Naslovnica Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti slobode kretanja kapitala odnosi se na na direktna ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslove s hartijama od vrijednosti, poslove s udjelima u investicionim fondovima, kreditne poslove, depozitne poslove, plaćanja na osnovu ugovora o osiguranju, jednostrani prenos imovine. Tekuća plaćanja odnose se na tekuće poslove, tj. poslove zaključene između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prenos kapitala. Ovo pregovaračko poglavlje propisuje pravila slobodnog kretanja kapitala među državama članicama Unije. Ona obuhvataju zabranu svih restrikcija u kretanjima kapitala i plaćanjima, kako unutar država članica Evropske unije, tako i između država članica i trećih država. Pritom, postoje određeni izuzeci koji su, prvenstveno, vezani za poreze, sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i sl. Ovo poglavlje pravne tekovine sadrži i pravila za prekogranična ulaganja u sektor finansijskih usluga i prava vlasništva nad nekretninama izvan nacionalnih okvira, a unutar Evropske unije. U ovom poglavlju pregovara se u oblastima kretanja kapitala, nekretnina, poljoprivrednog zemljišta, finansijskog tržišta i finansijskog kriminala.

 

Poglavlje 4 - Radna grupa

Nikola Fabris

Pregovarač

Marijana Mitrović

Šef RG

Luka Dedić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore, šefica radne grupe je Marijana Mitrović, direktorica sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku u  Centralnoj banci Crne Gore. Kontakt osoba za radnu grupu je Luka Dedić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 15 članova (nema predstavnika civilnog sektora).

Slobodno kretanje kapitala omogućava protok sredstava unutar Evropske unije, olakšava prekograničnu trgovinu, doprinosi mobilnosti radnika, olakšava prikupljanje kapitala potrebnog za započinjanje poslovanja i rast privrednih subjekata i funkcionisanje integrisanog, otvorenog i efikasnog unutarnjeg tržišta, što je od interesa za sve građane Evropske unije.

Poglavlje 4 - Radna grupa

Milena Lipovina Božović

Pregovaračica

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Marijana Mitrović Mijatović

Šef RG

Centralna banka Crne Gore

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 4 Sloboda kretanja kapitala formirana je u decembru 2012, a u novom sastavu funkcioniše od septembra 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 4- PRESS

Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 4 – Sloboda kretanja kapitala

0
„U poglavlju 4–Sloboda kretanja kapitala ostvaren je jasan napredak u regulatornom i konceptualnom smislu, što je konstatovano i u Izvještaju o Crnoj Gori za...

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...