Naslovnica Poglavlje 13. Ribarstvo

Poglavlje 13. Ribarstvo

O čemu se pregovara? Zajednička ribarska politika (ZRP) prvi je put formulisana u Ugovoru iz Rima. Na početku je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), ali je zbog ulaska u Evropsku uniju (EU) zemalja sa velikim ribarskim flotama i bogatim morskim resursima, kao i potrebe rešavanja novih problema, poput očuvanja resursa ribe došlo do izdvajanja u zasebnu politiku. ZRP postavlja pravila za očuvanje živih vodenih resursa, ograničenje ekološkog uticaja ribarstva i uslove za pristup vodama i resursima. Ona obuhvata i strukturnu politiku i specifična pravila za upravljanje kapacitetima flote, kontrolu ribarskih aktivnosti i sprovođenje njenih pravila. ZRP je zasnovana na utemeljenim naučnim savjetima i obezbjeđuje okvir za prikupljanje, upravljanje i korišćenje podataka iz oblasti ribarstva. ZRP EU obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Cilj joj je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. Pritom, uzima u obzir rastuću potrebu tržišta za zdravim proizvodima iz mora. Cilj pregovora u okviru ovog poglavlja je razvoj i modernizacija ribarstva, zaštita prirodnih resursa i usvajanje evropskih standarda u Crnoj Gori. Rad u ovoj oblasti teži ka uspostavljanju potrebne infrastrukture, modernizaciji proizvodnje i boljoj organizaciji sektora, sve u svrhu bolje uključenosti crnogorskog ribarstva na evropskom tržištu i boljem životu za ribare.

Poglavlje 13 - Radna grupa

Poglavlje 13 - Radna grupa

Radana Damjanović

Pregovarač

Slavica Pavlović

Šef RG

Granica Kovačević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Radana Damjanović, generalna direktorica direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, šefica radne grupe je Slavica Pavlović, generalna direktorica Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kontakt osoba za radnu grupu je Granica Kovačević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 32 člana (15 iz državnih institucija i 17 iz civilnog sektora).

Ribarstvo je istorijski i tradicionalno dugo prisutno na prostoru zemalja EU i važno je za razvoj i privredu mnogih malih sredina. Temelj za upravljanje ribarstvom u EU postavljen je Zajedničkom ribarskom politikom. Zajednička ribarstvena politika izvorno je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike, a izdvajanje u zasebnu politiku doprinio je ulazak u EU zemalja sa znatnim ribarskim flotama i morskim resursima, kao i potreba rješavanja novih specifičnih problema, poput očuvanja resursa ribe.

Andrijana Rakočević

Pregovaračica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Katarina Burzanović

Šefica RG

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Sekretar RG

Ministarstvo evropskih poslova

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 13 Ribarstvo formirana je u februaru 2013, a u novom sastavu funkcioniše od novembra 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 13 - PRESS

Crna Gora nastavila da radi na ispunjavanju svojih obavezau oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i...

0
Crnogorske institucije su, tokom proteklog perioda, nastavile da rade na ispunjavanju svojih obaveza i dostizanju evropskih standarda u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva....

Dvanaesti sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku i  petnaesti...

0
Dvanaesti sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku i  petnaesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i Crne...

Lista NVO koje ne ispunjavaju kriterijume, odnosno nevladine organizacije koje nisu dostavile uredne i...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...