Tok pregovora

U vrijeme formalnog otvaranja pregovora na Međuvladinoj konferenciji (MVK), kada su razmijenjene opšte pregovaračke pozicije EU i Crne Gore, započela je faza analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, poznatija kao skrining.

Skrining predstavlja formalno-tehnički proces koji Komisija sprovodi radi pripreme za pristupne pregovore. Njime se omogućava državama kandidatima da se upoznaju s pravnom tekovinom EU i tako doprinesu pripremama za pristupanje. Skriningom se omogućava Komisiji i državama članicama da procijene nivo spremnosti države kandidata, da se informišu o njihovim planovima za buduće pripreme i da dobiju preliminarne naznake pitanja koji će se najvjerovatnije javiti tokom pregovora.

Skrining se sprovodi putem sastanaka, poglavlje po poglavlje, za sva poglavlja, osim za poglavlja 34 – Institucije i 35 – Ostala pitanja u slučaju Crne Gore. Postoje dvije vrste sastanaka za svako od poglavlja: prvo, eksplanatorni sastanci s jednom ili više država kandidata zajedno, a potom bilateralni sastanci sa svakom državom zasebno. Nakon bilateralnog sastanka, Komisija sačinjava izvještaj o skriningu i predstavlja ga Savjetu. Proces skrininga za Crnu Goru za sva 33 pregovaračka poglavlja završen je u junu 2013.

Odluku o otvaranju pregovora o pojedinom poglavlju, zavisno o ocjeni spremnosti države kandidata, donose države članice u okviru Savjeta Evropske unije. Otvaranjem pregovora o pojedinom poglavlju započinje sadržajna faza pregovora, tokom koje se pregovara o uslovima pod kojima će država kandidat prihvatiti i primijeniti pravnu tekovinu Evropske unije u tom poglavlju, uključujući prelazna razdoblja koja je eventualno zatražila država kandidat.

Pregovori se vode na osnovu pregovaračkih pozicija Evropske unije i države kandidata, koja se pripremaju za svako pojedino poglavlje pregovora.

Nakon postizanja dogovora između Evropske unije i države kandidata o pojedinom poglavlju pregovora, uz ispunjenost preduslova za njegovo zatvaranje, ono se smatra privremeno zatvorenim. Formalnu odluku o tome donosi Međuvladina konferencija na ministarskom nivou. Sve do sklapanja Ugovora o pristupanju, ako se u tom poglavlju pravne tekovine donesu značajno novi propisi ili ako država kandidat ne ispuni preduslove i obaveze koje je preuzela za to poglavlje pregovora, postoji mogućnost njegovog ponovnog otvaranja.

Međuvladine konferencije (MVK):

Na MVK u decembru 2012. zvanično otvoreno i privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Na MVK u decembru 2013. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Na MVK u martu 2014. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine i 10 – Informaciono društvo i mediji

Na MVK u junu 2014. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjedonosna i odbrambena politika i 32 – Finansijski nadzor

Na MVK u decembru 2014. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija i 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Na MVK u martu 2015. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi

Na MVK u junu 2015. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge i 21 – Transevropske mreže

Na MVK u decembru 2015. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika

Na MVK u junu 2016. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 13 – Ribarstvo

Na MVK u decembru 2016. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Na MVK u junu 2017. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, ali i privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi

Na MVK u decembru 2017. zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Na MVK u junu 2018. zvanično otvoreno pregovarračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija

Na MVK u decembru 2018. zvanično otvoreno pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Na MVK u junu 2020. zvanično otvoreno posljednje pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija

U dosadašnjem toku pregovaračkog procesa Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja, od kojih su tri privremeno zatvorena. Trenutno se nalazi u fazi ispunjavanja privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, kao i ispunjavanja završnih mjerila u okviru ostalih otvorenih pregovaračkih poglavlja, s konačnim ciljem da do kraja mandata 42. Vlade Crne Gore obezbijedi unutrašnju spremnost zemlje za članstvo u EU.

Nakon privremenog zatvaranja poglavlja:

Kada se pregovori privremeno zatvore u svim poglavljima, Evropski savjet u svojim zaključcima uobičajeno obilježava završetak pregovora s državom kandidatom. Rezultati pregovora zatim se ugrađuju u odredbe nacrta Ugovora o pristupanju, u čijoj izradi učestvuju predstavnici država članica i institucija Evropske unije i predstavnici države kandidata.

Nakon postizanja dogovora o tekstu nacrta Ugovora o pristupanju između Evropske unije i države kandidata, dokument se upućuje u odgovarajući postupak u institucije i države članice Evropske unije i države kandidata. Na osnovu nacrta Ugovora, a prije njegovog potpisivanja, Evropska komisija mora donijeti konačno mišljenje o zahtjevu za članstvo države kandidata, Evropski parlament dati saglasnost, a Savjet na kraju donijeti jednoglasnu odluku o prihvatanju nove države članice i njenog zahtjeva za članstvo.

Nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju država počinje učestvovati u radu tijela Savjeta Evropske unije i Evropskog parlamenta kao aktivni posmatrač.

Da bi Ugovor o pristupanju stupio na snagu, treba da ga ratifikuju nacionalni parlamenti država članica i države kandidata.

EU4ME

2023
dec 29

Imenovan glavni pregovarač Crne Gore sa EU

Predrag Zenović imenovan za glavnog pregovarača Crne Gore sa EU.

okt 31

Imenovana ministarka evropskih poslova

Maida Gorčević imenovana je za ministarku evropskih poslova u 44. Vladi Crne Gore.

2022
nov 30

Imenovana koordinatorka Ministarstva evropskih poslova

Vlada imenovala ministarku ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Anu Novaković Đurović za koordinatorku Ministarstva evropskih poslova.

apr 28

Imenovana ministarka evropskih poslova

Dr Jovana Marović imenovana za potpredsjednicu Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarku evropskih poslova

2020
dec 07

Imenovana nova glavna pregovaračica Crne Gore i Evropske unije

Vlada je imenovala novu glavnu pregovaračicu Crne Gore i Evropske unije Zorku Kordić.

jun 30

Otvoreno posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8

Crna Gora je zvanično otvorila posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija

maj 14

Nova metodologija pregovaranja s Evropskom unijom

Crna Gora je prihvatila novu metodologiju pregovaranja s Evropskom unijom.

feb 06

Usvojien Program pristupanja CG Evropskoj uniji za period 2020-2022

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020-2022.

2019
jan 31

Program pristupanja CG Evropskoj uniji 2019-2020

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020.

2018
dec 10

Otvoreno pregovaračko poglavlje 27

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

jun 25

Otvoreno pregovaračko poglavlje 17

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monterana unija

maj 24

Imenovan novi glavni pregovarač

Vlada je imenovala novog glavnog pregovarača Crne Gore i Evropske unije Aleksandra Drljevića.

feb 15

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020.

2017
dec 11

Otvorena pregovaračka poglavlja 2 i 3

Otvorena pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

jun 20

Otvorena pregovaračka poglavlja 1i 22 i privremeno zatvoreno poglavlje 30

Crna Gora otvorila pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvorila poglavlje 30 – Vanjski odnosi

2016
dec 13

Otvorena pregovaračka poglavlja 11 i 19

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

jun 30

Otvorena pregovaračka poglavlja 12 i 13

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 13 – Ribarstvo

jan 21

Usvojen Program pristupanja CG EU 2016 – 2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2016 – 2018. godine

2015
dec 21

Otvorena pregovaračka poglavlja 14 i 15

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika.

nov 10

Objavljen Izvještaj o napretku za 2015. godinu

Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. koristeći novu metodologiju izvještavanja

jun 22

Otvorena pregovaračka poglavlja 9 i 21

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge, 21 – Transevropske mreže

mar 30

Otvorena pregovaračka poglavlja 16 i 30

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi

feb 05

Usvojen Program pristupanja CG za period 2015-2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2015-2018. godine

2014
dec 16

Otvorena pregovaračka poglavlja 18, 28, 29 i 33

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 33 – Finansijske i budžetske odredbe

okt 08

Objavljen Izvještaj o napretku za 2014. godinu

Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. godinu

jun 24

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4, 31 i 32

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjedonosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor

mar 31

Otvorena pregovaračka poglavlja 7 i 10

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informaciono društvo i mediji

mar 27

Usvojena Strategija informisanja javnosti o pristupanju CG EU 2014-2018.

Vlada usvojila Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018.

2013
dec 26

Usvojen Program pristupanja za period 2014-2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2014-2018. godine

dec 18

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5, 6, 20, 23 i 24.

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

jun 27

Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23 i 24. Završen proces skrininga.

Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost. Završen proces skrininga za 33 pregovaračka poglavlja.

apr 15

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

2012
dec 18

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

jun 29

Zvanični početak pregovaračkog procesa

Zvanični početak pregovaračkog procesa između Crne Gore i Evropske unije

jun 26

Preporuka za započinjanje pristupnih pregovora

Evropski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjanje pristupnih pregovora između Crne Gore i EU Evropskoj komisiji

maj 23

Izvještaj o napretku, preporuka za otvaranje pregovora

Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi i predlaže zemljama članicama Evropske unije da otvore pregovore između Crne Gore i EU u junu 2012. godine.

feb 02

Odluka o uspostavljanju pregovaračke strukture

Vlada Crne Gore usvaja Odluku o uspostavljanju pregovaračke strukture za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

2011
dec 29

Imenovan glavni pregovarač

Vlada Crne Gore je imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora sa EU

dec 09

Evropski savjet pozdravlja ostvareni napredak

Evropski savjet pozdravlja ocjenu Evropske komisije o napretku koji je Crna Gora ostvarila

okt 12

Preporuka za otvaranje pristupnih pregovora sa EU

U Izvještaju o napretku, Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa EU

feb 17

Akcioni planovi

Vlada je usvojila devet akcionih planova za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije

2010
dec 17

Status kandidata

Evropski savjet dodjeljuje Crnoj Gori status kandidata

nov 09

Pozitivno mišljenje na aplikaciju

Evropska komisija daje pozitivno mišljenje na aplikaciju Crne Gore za članstvo u EU

maj 01

SSP stupa na snagu

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu nakon što ga je ratifikovalo svih 27 zemalja članica

2009
nov 30

Bezvizni režim

Evropski savjet odobrava bezvizni režim građanima Crne Gore

jul 22

Upitnik

Evropska komisija uručuje Upitnik Vladi Crne Gore. Crna Gora prosljeđuje odgovore i dodatne odgovore na Upitnik 9. decembra 2009. i 12. aprila 2010. godine

apr 23

Mišljenje o aplikaciji Crne Gore

Savjet poziva Komisiju da podnese mišljenje o aplikaciji Crne Gore.

2008
dec 15

Aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji

Crna Gora podnosi aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji

maj 08

Nacionalni program za integraciju CG u EU 2008 – 2012.

Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU 2008 – 2012.

jan 01

Prvi sporazumi

Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima i sporazumi o viznim olakšicama i redamisiji stupaju na snagu

2007
nov 13

Ratifikovan SSP

Parlament Crne Gore ratifikuje Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju, privremeni sporazum i sporazume o viznim olakšicama i readmisiji.

nov 01

Delegacija Evroske komisije u Podgorici

Uspostavljena delegacija Evroske komisije u Podgorici

okt 15

SSP

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan u Luksemburgu

2006
maj 21

Referendum o nezavisnosti Crne Gore

Referendum o nezavisnosti Crne Gore – 55.5% glasova za nezavisnost

 

 

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...