Naslovnica Poglavlje 30. Vanjski odnosi

Poglavlje 30. Vanjski odnosi

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina za 30. poglavlje se najvećim dijelom sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva EU, koje uglavnom proizlazi iz višestranih i dvostranih obaveza Evropske unije u području trgovine, kao i iz velikog broja autonomnih trgovinskih mjera. Direktive iz područja izvoznih kredita i robe dvostruke namjene zahtijevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Od zemalja kandidata zahtijeva se postepeno usklađivanje politika prema trećim zemljama i pozicija u međunarodnim organizacijama s politikama i stavovima koje prihvataju Evropska unija i njene države članice. Kada je riječ o zahtijevima u pogledu razvojne politike i humanitarne pomoći, od Crne Gore se očekuje da uskladi zakonodavstvo s pravnom tekovinom EU, međunarodnim obavezama koje prihvataju države članice EU i da obezbijedi kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama.

 

Podoblasti?

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć.

Zajednička trgovinska politika EU – Zajednička trgovinska politika (ZTP) je jedan od temelja vanjskih odnosa Evropske unije. Bazira se na jedinstvenim pravilima u okviru carinske unije i zajedničke carinske tarife i ujedno oblikuje trgovinske odnose država članica EU s trećim zemljama. Osnovni ciljevi ZTP definisani su članovima 206 i 207 Ugovora o funkcionisanju EU koji uključuju: razvoj svjetske trgovine, postupno ukidanje ograničenja u međunarodnoj trgovini i smanjivanje carinskih barijera.

Bilateralni sporazumi s trećim zemljama – Evropska komisija ima nadležnost da pregovara i zaključuje trgovinske sporazume u ime država članica. Pored trgovinskih sporazuma, bilateralni sporazumi s trećim zemljama obuhvataju sporazume kojim se predviđa saradnja u oblasti energetike, obrazovanja, nauke, zaštite životne sredine itd.

Razvojna politika i humanitarna pomoć – U području razvojne politike i humanitarne pomoći, od država članica EU se zahtijeva usklađivanje s pravnom tekovinom EU i međunarodnim obavezama, kao i obezbjeđivanje kapaciteta za učešće u razvojnim i humanitarnim politikama EU. Evropska unija i njene države članice finansiraju gotovo polovinu sveukupne međunarodne razvojne pomoći. Pomoć se, osim za projekte ekonomskog razvoja, odnosi i na izgradnju demokratskih institucija, gradnju infrastrukture, razvijanje makroekonomskih programa i promovisanje ljudskih prava. Važan mehanizam razvojne politike EU predstavlja Generalni sistem preferencijala (GSP) kao svojevrsna trgovinska povlastica namjenjena zemljama u razvoju. Važno je spomenuti i aktivnosti Evropskog fonda za razvoj (EDF) čijim sredstvima se obezbjeđuje finansijska pomoć zemljama u razvoju i najmanje razvjenim zemljama. Razvojna i humanitarna pomoć se raspodjeljuje korisnicima na svim kontinentima, s posebnim akcentom na Afričku, karipsku i pacifičku grupu država (ACP) i Prekomorske zemlje i područja (PTOM).

Kada je poglavlje otvoreno i privremeno zatvoreno?

Poglavlje 30 – Vanjski odnosi zvanično je otvoreno 30. marta 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, a privremeno zatvoreno 20. juna 2017. godine na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu.

Mjerila za zatvaranje?

Jedino mjerilo u ovom poglavlju je da Crna Gora predstavi Komisiji Akcioni plan za preostale pripreme u pogledu usklađivanja zakonodavstva, kao i usklađivanja međunarodnih sporazuma sa pravnom tekovinom i poboljšanje administrativnih i kontrolnih kapaciteta da bi se obezbijedila potpuna primjena i izvršavanje pravne tekovine u ovom poglavlju od dana pristupanja.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Iako je poglavlje privremeno zatvoreno, Crna Gora aktivno radi na sprovođenju aktivnosti u skladu s Akcionim planom. Obaveza države koja pristupa Evropskoj uniji je da otkaže sve ugovore o slobodnoj trgovini i da osigura da svi ugovori/sporazumi o trgovini, investicijama i ekonomskoj saradnji, budu usklađeni s pravnom tekovinom EU.

Institucije/organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Institucije koje učestvuju u aktivnostima u okviru Radne grupe za poglavlje 30 su Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Kancelarija za evropske integracije, Uprava carina, Investiciono – razvojni fond, Zavod za statistiku, Centralna banka Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Privredna komora Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Primjena zajedničke trgovinske politike se najprije ogleda u ukidanju granične kontrole prema zemljama EU što podrazumijeva uštedu vremena ali i troškova administrativne procedure špedicije kao i carinjenja za crnogorske privrednike. Time se ubrzava i pojeftinjuje protok robe i usluga. Takođe, kroz ovu politku, povećaće se i investicione mogućnosti smanjenjem postojećih trgovinskih barijera, pa će Crna Gora postati još atraktivnija destinacija za priliv stranih investicija. To će otvoriti nova radna mjesta i povećati BDP, što vodi još većem ekonomskom razvoju zemlje. Osim toga, niže cijene i veći izbor proizvoda iz zemalja EU biće dostupni i za crnogorske potrošače.

Članstvo u EU će učvrstiti i mogućnost sklapanja različitih oblika saradnje s partnerima iz država članica EU. Regionalna saradnja će u tom smislu kompletirati ponudu naše države, odnosno plasman naših proizvoda i usluga pa bi učešće u razvojnoj politici EU omogućilo crnogorskim privrednicima da svojim ulaganjima pomognu razvoju trećih zemalja, što će s druge strane podstaći plasman i vidljivost crnogorskih roba i usluga na tržištima tih zemalja.Osvajanje novih tržišta promovisaće dodatne vrijednosti koje su karakteristične za našu zemlju i definisati Crnu Goru kao ozbiljnog konkurenta na evropskom i svjetskom tržištu.U krajnjem, kada Crna Gora postane članica, primjenjivaće trgovinske sporazume koje je EU već potpisala ili trenutno pregovara s trećim državama.

 

Poglavlje 30 - Radna grupa

Dušan Radonjić

Pregovarač

Aida Salagić

Šef RG

Nikoleta Milutinović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Dušan Radonjić, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Šefica radne grupe je Aida Salagić Ceković, načelnica u Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikoleta Milutinović Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 22 člana (20 iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć. Kada je riječ o trgovinskoj politici, EU nastoji da doprinese postepenom ukidanju ograničenja u međunarodnoj trgovini i stranim investicijama, kao i smanjenju carinskih i drugih trgovinskih prepreka. U oblasti bilateralnih sporazuma, od države kandidata se očekuje da sve svoje ugovore o slobodnoj trgovini, investicijama kao i ugovore o ekonomskim odnosima uskladi sa pravnom tekovinom EU. U području humanitarne pomoći i razvojne politike, zemlje članice treba da jačaju kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Takođe, od zemalja kandidata se zahtijeva da postepeno usklade svoju politiku prema trećim zemljama i njihovu poziciju u međunarodnim organizacijama s politikom i pozicijama koje je usvojila EU.

Poglavlje 30 - Radna grupa

Dušan Radonjić

Pregovarač

Aida Salagić

Šef RG

Nikoleta Milutinović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Dušan Radonjić, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Šefica radne grupe je Aida Salagić Ceković, načelnica u Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikoleta Milutinović Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 22 člana (20 iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć. Kada je riječ o trgovinskoj politici, EU nastoji da doprinese postepenom ukidanju ograničenja u međunarodnoj trgovini i stranim investicijama, kao i smanjenju carinskih i drugih trgovinskih prepreka. U oblasti bilateralnih sporazuma, od države kandidata se očekuje da sve svoje ugovore o slobodnoj trgovini, investicijama kao i ugovore o ekonomskim odnosima uskladi sa pravnom tekovinom EU. U području humanitarne pomoći i razvojne politike, zemlje članice treba da jačaju kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Takođe, od zemalja kandidata se zahtijeva da postepeno usklade svoju politiku prema trećim zemljama i njihovu poziciju u međunarodnim organizacijama s politikom i pozicijama koje je usvojila EU.

Dokumenta

POGLAVLJE 30 - PRESS

Održana sjednica Radne grupe za poglavlje 30. Vanjski...

0
„Zahvaljujući politici u oblasti razvojne saradnje i pružanja humanitarne pomoći, Crna Gora izgrađuje reputaciju u međunarodnoj zajednici, šalje poruku solidarnosti i ostvaruje vanjske političke...

Crna Gora nastavlja napredak u procesu reformi na...

0
Crna Gora, uz kontinuiranu podršku Evropske unije, u uslovima pandemije koronavirusa, biljezi napredak i nastavlja sa sprovođenjem opsežnih reformi u pravcu pune usklađenosti s...

Sjutra četrnaeseti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine...

0
Četrnaeseti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine i poreze, održaće se sjutra, 5. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških mjera, sastanak će se održati u online formatu. Sastanak će,...