Proces stabilizacije i pridruživanja

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Crne Gore

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor između države potpisnice i Evropske unije (EU) kojim je uspostavljen pravni okvir za uzajamnu saradnju i postepeno približavanje evropskim standardima. Sporazumom se regulišu obaveze zemlje budućeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, prvenstveno u pogledu donošenja određenih zakona i njihove implementacije, kao i ispunjenja određenih standarda u domenu kvaliteta državne uprave i kapaciteta institucija. Evropska unija, sa svoje strane, znatno olakšava pristup svojem tržištu kompanijama iz zemlje potpisnice, pruža tehničku i finansijsku podršku iz pristupnih fondova Unije.

Da bi SSP stupio na snagu, moraju ga ratifikovati pojedinačno sve članice EU, kao i zemlja budući kandidat.

Pregovori EU oko potpisivanja SSP-a sa Crnom Gorom počeli su u novembru 2005. Nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore, usvojen je mandat za direktne pregovore sa Crnom Gorom u julu 2006. koji su otpočeli 26. septembra 2006. i zaključeni 1. decembra 2006. Sporazum je parafiran 15. marta 2007, a potpisan je 15. oktobra 2007.