Menu
A+ A A-

Savjet za vladavinu prava

Otvaranjem pregovora u 23. i 24. poglavlju Crna Gora je ušla u novu, zahtjevniju fazu pregovora, u skladu s novim pristupom Evropske unije pregovorima o proširenju. U skladu s tim izmijenjena je Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kako bi se zadaci Radnih grupa prilagodili novoj fazi pregovora. Ovim izmjenama ustanovljeno je i novo tijelo u pregovorima – Savjet za vladavinu prava (odluka o Savjetu donijeta 27. marta 2014; Vlada Crne Gore donijela Odluku o izmjeni Odluke o Savjetu za vladavinu prava 20. avgusta 2015), kao tijelo na visokom nivou koje bi nadziralo sve aktivnosti i rješavalo potencijalne izazove, a sve u cilju unapređenja koordinacije u realizaciji obaveza iz 23. i 24. poglavlja. Savjet je do sada održao šest sjednica, od čega posljednju 30. juna 2017. godine.

Savjet čine predstavnici svih relevantnih ministarstava i agencija za sprovođenje zakona u oblasti vladavine prava. Trenutno ima 39 članova. Predsjednik Savjeta je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku. Zamjenik predsjednika je ministar unutrašnjih poslova.

Uloga Savjeta za vladavinu prava je da prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu s preporukama glavnog pregovarača, člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i šefova radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji uspostavljenih za poglavlja 23 i 24. Takođe, Savjet za vladavinu prava razmatra razloge za kašnjenje u realizaciji obaveza i daje preporuke državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24. Savjet vrši i druge poslove u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Sjednice Savjeta održavaju se u skladu s potrebama dinamike procesa pregovora i s njima povezanim aktivnostima u oblasti vladavine prava, naročito u poglavljima 23 i 24. Predsjednik Savjeta saziva sjednice po sopstvenoj procjeni ili na prijedlog članova Savjeta. Predsjednik Savjeta može organizovati konsultativne sastanke u cilju hitnog rješavanja pitanja koje usporava dinamiku pregovora u poglavljima 23 i 24 sa članovima Savjeta zaduženim za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti vladavine prava. Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozvati na sjednice Savjeta ili konsultativne sastanke starješine organa ili predstavnike institucija koji nijesu članovi Savjeta i zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi sa pitanjima koja se odnose na realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24.

O dinamici ispunjavanja obaveza u poglavljima 23 i 24, predsjednik Savjeta, po potrebi, upoznaje Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

nazad na vrh