Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 32. Finansijski nadzor

Poglavlje 32. Finansijski nadzor

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, standard eksterne revizije i najbolje prakse EU i njhovu primjenu na cijeli javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju nacionalnih i sredstava EU. Osim toga, ovim poglavljem se reguliše i zaštita finansijskih interesa EU i zaštita eura od falsifikovanja.

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 32 su:

1. Javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC)

2. Eksterna revizija

3. Zaštita finansijskih interesa EU

4. Zaštita eura od falsifikovanja

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor je zvanično otvoreno na Međuvladinoj konferenciji 24. juna 2014. godine. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Crna Gora sprovodi zakonodavstvo u oblasti unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) i osnovne politike, te osigurava adekvatne administrativne kapacitete na centralnom i lokalnom nivou, u fondovima socijalne sigurnosti i državnim preduzećima. Crna Gora dalje osigurava da je centralizovana inspekcijska funkcija budžeta u skladu s zahtjevima PIFC

2. Državna revizorska institucija (DRI) Crne Gore usklađuje rad sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), uključujući obezbjeđenje fiinansijske, funkcionalne i institucionalne nezavisnosti, sprovođenje finansijskih i revizija uspjeha, i obezbjeđuje dovoljne administrativne kapacitete

3. Crna Gora obezbjeđuje efikasnu koordinaciju aktivnosti usmjerenih protiv prevara kako bi obezbjedila ispunjenje budućih obaveza koje proizilaze iz člana 325(3) UFEU, kao i primjene odredbi Regulative (EC) 2185/96 u vezi s pružanjem podrške inspektorima EK pri provjerama na mjestu i inspekcijama koje izvršava EK. Crna Gora obezbjeđuje bilans rezultata o saradnji s Evropskom komisijom o prijavljenim nepravilnostima i slučajevima istraga koje se odnose na fondove EU

4. Crna Gora ratifikuje i sprovodi Ženevsku međunarodnu konvenciju iz 1929. godine o sprečavanju krivotvorenja novca (falsifikovanja valute), usklađuje svoje zakonodavstvo sa tekovinom EU u oblasti medaljona i žetona sličnih euro kovanicama i osigurava adekvatne administrativne kapacitete centra za tehničku analizu

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na daljem usklađivanju pravnih i strategijskih dokumenata, sprovođenju propisa te jačanju administrativnih kapaciteta.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 32, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 32 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Centralne banke Crne Gore, Državne revizorske institucije, Skupštine Crne Gore, Kancelarije za evropske integracije, Nevladine organizacije Institut Alternativa, Unije poslodavaca Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Cilj evropske politike u ovom poglavlju je suzbijanje finansijskih prevara i falsifikovanja eura što će doprinijeti unaprijeđivanju opšteg finansijskog stanja i sigurnosti u Crnoj Gori. Takođe, ovo poglavlje ima za cilj da osigura da se na odgovarajući način upravlja javnim sredstvima i njihovom potrošnjom.

nazad na vrh

Poglavlje 32 - Press

Na Pododboru za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

14-11-2019

Crna Gora pozvana da nastavi sa napornim radom i ispunjavanjem obaveza iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, zaljučak je 12. sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku. Predstavnici Ministarstva finansija kao vodeće institucije u ovoj oblasti, kao i ostale nadležne institucije predstavili su kolegama iz Evropske komisije ažurirane i detaljne informacije o postignutom napretku u oblastima pokrivenim poglavljima 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske o...

Kada se zatvori poglavlje 33 približno ćemo znati koliko ćemo novca dobijati iz Budžeta EU

26-10-2015

Poglavlje 33 koje se odnosi na Finansijske i budžetske odredbe tretira pitanje koliko će buduća članica Evropske unije (EU) iz svog budžeta uplaćivati sredstava u zajednički budžet EU, odnosno koliko će dobijati novca iz budžeta Unije.

Osigurati zaštitu sredstava EU na isti način kao i u slučaju nacionalnih, javnih sredstava

26-09-2015

Finansijska kontrola odnosi se na kontrolu nacionalnih sredstava, s jedne, i zaštitu finansijskih interesa i valute EU, s druge strane. Ovo poglavlje obuhvata četiri oblasti u okviru kojih Crna Gora mora uskladiti svoje zakonodavstvo i praksu: javnu internu finansijsku kontrolu (PIFC), eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa EU, kao i zaštitu eura od falsifikovanja.

Usvojena pozitivna mišljenja o Izvještajima o pregovaračkim poglavljima 6, 7 i 32

28-07-2015

Članovi Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore jednoglasno su danas usvojili pozitivna mišljenja o Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 6 – Privredno pravo, Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine i Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijski nadzor.

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Krsmanović: Iz godine u godinu se bilježi napredak u svim oblastima koje pokriva poglavlje 32

15-06-2015

Unutrašnje finansijske kontrole, jasna pravila i procedure, unutrašnja revizija i na kraju eksterna revizija zaokružuju sistem kontrola, koji značajno smanjuje mogućnost zloupotrebe novca - kazala je u intervjuu za Pobjedu Ana Krsmanović, šefica Radne grupe za poglavlje 32 (Finansijski nadzor) i generalna direktorka Generalnog direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija. Poglavlje 32 otvoreno je prije godinu 24. juna prošle godine, a Krsmanović ocjenjuje da će profesija revizora biti sve značajni...