Naslovnica Poglavlje 13. Ribarstvo

Poglavlje 13. Ribarstvo

O čemu se pregovara?

Zajednička ribarska politika (ZRP) prvi je put formulisana u Ugovoru iz Rima. Na početku je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), ali je zbog ulaska u Evropsku uniju (EU) zemalja sa velikim ribarskim flotama i bogatim morskim resursima, kao i potrebe rešavanja novih problema, poput očuvanja resursa ribe došlo do izdvajanja u zasebnu politiku.

ZRP postavlja pravila za očuvanje živih vodenih resursa, ograničenje ekološkog uticaja ribarstva i uslove za pristup vodama i resursima. Ona obuhvata i strukturnu politiku i specifična pravila za upravljanje kapacitetima flote, kontrolu ribarskih aktivnosti i sprovođenje njenih pravila. ZRP je zasnovana na utemeljenim naučnim savjetima i obezbjeđuje okvir za prikupljanje, upravljanje i korišćenje podataka iz oblasti ribarstva.

ZRP EU obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Cilj joj je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. Pritom, uzima u obzir rastuću potrebu tržišta za zdravim proizvodima iz mora.

Cilj pregovora u okviru ovog poglavlja je razvoj i modernizacija ribarstva, zaštita prirodnih resursa i usvajanje evropskih standarda u Crnoj Gori. Rad u ovoj oblasti teži ka uspostavljanju potrebne infrastrukture, modernizaciji proizvodnje i boljoj organizaciji sektora, sve u svrhu bolje uključenosti crnogorskog ribarstva na evropskom tržištu i boljem životu za ribare.

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu 30. juna 2016. godine.

Početna mjerila?

Crna Gora je u poglavlju 13 imala jedno početno mjerilo i to:

Crna Gora Komisiji predstavlja sveobuhvatnu nacionalnu strategiju u oblasti ribarstva, uključujući akcioni plan, koji će poslužiti kao osnova za prenošenje, sprovođenje i izvršavanje pravne tekovine u ovoj oblasti.

Vlada Crne Gore je 25. juna 2015. donijela nacionalnu Strategiju ribarstva Crne Gore 2015-2020, sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU i time ispunila početno mjerilo.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru pregovaračkog poglavlja 13, Crna Gora ima obavezu da ispuni sledeća završna mjerila:

1. Neophodno je da Crna Gora usvoji zakonodavni okvir koji obezbjeđuje značajan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU za oblast ribarstva i da osigura da će Crna Gora biti u stanju da u potpunosti primjenjuje Zajedničku ribarsku politiku nakon pristupanja

2. Neophodno je da Crna Gora znatno ojača administrativne, inspekcijske i kontrolne kapacitete koji se zahtijevaju Zajedničkom ribarskom politikom i da osigura da će zahtjevi EU, koji se tiču inspekcije i kontrole, biti u potpunosti ispunjeni na dan pristupanja

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U cilju ispunjenja prvog završnog mjerila, Programom pristupanja Crne Gore 2019-2020 (PPCG) predviđeno je usvajanje Zakona o strukturnim mjerama, državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, Zakona o uređenju tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture u trećem kvartalu, usvajanje Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi u četvrtom kvartalu kao i seta podzakonskih akata, takođe u skladu sa PPCG-om.

U cilju ispunjenja drugog završnog mjerila, nakon formiranja Direktorata za ribarstvo 30. marta 2017. godine u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja se kontinuirano preduzimaju koraci ka obezbjeđivanju neophodne infrastrukture, jačanju administrativnih kapaciteta naročito u oblasti inspekcije i kontrole, te prilagođavanju istih potrebama i veličini sektora ribarstva Crne Gore.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 13, kao i šef Radne grupe za poglavlje 13 su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, dok je kontakt osoba iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao članovi radne grupe za poglavlje 13 su predstavnici sledećih organa i organizacija: Skupština Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava policije, Uprava pomorske sigurnosti, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za statistiku Crne Gore – Monstat, Institut za biologiju mora, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Investiciono razvojni fond Crne Gore, Montenegro Biznis Alijansa, Zajednica opština Crne Gore, NVO Udruženje profesionalnih ribara – Bar, NVO Udruženje profesionalnih ribara Južni Jadran, NVO Nacionalno udruženje proizvođača ribe Crne Gore, NVO Udruženje ribara Ulcinj, NVO Udruženje plivaričara Crne Gore, NVO Udruženje ribara Sidro Bar i NVO Udruženje profesionalnih ribara na moru Crne Gore – Škver.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Članstvom u Evropskoj uniji Crna Gora dobiće direktan pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, jednom od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Zbog direktnog plasmana crnogorskog ulova, uzgoja i prerade ribe, crnogorski ribari će dobiti mogućnost ravnopravnog plasiranja na tržište. Korišćenje novčanih sredstava iz Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kao i bolja organizacija ribarskog sektora putem udruživanja u organizacije proizvođača, omogućiće bolje pozicioniranje crnogorskog ribarstva u širem evropskom tržišnom kontekstu.

Morsko ribarstvo obezbjeđuje ekonomsku korist Crnoj Gori kroz otvaranje novih radnih mjesta, te povećanja prihoda uz istovremeno obezbjeđivanje izvora hrane za domaće stanovništvo i turiste. Prihodi i zaposlenost nijesu ograničeni samo na ribolov, već se ostvaraju i kroz distribuciju, marketing kampanje, preradu ribe, kao i prateće usluge u lukama, marinama i brodogladilištima. Morsko ribarstvo pored ovoga obezbjeđuje poslove na pijacama, restoranima i marketima.

Poglavlje 13 - Radna grupa

Radana Damjanović

Pregovarač

Slavica Pavlović

Šef RG

Granica Kovačević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Radana Damjanović, generalna direktorica direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, šefica radne grupe je Slavica Pavlović, generalna direktorica Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kontakt osoba za radnu grupu je Granica Kovačević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 32 člana (15 iz državnih institucija i 17 iz civilnog sektora).

Ribarstvo je istorijski i tradicionalno dugo prisutno na prostoru zemalja EU i važno je za razvoj i privredu mnogih malih sredina. Temelj za upravljanje ribarstvom u EU postavljen je Zajedničkom ribarskom politikom. Zajednička ribarstvena politika izvorno je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike, a izdvajanje u zasebnu politiku doprinio je ulazak u EU zemalja sa znatnim ribarskim flotama i morskim resursima, kao i potreba rješavanja novih specifičnih problema, poput očuvanja resursa ribe.

Dokumenta

POGLAVLJE 13 - PRESS

Lista NVO koje ne ispunjavaju kriterijume, odnosno nevladine organizacije koje nisu dostavile uredne i...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo: Crna Gora nastavila napredak u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane...

0
Crnogorske institucije su, tokom proteklog perioda nastavile sa ispunjavanjem obaveza i dostizanjem evropskih standarda u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva. Napredak u tim...

Sjutra četrnaeseti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije

0
Četrnaeseti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra, 7. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških mjera, sastanak će se održati...