tako i u njenoj represiji. Po pitanju temeljnih prava, očekuje se da zemlja kandidat za članstvo u EU pokaže sposobnost garantovanja svih temeljnih prava, kao i da bude spremna da pruži zaštitu u slučaju njihovog kršenja. Svaki napredak u ovom poglavlju djeluje na jačanje pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosudni sistem, kao i na podizanje svijesti svih građana o poštovanju i ostvarivanju temeljnih prava. Da bi Crna Gora ušla u narednu fazu pregovora, mora da sprovede reforme u pomenutim podoblastima kroz ispunjavanje privremenih mjerila i preporuka Evropske komisije, kao što je jačanje odgovornosti u pravosuđu, uspostavljanjem bilansa ostvarenih rezultata, poboljšanjem sveukupnog upravljanja ljudskim, finansijskim i infrastrukturnim kapacitetima u pravosuđu, jačanjem nezavisnosti Agencije za sprječavanje korupcije, generalnim jačanjem institucija, zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i druge preporuke date od strane Evropske komisije. Nakon ispunjenja privremenih mjerila, Evropska komisija će izraditi Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila, kojim će Crna Gora stvoriti uslove za dobijanje završnih mjerila i time ući u finalnu fazu pregovora u poglavlju 23.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Vlada je 26. jula 2018. godine donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava („Sl. list CG“, broj 65/18). Sastav Radne grupe je potom izmijenjen Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava („Sl. list CG“, broj 72/18), koja je donijeta na sjednici Vlade od 25. oktobra 2018.

Radnu grupu za poglavlje 23 čini 47 članova (39 iz državnih institucija i osam iz civilnog sektora).

Državne institucije koje učestvuju u Radnoj grupi su: Ministarstvo pravde, Agencija za sprječavanje korupcije, Sudski savjet, Ministarstvo kulture, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Vrhovni sud, Ministarstvo finansija, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo prosvjete, Skupština Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Uprava za javne nabavke, Tužilački savjet, Kancelarija za evropske integracije, Više državno tužilaštvo i Specijalno državno tužilaštvo.

Članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih nevladinih organizacija: Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Udruženja sudija Crne Gore, Instituta Alternativa, Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), Centra za ženska prava, Politikon mreže i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Cilj ovog poglavlja je stvaranje preduslova za nezavisno i nepristrasno sudstvo, s neophodnim administrativnim kapacitetima za zaštitu vladavine prava. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima, po kome su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa, što ukazuje upravo na bitnost ovog poglavlja za cjelokupan proces intergracija. Potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, kao i samom reformom, Crna Gora će osigurati nezavisno, nepristrasno, odgovorno i efikasno pravosuđe i stabilan pravni sistem. Poboljšanjem zaštite ljudskih i manjinskih prava, Crna Gora preuzima odgovornost da svojim građanima obezbijedi kvalitet i zaštitu prava koje su svojstvene razvijenim demokratskim društvima, te samim tim spriječi bilo koji vid diskriminacije. Jedan od mehanizama zaštite tih prava jeste upravo Sud pravde Evropske unije koji osigurava da se pravo EU primjenjuje na isti način u svim zemljama EU i da rješava pravne sporove između nacionalnih vlada i institucija EU. Presuda Suda pravde EU se automatski priznaje u svakoj zemlji EU, te se može odbiti samo u izuzetnim slučajevima. Učlanjenjem Crna Gora će moći da koristi benefite jedinstvenog sistema, kao i zaštitu prava koje su zagarantovana pravnom tekovinom EU, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, kao i mnogim drugim dokumentima koje Crna Gora treba da uskladi i inkorporira u domaće zakonodavstvo. Ispunjavanjem mjerila, Crna Gora se aktivno bori protiv korupcije, koja predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se savremene države susrijeću. Ispunjavanjem završnih mjerila iz poglavlja 23 i 24, Crna Gora će stvoriti uslove da uspješno završi pregovore i konačno postane punopravna članica EU.

nazad na vrh

Poglavlje 23 - Press

Ostojić u emisiji „Evropa“: Institucije obuhvaćene poglavljem 24 da održe pozitivan trend

19-06-2020

Preporuke iz Non papera poslužiće kao dobar orjentir u definisanju prioriteta za naredni period, ocijenila je šefica Radne grupe za poglavlje 24, Tanja Ostojić, navodeći da vjeruje da će institucije obuhvaćene tim poglavljem prepoznati svoju ulogu i održati pozitivan trend i kontinuitet kod dobrih rezultata, a tamo gdje je potrebno, pravovremeno uložiti i dodatne napore. Ona je, gostujući u emisiji „Evropa“ na Radiju Crne Gore, rekla da je borba protiv organizovanog kriminala zasigurno najvažnija podoblast u pogavlju 24, a da je Nezvaničnim ra...

Ostvaren značajan napredak u prioritetnim oblastima u vladavini prava

13-06-2020

Crna Gora je ostvarila značajan napredak u prioritetnim oblastima u vladavini prava, potvrđujući uspješnost sprovedenih reformi, a pored pozitivnih ocjena, Non paper detektuje i slabe strane sistema i na taj način usmjerava dalji tok reformi. To je saopšteno na konferenciji za medije povodom predstavljanja Nezvaničnog radnog dokumenta o stanju u poglavljima 23 i 24.

Konferencija za za medije povodom objavljivanja Non paper-a

12-06-2020

Konferencija za novinare povodom predstavljanja Nezvaničnog radnog dokumenta o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori (Non paper) biće održana u subotu, 13. juna u 11.00 sati, u hotelu Hilton.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za vladavi…

05-03-2020

Tokom razgovora koje je predsjednik Vlade Crne održao u februara 2019. s predstavnicima nevladinih organizacija u okviru inicijative ,,Savez za Evropu'', pokrenute kako bi se kroz širok dijalog sa relevantnim političkim i društvenim akterima otvorila sva pitanja važna za prevazilaženje podjela, a sve u cilju pune integracije Crne Gore u EU, te u skladu s članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), a u vez...

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

18-11-2019

Na konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, koja je održana danas, ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije predstavili su glavni pregovarač, Aleksandar Drljević i pregovaračica za 23. i 24. poglavlje i generalna direktorica u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, a na pitanja novinara odgovarali su i predstavnici nadležnih institucija.

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

15-11-2019

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori biće održana u ponedjeljak, 18. novembra 2019, s početkom u 10:00 sati, u Hotelu Hilton, sala "Princeza Milica".

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u C…

15-11-2019

Konferencija za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori biće održana u ponedjeljak, 18. novembra 2019, s početkom u 10:00 sati, u Hotelu Hilton, sala "Princeza Milica".

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednos…

08-10-2019

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije, biće održana u srijedu, 9. oktobra u 13:30 sati.

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednos…

08-10-2019

Konferencija za medije povodom održavanja devetog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije, biće održana u srijedu, 9. oktobra u 13:30 sati.

Reforme u vladavini prava apsolutni prioritet crnogorskih institucija

08-10-2019

Reforme u oblasti vladavine prava, kao ključnoj za dalji demokratski razvoj crnogorskog društva i napredak u pregovorima sa Evropskom unijom, apsolutni su prioritet svih crnogorskih institucija, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na početku dvodnevnog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije.

Sjutra deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

07-10-2019

Deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 8. i 9. oktobra 2019. u Podgorici. Sastanak će 8. oktobra u 9:00 sati otvoriti glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Sjutra deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

07-10-2019

Deveti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 8. i 9. oktobra 2019. u Podgorici. Sastanak će 8. oktobra u 9:00 sati otvoriti glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Laković: Nezavisnost pravosuđa prioritet

13-08-2019

Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu integracija, saopštila je šefica pregovaračkih poglavlja 23 i 24 Marijana Laković. Tome će, kako je kazala za Dnevnik, doprinijeti nova strategija reforme pravosuđa koja će nakon godišnjih odmora, biti usvojena za naredni trogodišnji period. Početkom septembra biće usvojena nova Strategija reforme pravosuđa za period do 2022. godine, kaže šefica pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropkom unijom Marijana Laković. Time će se, kako poručuje, nastaviti sprovođenje ...

Laković: Napredak u poglavljima 23 i 24, čeka nas još dosta posla u borbi protiv trgovine ljudima

10-08-2019

Crna Gora je u protekloj godini napredovala u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Rezultati su vidljivi u borbi protiv organizovanog kriminala, u istragama, krivičnom gonjenju i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije, kazala je za Prvu šefica pregovaračkog tima za ta poglavlja Marijana Laković. Naglasila je da ohrabruje to što je procenat rasvijetljenih krivičnih djela 73 odsto i to što su zahvaljujući boljoj saradnji sa evropskom policijom uhapšeni vođe i članovi nekoliko kriminalnih grupa, ali zaplijenjena značajna količina d...

Laković: Lakše pokretanje istraga nakon izmjene zakona o oduzimanja imovine

05-08-2019

Vrijednost trajno oduzete imovine stečene kriminalnom na osnovu sporazuma o priznanju krivice iznosi 32 miliona eura kazala je u razgovoru za Novu M šefica pregovaračke grupe za poglavlje 23 i pregovaračica za poglavlje 24, Marijana Laković. "Kada su posrijedi poglavlja 23 i 24, treba posebno istaći vidljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Činjenica je i da je osnovan poseban sektor koji je odmah postao operativan, što dodatno potvrđuje posvećenost Uprave policije u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije...

Jake institucije važne za napredak u zaštiti ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

26-07-2019

Crna Gora treba da nastavi sa jačanjem kapaciteta i odgovornosti institucija nadležnih za pitanja zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, jer su te oblasti važne za napredak u vladavini prava, koji uslovljava dinamiku pregovaračkog procesa, ocijenjeno je tokom posjete ekspertske misije Evropske komisije. Završni sastanak ekspertske misije na temu zaštite podataka i slobodnog pristupa informacijama održan je danas. Nezavisni eksperti su tokom višednevne misije razgovarali sa predstavnicima ukupno 10 organa nadležnih za pitan...

Drljević u Skupštini: Država pokazala posvećenost pregovorima

26-07-2019

Crna Gora je kontinuirano ispunjavala svoje obaveze iz pregovaračkog procesa i sada, nakon konsolidovanja snaga unutar evropskih institucija, očekuje od država članica da donesu odluku o otvaranju preostalog poglavlja u pregovorima između Crne Gore i Evropske unije, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Drljević je poslanicima Skupštine Crne Gore predstavio deseti polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2018.

Drljević u Parizu: EK da prepozna i vrednuje naš napredak

18-05-2019

Crna Gora očekuje da Evropska komisija ostane dosljedna i napredak svake države koja teži članstu u Evropskoj uniji i u ovogodišnjem izvještaju ocijeni na osnovu individualnih rezultata, saopštio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević tokom sastanaka koje je imao u Parizu. Crnogorska delegacija, koju je predvodio glavni pregovarač imala je više sastanaka u Parizu, s ciljem predstavljanja najnovijih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavnicima Francuske. Članovi delegacije, koju su činili članica Pregova...

Podrška Njemačke za dalji napredak u vladavini prava

02-04-2019

Crna Gora u značajnoj mjeri prednjači u odnosu na druge zemlje koje pretenduju da budu članice Evropske unije, ocijenjeno je tokom posjete crnogorske delegacije Berlinu, i poručeno da će nastavak kvalitetnog sprovođenja reformi, uz podršku evropskih partnera, posebno Njemačke, dovesti do daljeg napretka u oblasti vladavine prava.

Sve institucije angažovane na reformama u oblasti vladavine prava

22-01-2019

Sve državne institucije su angažovane na ispunjenju reformi u svim oblastima, prvenstveno u vladavini prava, kako bi Crna Gora uskoro mogla dobiti završna mjerila za poglavlja 23 i 24, poručila je članica pregovaračke grupe za ta dva poglavlja, Marijana Laković. U Podgorici boravi Ekspertska misija Evropske komisije na temu izvršenja sudskih presuda u građanskim i privrednim stvarima, koja će, na osnovu analize zakonskih odredbi i institucionalnog okvira, kao i niza konkretnih slučajeva izvršenja sudskih odluka u građanskoj i privrednoj materi...

Sastanak ZKO u Briselu: EK nastavlja da prati napredak države u ključnim oblastima

18-12-2018

Crna Gora je posvećena ispunjavanju svih preduslova za dobijanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, saopšteno je na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog sektora Evropske unije i Crne Gore i poručeno da će Evropska komisija nastaviti da prati napredak države u ključnim oblastima. Sastankom ZKO, koji je danas održan u Briselu, predsjedavali su Lidija Pavić-Rogošić i Pavle D. Radovanović. Delegaciju Crne Gore činili su predstavnici Privredne komore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca, nevladin...

Održana konferencija za medije o nalazima iz Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Cr…

13-11-2018

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizovala je konferenciju za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije će predstavio šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, dok su, u ime crnogorskih institucija, osvrt na ocjene iz dokumenta dali Marijana Laković, pregovarač za 23. i 24. poglavlje i generalna direktorica u Ministarstvu pravde; specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević...

Radni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

13-11-2018

Evropska komisija je predstavila danas državama članicama Evropske unije radni dokument o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Dokument možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJIGENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Konferencija za medije o nalazima iz Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

12-11-2018

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, organizuje konferenciju za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Konferencija će se održati u utorak, 13. novembra 2018, s početkom u 14:30 sati, u Hotelu Podgorica. Ključne nalaze iz radnog dokumenta Evropske komisije će predstaviti šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, dok će, u ime crnogorskih institucija, osvrt na ocjene iz dokumenta dati Marijana Laković, pregovarač za 23. i 24. poglav...

Drljević u Briselu: Države članice EU pozdravile napredak Crne Gore u vladavini prava

24-10-2018

U Briselu je danas održan sastanak Radne grupe Savjeta EU za proširenje (COELA), na temu ostvarenog napretka Crne Gore u poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Crnogorsku delegaciju na sastanku je predvodio glavni pregovarač Aleksandar Drljević, a u radu sastanka su učestvovale članica Pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković-Drašković i šefica Radne grupe za poglavlje 24 Tanja Ostojić.

Sastanak sa članovima COELE o napretku u poglavljima 23 i 24

23-10-2018

Crnogorska delegacija će učestvovati na sastanku Radne grupe Savjeta EU za proširenje (COELA) na temu ostvarenog napretka u poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, koji će se održati u srijedu, 24. oktobra u Briselu. Delegaciju će predvoditi glavni pregovarač Aleksandar Drljević, a u radu sastanka će učestvovati članica Pregovaračke grupe za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković-Drašković i šefica Radne grupe za poglavlje 24 Tanja Ostojić. Crnogorska strana će predstavnicima država člnica EU u Radnoj gru...

Održana konferencija za novinare povodom održavana Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

26-09-2018

Povodom održavanja osmog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, održana je konferencija za medije, na kojoj su govorili pregovarač za 23 i 24 poglavlje Marijana Laković Drašković i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Visok stepen realizacije mjera iz poglavlja 23 i 24

25-09-2018

Crna Gora u kontinuitetu bilježi visok stepen realizacije mjera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i fokusirana je na dalji i stalni napredak u oblasti vladavine prava, što je preduslov za nastavak dobre dinamike pregovaračkog procesa, poručeno je na osmom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević podsjetio je predstavnike Evropske komisije na najvažnije rezultate koje je Crna Gora postigla tokom ove godine kad je u pitanju ispunjavanje obaveza iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i Op...

Osmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

24-09-2018

U Podgorici će se u utorak i srijedu, 25. i 26. septembra održati osmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost. Sastanak će otvoriti glavni pregovarač Aleksandar Drljević i šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Tomas Haglajtner. Na sastanku će se govoriti o reformi pravosuđa i temeljnim pravima, a razmatraće se i napredak ostvaren u oblastima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, borbe protiv trgovine ljudima, prevencije droge, borbe protiv terorizma i ant...

Crna Gora posvećena ispunjavanju Milenijumskih razvojnih ciljeva

13-09-2018

Nacionalni ciljevi i pravci prate Milenijumske razvojne ciljeve i Crna Gora je uložila značajne napore i postigla vidljive rezultate u njihovom ostvarenju, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na subregionalnoj konferenciji o promociji i napretku u sprovođenju Agende 2030.