Naslovnica Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti slobode kretanja kapitala odnosi se na na direktna ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslove s hartijama od vrijednosti, poslove s udjelima u investicionim fondovima, kreditne poslove, depozitne poslove, plaćanja na osnovu ugovora o osiguranju, jednostrani prenos imovine. Tekuća plaćanja odnose se na tekuće poslove, tj. poslove zaključene između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prenos kapitala. Ovo pregovaračko poglavlje propisuje pravila slobodnog kretanja kapitala među državama članicama Unije. Ona obuhvataju zabranu svih restrikcija u kretanjima kapitala i plaćanjima, kako unutar država članica Evropske unije, tako i između država članica i trećih država. Pritom, postoje određeni izuzeci koji su, prvenstveno, vezani za poreze, sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i sl. Ovo poglavlje pravne tekovine sadrži i pravila za prekogranična ulaganja u sektor finansijskih usluga i prava vlasništva nad nekretninama izvan nacionalnih okvira, a unutar Evropske unije. U ovom poglavlju pregovara se u oblastima kretanja kapitala, nekretnina, poljoprivrednog zemljišta, finansijskog tržišta i finansijskog kriminala.

 

Poglavlje 4 - Radna grupa

Nikola Fabris

Pregovarač

Marijana Mitrović

Šef RG

Luka Dedić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore, šefica radne grupe je Marijana Mitrović, direktorica sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku u  Centralnoj banci Crne Gore. Kontakt osoba za radnu grupu je Luka Dedić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 15 članova (nema predstavnika civilnog sektora).

Slobodno kretanje kapitala omogućava protok sredstava unutar Evropske unije, olakšava prekograničnu trgovinu, doprinosi mobilnosti radnika, olakšava prikupljanje kapitala potrebnog za započinjanje poslovanja i rast privrednih subjekata i funkcionisanje integrisanog, otvorenog i efikasnog unutarnjeg tržišta, što je od interesa za sve građane Evropske unije.

Poglavlje 4 - Radna grupa

Goran Jovetić

Pregovarač za klaster 2

Ministarstvo ekonomskog razvoja goran.jovetic@mer.gov.me

test.test@test.gov.me

Marijana Mitrović Mijatović

Šefica RG

Centralna banka Crne Gore marijana.mitrovic@cbcg.me

test.test@test.gov.me

Vanja Banović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova vanja.banovic@mep.gov.me

test.test@test.gov.me

Dokumenta

POGLAVLJE 4- PRESS

Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

0
Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg...

Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 4 – Sloboda kretanja kapitala

0
„U poglavlju 4–Sloboda kretanja kapitala ostvaren je jasan napredak u regulatornom i konceptualnom smislu, što je konstatovano i u Izvještaju o Crnoj Gori za...

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...