Menu
legendica
A+ A A-

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i izrađuje izvještaje o toku analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i izvještaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 28. VI 2012. imenovala Milivoja Jurišića , a od 5. IX 2014. Miodraga Radovića za sekretara Pregovaračke grupe.

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Ministarstvo evropskih poslova
Bulevar revolucije, br. 15
81 000 Podgorica
Tel: +382 69 172 475
 
 
Kontakt osobe u MEP za poglavlja pregovora:

Jelena Burzan
sekretar Pregovaračke grupe

 

 

POGLAVLJE

SEKRETAR

1.     Sloboda kretanja robe

Miloš Radonjić

2.     Sloboda kretanja radnika;

Melita Rastoder

3.     Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Danica Mijatović

4.     Sloboda kretanja kapitala

Milena Uskoković

5.     Javne nabavke

Milena Uskoković

6.     Privredno pravo

Tatjana Tomić

7.     Pravo intelektualne svojine

Mitar Đurović

8.     Konkurencija

Marko Mrdak

9.     Finansijske usluge

Miloš Vujović

10. Informatičko društvo i mediji

Melita Rastoder

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Granica Kovačević

12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Granica Kovačević

13. Ribarstvo

Granica Kovačević

14. Saobraćajna politika

Andrej Orlandić

15. Energetika

Andrej Orlandić

16. Porezi

Miloš Vujović

17. Ekonomska i monetarna unija

Aleksandar Nikčević

18. Statistika

Miloš Vujović

19. Socijalna politika i zapošljavanje

Melita Rastoder

20. Preduzetništvo i industrijska politika

Tatjana Tomić

21. Trans-evropske mreže

Andrej Orlandić

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Bojan Vujović

23. Pravosuđe i temeljna prava

Violeta Berišaj

24. Pravda, sloboda i bezbjednost

Miloš Radonjić

25. Nauka i istraživanje

Anđela Šćepanović

26. Obrazovanje i kultura

Anđela Šćepanović

27. Životna sredina

Mitar Đurović

28. Zaštita potrošača i zdravlja

Anđela Šćepanović

29. Carinska unija

Miloš Vujović

30. Vanjski odnosi

Anđela Šćepanović

31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Danica Mijatović

32. Finansijski nadzor

Aleksandar Nikčević

33. Finansijske i budžetske odredbe

Anđela Šćepanović

 

 

nazad na vrh