Naslovnica Poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene

Poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene

O čemu se pregovara?

Cilj politike u oblasti životne sredine i klimatskih promjena je održivi razvoj i zaštita životne sredine. Politika zaštite životne sredine zasniva se na preventivnom djelovanju, principu zagađivač plaća, suzbijanju štete u životnoj sredini na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju principa zaštite životne sredine u ostale politike s ciljem očuvanja biološke ravnoteže.

 

Podoblasti?

Pravna tekovina EU u poglavlju Životna sredina i klimatske promjene sadrži više od 200 pravnih akata u okviru 10 oblasti koje su obuhvaćene ovim poglavljem, i to:

 1. horizontalno zakonodavstvo,
 2. kvalitet voda,
 3. kvalitet vazduha,
 4. upravljanje otpadom,
 5. zaštita prirode,
 6. kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, 
 7. hemikalije, 
 8. buka,
 9. civilna zaštita i
 10. klimatske promjene.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. decembra 2018. godine u Briselu.

Početna mjerila?

Crna Gora je ispunila početno mjerilo u okviru Poglavlja 27 usvajanjem Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020 (NEAS) 28. jula 2016. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Zajedničkom pozicijom EU za Poglavlje 27 definisano je 8 završnih mjerila koje je potrebno ispuniti u narednom periodu kako bi se postigla interna spremnost za privremeno zatvaranje pregovora u okviru PP 27:

 1. Crna Gora nastavlja da se usklađuje sa horizontalnim direktivama i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati njihovo djelotvorno sprovođenje i primjenu na dan pristupanja.
 2. Što se tiče kvaliteta vazduha, Crna Gora se u potpunosti usklađuje sa revidiranom Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija (Direktiva NEC 2016/2284 / EU). Crna Gora predstavlja analizu troškova i efekata strategije kontrole emisija za 2020 i 2030, koja će poslužiti kao osnova za konačni sporazum između EU i Crne Gore o njenim obavezama smanjenja prema NEC direktivi. Crna Gora godišnje izvještava o svojim emisijama u skladu sa Direktivom i Konvencijom o prekograničnom zagađenju vazduha na velike daljine i razvija nacionalni program za kontrolu zagađenosti vazduha. Osim toga, Crna Gora unapređuje pripremu za implementaciju pravne tekovine EU u ovoj oblasti redovnim preduzimanjem mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Crnoj Gori, posebno u područjima gdje su prekoračene granične vrijednosti EU za kvalitet vazduha, te razvijanjem ili ažuriranjem planova za kvalitet vazduha, kako je predviđeno Direktivom o kvalitetu vazduha i čistijem vazduhu u Evropi (Direktiva 2008/50/EC).
 3. Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje adekvatna sredstva za investicije u infrastrukturu, u skladu sa relevantnim propisima EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno sakupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.
 4. Crna Gora ostvaruje značajan napredak u pogledu usklađivanja sa pravnom tekovinom u oblasti voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće i Direktivu 2008/56/EC kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u oblasti politike zaštite morske sredine. Crna Gora imenuje nadležne organe za vodu za piće i razvija planove upravljanja riječnim slivovima za svaki riječni sliv, koji u potpunosti leži na svojoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih područja riječnog sliva koji pripadaju njenoj teritoriji.
 5. U oblasti zaštite prirode, Crna Gora dostavlja Komisiji liste predloženih lokacija Natura 2000, koja u dovoljnoj mjeri pokriva tipove staništa i vrste u skladu sa zahtjevima direktiva o pticama i staništima. Crna Gora pokazuje sposobnost upravljanja mrežom Natura 2000, uključujući davanje odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj solani i efikasno sprovođenje neophodnih mjera zaštite, što vodi poboljšanju njenog statusa očuvanja.
 6. Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.
 7. klimatskim promjenama Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, posebno usvajanjem zakonodavstva o funkcionisanju Evropskog sistema trgovanja emisijama gasova staklene bašte (EU ETS), u skladu sa EU ETS direktivom 2003/87/EC i njenim sukcesivnim amandmanima. Crna Gora se dalje usklađuje sa relevantnim sekundarnim propisima o praćenju i izvještavanju, akreditaciji i verifikaciji, Registru Unije, besplatnim izdvajanjima i aukciji. Crna Gora osigurava da postoji odgovarajući okvir za implementaciju EU ETS direktive u cjelini u vezi sa praćenjem, izvještavanjem i verifikacijom emisije gasova sa efektom staklene bašte.
 8. Crna Gora, u skladu sa Akcionim planom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena – značajno povećava kapacitete administrativnih tijela na svim nivoima, uključujući inspekcijske službe, dodatno poboljšava koordinaciju rada i demonstrira da će sve adekvatne administrativne strukture i adekvatna obuka biti na snazi u pravo vrijeme prije pristupanja, kako bi se omogućilo sprovođenje i primjena pravne tekovine EU u svim sektorima ovog poglavlja.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U toku je izrada Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u ovom poglavlju.

Takođe, u narednom periodu, nastaviće se rad na transpoziciji pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, jačanju kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou za primjenu propisa u ovoj oblasti, sprovođenju projekata kojim će se doprinijeti unapređenju stanja životne sredine i zdravlja građana u skladu sa standardima EU.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 27, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 27 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Uprave za inspekcijske poslove, Zajednice opština, Centra za ekotoksikološka ispitivanja DOO, Unije poslodavaca Crne Gore, Montenegro biznis alijanse, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Univerzita Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Nevladine organizacije Sjeverna zemlja, Nevladine organizacije Zeleni dom, Nevladine organizacije Zeleno srce i Nevladine organizacije PRONA Fondacija za promovisanje nauke.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Prenošenjem i primjenom pravne tekovine EU u oblasti životna sredina i klimatske promjene doprinosi se očuvanju i unapređenju stanja ključnih prirodnih resursa i direktno utiče na zdravlje i kvalitet života građana Crne Gore.

Realizacijom obaveza u okviru Poglavlja 27 doprinosimo kvalitetu vazduha, vode, adekvatnom sistemu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, zaštiti biljnog i životiljskog svijeta, upravljanju zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama i sanacijom posljedica u vanrednim situacijama, uslovima koje postrojenja moraju da ispunjavaju da bi dobila integrisanu dozvolu za rad; adekvatnom korištenju hemikalija, dozvoljenim nivoima buke u životnoj sredini i aktivnostima koje utiču na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i sl.

Poglavlje 27 - Radna grupa

Ivana Vojinović

Pregovarač

Ivana Vojinović

Šef RG

Marija Tripunović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u januaru 2013. Pregovaračica i  šefica radne grupe za ovo poglavlje je Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Kontakt osoba za radnu grupu je Marija Tripunović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 33 član (23 iz državnih institucija i 10 iz civilnog sektora).

Pravna tekovina sadrži više od 200 glavnih pravnih akata koji obuhvataju horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, klimatske promjene, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštitu prirode, industrijsko zagađivanje, civilnu zaštitu, hemikalije i zaštitu od buke.

Ciljevi zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja i života ljudi, kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korištenje prirodnih resursa.

Dokumenta

POGLAVLJE 27 - PRESS

Sinergijom pregovaračke i IPA strukture do uspješnih novih...

0
„Evropski parlament je u septembru odobrio iznos pretpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period - IPA III, u iznosu od 14,2 milijarde eura za Zapadni...

Intenziviraćemo rad na ispunjenju svih obaveza iz poglavlja...

0
„Naš cilj je da, intenziviranjem rada na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske...

Sinergija vladinog i nevladinog sektora ključna za poglavlje...

0
Glavna pregovaračica Crne Gore s Evropskom unijom Zorka Kordić učestvovala je danas na konferenciji „Životna sredina kao dio pregovaračkog procesa Crne Gore na putu...