Menu
legendica
A+ A A-

Kolegijum za pregovore

O svim pitanjima u vezi s pregovorima raspravlja se na Kolegijumu za pregovore, kao radnom tijelu Vlade Crne Gore. Kolegijum za pregovore razmatra predloge pregovaračkih pozicija i nakon sprovedene procedure u nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore, dostavlja ih Vladi na usvajanje.

Kolegijum čine:

1. predsjednik Vlade Duško Marković
2. potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović
3. potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku Zoran Pažin
4. potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Rafet Husović
5. glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević

U radu Kolegijuma za pregovore mogu učestvovati i drugi ministri.

Opširnije...

Državna delegacija

Državna delegacija vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Evropske unije i odgovorna je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Državna delegacija odgovara za svoj rad Vladi i djeluje u skladu sa smjernicama za pregovore koje usvaja Vlada. Državna delegacija podnosi Vladi izvještaj o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije između Crne Gore i država članica Evropske unije na ministarskom nivou, kao i posebne izvještaje, ukoliko to Vlada zatraži.

Državnu delegaciju čine:

1. šef Državne delegacije – ministar vanjskih poslova;
2. zamjenik šefa Državne delegacije - glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji;
3. zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije;
4. šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

 

Opširnije...

Pregovaračka grupa

Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i državama članicama Evropske unije, za sva pregovaračka poglavlja pravne tekovine Evropske unije. Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara Vladi.

Pregovaračku grupu čine glavni pregovarač, zamjenici glavnog pregovarača i članovi Pregovaračke grupe zaduženi za pojedina poglavlja pregovora – pravne tekovine. Članove Pregovaračke grupe zadužene za pojedina poglavlja imenuje i razrješava Vlada, na predlog glavnog pregovarača. Članovi Pregovaračke grupe pružaju stručnu podršku glavnom pregovaraču u pregovorima, učestvuju u pregovorima po nalogu glavnog pregovarača, sa šefovima radnih grupa koordiniraju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima - pravne tekovine Evropske unije i izrađuju nacrte pregovaračkih pozicija.

Glavni pregovarač može, po potrebi, predložiti Vladi da se u rad Pregovaračke grupe u savjetodavnoj ulozi uključe i stručnjaci za pojedine oblasti (domaći i strani).

Opširnije...

Kancelarija za podršku glavnom pregovaraču

Kancelarija glavnog pregovarača obavlja poslove iz domena: podrške realizaciji poslova i dnevnih aktivnosti glavnog pregovarača, organizacije i praćenja sastanaka glavnog pregovarača s domaćim i stranim predstavnicima u zemlji i inostranstvu, pripreme sastanaka i posjete glavnog pregovarača, kao i učešća na javnim događajima. Kancelarija koordinira poslove s pregovaračkom strukturom i ostalim relevantnim subjektima procesa pristupanja. Dio Kancelarije glavnog pregovarača, koji svoju djelatnost vrši u okviru Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, prevashodno je usmjeren na komunikaciju s predstavnicima institucija Evropske unije, u prvom redu Evropske komisije i Savjeta, kao i stalnim predstavništvima država članica pri EU. Kancelarija glavnog pregovarača u Misiji Crne Gore pri EU predstavlja kanal komunikacije pregovaračke strukture (na operativnom planu pregovarača, šefova i sekretara radnih grupa za pripremu pregovora o poglavljima) s Evropskom komisijom. Zadužena je za koordinaciju dostave materijala i dokumenata iz pregovaračkog procesa u oba smjera, između pregovaračke strukture i EU.

Kancelarija glavnog pregovarača ima devet članova, od kojih su sedam u Podgorici i dva u Briselu. Njenim radom rukovodi šef Kancelarije.

Opširnije...

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i izrađuje izvještaje o toku analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i izvještaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 28. VI 2012. imenovala Milivoja Jurišića , a od 5. IX 2014. Miodraga Radovića za sekretara Pregovaračke grupe.

Opširnije...

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, učestvuju u izradi predloga pregovaračke pozicije, prate realizaciju obaveza iz pregovaračke pozicije, učestvuju u izradi, realizaciji i izvještavanju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji završnih mjerila za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na dato pregovaračko poglavlje, učestvuju u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, učestvuju na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, u ekspertskim misijama i vrše druge poslove od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

               POGLAVLJE

Kontankt osoba u KEI-u

1.     Sloboda kretanja robe

Andrijana Čanović

2.     Sloboda kretanja radnika

Melita Rastoder Ljaić

3.     Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Sanja Vujošević

4.     Sloboda kretanja kapitala

Luka Dedić

5.     Javne nabavke

Luka Dedić

6.     Privredno pravo

Andrijana Čanović

7.     Pravo intelektualne svojine

Vanja Banović

8.     Konkurencija

Sanja Vujošević

9.     Finansijske usluge

Isidora Perović

10.  Informatičko društvo i mediji

Melita Rastoder Ljaić

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Granica Kovačević

12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Granica Kovačević

13. Ribarstvo

Granica Kovačević

14. Saobraćajna politika

Nikolina Goranović

15. Energetika

Sanja Vujošević

16. Porezi

Isidora Perović

17. Ekonomska i monetarna unija

Aleksandar Nikčević

18. Statistika

Isidora Perović

19. Socijalna politika i zapošljavanje

Melita Rastoder Ljaić

20. Preduzetništvo i industrijska politika

Andrijana Čanović

21. Trans-evropske mreže

Nikolina Goranović

22. Regionalna politika i koordinacija  strukturnih instrumenata

Bojan Vujović

23. Pravosuđe i temeljna prava

Miloš Radonjić

24. Pravda, sloboda i bezbjednost

Miloš Radonjić

25. Nauka i istraživanje

Vanja Banović

26. Obrazovanje i kultura

Vanja Banović

27. Životna sredina

Marija Tripunović

28. Zaštita potrošača i zdravlja

Luka Dedić

29. Carinska unija

Nikoleta Milutinović

30. Vanjski odnosi

Nikoleta Milutinović

31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Nikoleta Milutinović

32. Finansijski nadzor

Aleksandar Nikčević

33. Finansijske i budžetske odredbe

Aleksandar Nikčević

Opširnije...

Savjet za vladavinu prava

Reformske aktivnosti u oblasti vladavine prava predstavljaju srž pregovaračkog procesa Crne Gore s Evropskom unijom. Drugim riječima, od dinamike sprovođenja aktivnosti iz poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost zavisi tempo pregovaranja u svim ostalim poglavljima pravne tekovine EU. Kako bi se na što kvalitetniji način pristupilo ispunjavanju preuzetih obaveza u ovoj oblasti, ustanovljeno je posebno tijelo u okviru pregovaračke strukture – Savjet za vladavinu prava. Riječ je o tijelu na najvišem političkom nivou osnovanom u cilju unapređenja koordinacije i nadzora realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24.

Imajući u vidu da pregovori o pristupanju u oblasti vladavine prava vremenom postaju sve zahtjevniji, javila se potreba za intenziviranjem rada i unapređenjem efikasnosti ovog tijela. U tom cilju, Vlada je 13. VI 2019. donijela Odluku o Savjetu za vladavinu prava („Sl. list CG“, br. 36/19 i 46/19), kojom je broj članova ovog tijela značajno smanjen (sa ranijih 39 na 13 članova), čime su njegov format i način funkcionisanja prilagođeni potrebama aktuelne faze pregovaračkog procesa. Članovi Savjeta su starješine relevantnih državnih organa za oblast vladavine prava, a predsjednik ovog tijela je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku.

Uloga Savjeta za vladavinu prava je da prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu s preporukama glavnog pregovarača i člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Takođe, Savjet prati realizaciju obaveza u cilju ispunjenja privremenih, a potom i završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, razmatra razloge za kašnjenje u realizaciji obaveza i daje preporuke državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24. Pored navedenog, vrši i druge poslove, u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Sjednice Savjeta održavaju se u skladu s potrebama dinamike procesa pregovora i s njima povezanim aktivnostima u oblasti vladavine prava, naročito u poglavljima 23 i 24. Predsjednik Savjeta saziva sjednice po sopstvenoj procjeni ili na prijedlog članova Savjeta. Predsjednik Savjeta može organizovati konsultativne sastanke u cilju hitnog rješavanja pitanja koje usporava dinamiku pregovora u poglavljima 23 i 24 s članovima Savjeta zaduženim za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti vladavine prava. Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozvati na sjednice Savjeta ili konsultativne sastanke starješine organa ili predstavnike institucija koji nijesu članovi Savjeta i zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi s pitanjima koja se odnose na realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24. O dinamici ispunjavanja obaveza u poglavljima 23 i 24, predsjednik Savjeta, po potrebi, upoznaje Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Opširnije...