Naslovnica Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

 

O čemu se pregovara?

Članice Evropske unije koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu članica – Euro, jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka – ECB, koordinaciju među državama članicama u formiranju ekonomskih politika, koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita (tzv. “mastrihtski kriterijumi”).

Crna Gora dijeli ciljeve Ekonomske i monetarne unije i preduzima aktivnosti kako bi uskladila svoju monetarnu i fiskalnu politiku s politikom EU. Postojeći monetarni režim Crne Gora, koja od 2002. koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja (“eurizacija”), predstavlja specifičnost u pregovorima s EU. Kako zakonodavstvo EU ne predviđa posebne kriterijume koje treba ispuniti za članstvo u EMU u slučaju “eurizacije”, u saradnji s EK i ECB dogovoriće se mogući modaliteti za ocjenu ispunjenost mastrihtskih kriterijuma. U cilju njihovog ispunjenja do pristupanja EU, zadatak je unaprijediti makroekonomsku stabilnost, stabilnost javnih finansija i pospješiti konkurentnost ekonomije.

 

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 17 su monetarna politika i ekonomska politika.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarana unija zvanično je otvoreno 25. juna 2018. godine na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Početna mjerila?

U okviru ovog poglavlja Crna Gora je imala dva početna mjerila:

1. Crna Gora treba da izmijeni član 8 i član 17a odluke Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi banaka, koji omogućava bankama da izdvoje i drže do 35% minimalne rezerve u obliku državnih zapisa koje je emitovala Vlada Crne Gore, kako bi se eliminisala mogućnost da se rezerva banaka drži u obliku državnih zapisa

2. Crna Gora treba da usvoji i dostavi Komisiji detaljan akcioni plan, koji definiše jasne ciljeve i vremenske rokove za potpuno usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom Ekonomske i monetarne unije, kao i mjere za razvoj potrebnih administrativnih kapaciteta koji će omogućiti da se implementira pravna tekovina do datuma pristupanja EU. Akcioni plan takođe treba da sadrži vremenski okvir za postizanje ESA 2010 standarda u pogledu nivoa deficita opšte države i javnog duga, kao i za dostavljanje pretpristupnih fiskalnih notifikacija, što bi pojačalo redovnu procjenu ekonomskog učinka Crne Gore u kontekstu EU pretpristupnog ekonomskog nadzora.

Oba početna mjerila su ispunjena.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Crna Gora usklađuje svoj pravni okvir sa acquis-om kako bi osigurala punu nezavisnost centralne banke, zabranu monetarnog finansiranja javnog sektora, zabranu privilegovanog pristupa od strane javnih vlasti finansijskim institucijama i potpunu integraciju CBCG u Evropski sistem centralnih banaka

2. Crna Gora je usvojila neophodne ustavne promjene kako bi se osiguralo da se primarni cilj stabilnosti cijena definiše u skladu sa članom 127 (1) i 282 (2) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. (Član 143. Ustava)

3. Crna Gora je uskladila svoj pravni okvir da bi se pridržavala uslova za nacionalne budžetske okvire, kako je predviđeno Direktivom Savjeta 2011/85/ EU

4. Crna Gora ispunjava kriterijume funkcionalne tržišne ekonomije

5. Crna Gora je pristala na rješenje koje je Evropska unija razvila o tome kako da primjenjuje okvir EU za usvajanje eura

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na daljem usklađivanju pravnih i strategijskih dokumenata, sprovođenju propisa te jačanju administrativnih kapaciteta.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 17, kao i šef Radne grupe su iz Centralne banke Crne Gore, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 17 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije, Uprave za statistiku, Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Komisije za tržište kapitala, Agencije za nadzor osiguranja i Univerziteta Mediteran.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Cilj evropske politike u ovom poglavlju je prilagođavanje ekonomije Crne Gore principima otvorene tržišne ekonomije koja počiva na slobodnoj konkurenciji, politici jedinstvene valute i postizanju i održavanju cjenovne stabilnosti. Takođe, povećava se transparentnost i održivost javnih finansija, te se unapređuje konkurentnost crnogorske ekonomije.

 

Poglavlje 17 - Radna grupa

Nikola Fabris

Pregovarač

Milica Kilibarda

Šef RG

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore, šefica radne grupe je Milica Kilibarda, savjetnica viceguvernera za finansijsku stabilnost, Centralna banka Crne Gore. Kontakt osoba za radnu grupu je Aleksandar Nikčević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 19 članova (16 iz državnih institucija i 3 iz civilnog sektora).

Članice Evropske unije (EU) koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu članica – Euro, jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka – ECB, koordinaciju među državama članicama u formiranju ekonomskih politika, koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita (tzv. “mastrihtski kriterijumi”). Crna Gora dijeli ciljeve Ekonomske i monetarne unije i preduzima aktivnosti kako bi uskladila svoju monetarnu i fiskalnu politiku s politikom EU. Postojeći monetarni režim Crne Gora, koja od 2002. koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja (“eurizacija”), predstavlja specifičnost u pregovorima s EU. Kako zakonodavstvo EU ne predviđa posebne kriterijume koje treba ispuniti za članstvo u EMU u slučaju “eurizacije”, u saradnji s EK i ECB dogovoriće se mogući modaliteti za ocjenu ispunjenost mastrihtskih kriterijuma. U cilju njihovog ispunjenja do pristupanja EU, zadatak je unaprijediti makroekonomsku stabilnost, stabilnost javnih finansija i pospješiti konkurentnost ekonomije.

Dokumenta

POGLAVLJE 17 - PRESS

Ocjene iz Izvještaja EK podsticaj za efikasniji rad u poglavlju 17

0
„Ocjene iz ovogodišnjeg Izvještaja Evropske komsije vidimo kao podsticaj za još efikasniji rad u narednom periodu s ciljem ispunjavanja preostalih obaveza u dijelu usklađivanja...

Crna Gora nastavila sa reformama i rezultatima u finansijskim poglavljima

0
Crna Gora je u proteklom periodu nastavila sa reformama u finansijskim poglavljima, što je evidentirano i u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije. Donošenjem paketa podrške privredi...

Sjutra četrnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore...

0
Četrnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra, 21. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških mjera, sastanak...