Naslovnica Poglavlje 29. Carinska unija

Poglavlje 29. Carinska unija

O čemu se pregovara?

Carinska unija je prostor na kojem ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, dok se na robu koja se uvozi primjenjuju zajednička pravila, carine i kvote. Uspostavljena je 1. aprila 1968. godine.

Osnovni ciljevi Carinske unije su stvaranje zone slobodne trgovine, jačanje ekonomskih odnosa među državama članicama, ubrzanje razvoja trgovinskih aktivnosti, podizanje životnog standarda i osiguranje boljih mogućnosti zapošljavanja povećanjem produktivnosti i postizanjem finansijske stabilnosti.

Pravna tekovina carinske unije sastoji se od zakonodavstva koje je obavezujuće za sve države članice. Obaveza svake države članice je da osposobi kapacitete za primjenu zakonodavstva, uključujući veze s relevantnim elektronskim carinskim sistemom Evropske unije i da osigura primjenu posebnih pravila utvrđenih u povezanim područjima pravne tekovine EU, poput spoljne trgovine.

 

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 29 – Carinska unija zvanično je otvoreno 16. decembra 2014. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Mjerila za zatvaranje?

U poglavlju 29 EK je definisala tri završna mjerila:

1. Crna Gora nastavlja da usvaja zakonodavstvo u preostalim oblastima koje zahtijevaju dalje usklađivanje, prije svega da uskladi svoje zakonodavstvo u oblastima: carinskog statusa i tranzita, upravljanja carinskim rizicima i bezbjedonosnim aspektima, uključujući Program ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) pravu intelektualne svojine i prekursorima za droge.

2. Crna Gora dosljedno i efikasno primjenjuje svoje carinske propise u svim svojim carinskim ispostavama, naročito u oblastima: obrade deklaracija, porijekla, pojednostavljenih procedura, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola i analize rizika (uključujući automatsku analizu rizika prije dolaska/otpremanja robe u svim vidovima prevoza).

3. Crna Gora ostvaruje dovoljan napredak u razvoju svih neophodnih međusobno povezanih IT sistema, posebno Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), Sistema za upravljanje integrisanom tarifom (ITMS), Sistema kontrole izvoza (ECS) i Sistema kontrole uvoza (ICS).

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Završna mjerila u poglavlju 29 – Carinska unija prevashodno su usmjerena na usklađivanje i implementaciju neophodnog evropskog zakonodavstva. Carinsko zakonodavstvo Crne Gore je u najvećoj mjeri usaglašeno s pravnom tekovinom, a naročito propisi koji se odnose na carinsku tarifu, carinska oslobođenja i zaštitu intelektualne svojine na granici. Crna Gora prati dinamiku izmjene carinskih propisa na nivou EU i u skladu s istom vrši reformu svog zakonodavstva radi primjene evropskih standarda u ovoj oblasti. Ipak, osnovni izazov u oblasti carina predstavlja implementacija IT sistema na nacionalnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da se radi o finansijski veoma zahtjevnim projektima za čiju implementaciju je potreban duži vremenski period, njihovo uspostavljanje će se vršiti kako na nacionalnom nivou, tako i uz pomoć i podršku EU.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Uprava carina je ključni nosilac i koordinator aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 29 – Carinska unija. Pored navedene institucije članovi Radne grupe 29 su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva kulture, kao i predstavnici civilnog sektora i ostalih nadležnih državnih institucija.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje zemalja članica Evropske unije u koje se ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica odvija bez carinskih formalnosti, odnosno bez carinskog nadzora nad robom, i bez naplate carinskih davanja. Carinska unija štiti ljude i olakšava trgovinu. Ona okružuje unutrašnje tržište EU i omogućava slobodno kretanje proizvoda na tom području nadzorom izvoza i uvoza proizvoda. Na taj način potrošači se štite od opasnih proizvoda i rizika za zdravlje, a životinje i životna sredina od bolesti biljaka i životinja. Carina predstavlja i prvu liniju odbrane od organiziranog kriminala i terorizma.

EU je najveći svjetski trgovinski blok te stoga, u globalnom smislu, te u tom smislu EU ima bolji pregovarački položaj od bilo koje države članice zasebno. Crna Gora će datumom pristupanja EU postati dio unutrašnjeg tržišta, čime će se olakšati izvoz domaćih proizvoda na tržište sa 500 miliona potrošača. Crna Gora će takođe preuzeti preferencijalne trgovinske aranžmane sa zemljama Mediterana (Alžir, Izrael, Egipat, Jordan, Liban, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis), s Čileom, Meksikom i

Južnoafričkom Republikom, pa će se ukinuti ili smanjiti carinske stope za trgovinu i sa tim zemljama.
Činjenica da neće biti naplate carinskih dažbina podrazumijeva da će građani Crne Gore moći kupovati kvalitetnije proizvode iz bilo koje države članice EU i to po znatno nižim cijenama nego danas.

 

 

Poglavlje 29 - Radna grupa

Nemanja Katnić

Pregovarač

Vladan Joković

Šef RG

Nikoleta Milutinović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je mr Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Vladan Joković, direktor Uprave za carine. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikoleta Milutinović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 23 člana (20 iz državnih institucija i 3 iz civilnog sektora).

Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje 28 zemalja članica Evropske unije u koje se ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica odvija bez carinskih formalnosti, odnosno bez carinskog nadzora nad robom, i bez naplate carinskih davanja.

Osnovni ciljevu Carinske unije su stvaranje zone slobodne trgovine, jačanje ekonomskih odnosa među državama članicama EU, ubrzanje razvoja trgovinskih aktivnosti, podizanje životnog standarda i osiguranje boljih mogućnosti zapošljavanja povećanjem produktivnosti i postizanjem finansijske stabilnosti.

Pravna tekovina Carinske unije sastoji se od zakonodavstva koje je obavezujuće za sve države članice. Obaveza svake članice, ali i država kandidata, je da osposobe kapacitete za primjenu zakonodavstva, uključujući veze s relevantnim elektronskim carinskim sistemom EU i da osiguraju primjenu posebnih pravila utvrđenih u povezanim područjima pravne tekovine EU, poput spoljne trgovine.

 

Dokumenta

POGLAVLJE 29 - PRESS

Crna Gora nastavlja napredak u procesu reformi na...

0
Crna Gora, uz kontinuiranu podršku Evropske unije, u uslovima pandemije koronavirusa, biljezi napredak i nastavlja sa sprovođenjem opsežnih reformi u pravcu pune usklađenosti s...

Sjutra četrnaeseti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine...

0
Četrnaeseti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine i poreze, održaće se sjutra, 5. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških mjera, sastanak će se održati u online formatu. Sastanak će,...

Napredak u oblastima trgovine, carine, industrije i poreza...

0
Dalji napredak Crne Gore u oblastima trgovine, carine, industrije i poreza put je prema ekonomskom jačanju i punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, poručeno je...