Naslovnica Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje

Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje

O čemu se pregovara?

Najbitniji ciljevi socijalne politike Evropske unije jesu postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unaprjeđenje sistema socijalne zaštite, visoka stopa zaposlenosti, dobri uslovi rada, visoka produktivnost i socijalna kohezija, uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada.

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja tiče se područja radnog prava, zdravlja i sigurnosti na radu, ravnopravnosti muškaraca i žena u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti, socijalnog dijaloga, kao i u pogledu zabrane diskriminacije po osnovu rasne i etničke pripadnosti, religije i vjere, invaliditeta, starosne dobi i seksualne orijentacije.

Evropa želi da stvori dodatna i bolja radna mjesta koja su potrebna dinamičnom društvu utemeljenom na znanju. Za to su nužna ulaganja u politike obrazovanja, nauke i zapošljavanja koje će EU pomoći da održi korak s promjenama. EU i nacionalne vlade zajednički snose odgovornost za politike u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti.

 

Poglavlje 19 - Radna grupa

Ljiljana Simović

Pregovarač

Zoran Ratković

Šef RG

Melita Rastoder

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovaračica za ovo poglavlje je Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, šef radne grupe je Zoran Ratković, generalni direktor u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Kontakt osoba za radnu grupu je Melita Rastoder Ljaić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 36 članova (27 iz državnih institucija i 9 iz civilnog sektora).

Poglavlje 19 - Radna grupa

Edina Dešić

Šefica RG

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Amina Bajrović Kuč

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

Radna grupa je formirana u decembru 2012. 

Dokumenta

POGLAVLJE 19 - PRESS

Sjednice radnih grupa za pregovaračka poglavlja 2 i 19 – Poziv za učešće zainteresovanoj...

0
Konstitutivne sjednice pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračka...

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...

Mašković: Institucije odlučne da ostvare kredibilne rezultate

0
„U skladu sa novom metodologijom koju je Crna Gora prihvatila, naš ključni prioritet ostaje postizanje mjerljivih rezultata u poglavljima 23 i 24, uprkos aktuelnoj...