Naslovnica Poglavlje 6. Privredno pravo

Poglavlje 6. Privredno pravo

O čemu se pregovara?

Poglavlje o privrednim društvima odnosi se na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske unije. Ovo poglavlje obuhvata dva dijela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju.

Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na pravila o osnivanju, registraciju, domaće i prekogranično spajanje i podjelu privrednih društava. Oblast računovodstva i revizije uključuje uspostavljanje sistema provjere kvaliteta rada revizorske struke i djelotvornog sistema javnog nadzora, kao i sistema javnog objavljivanja godišnjih finansijskih izvještaja.

Usklađivanjem zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava, između ostalog, stvaraju se poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. S tim u vezi, javlja se i obaveza elektronske registracije preduzeća uz pojednostavljene procedure registracije i niži osnivački kapital, čime se podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća koja čine 99% privrednih društava Evropske unije, generišu 70% ukupnog prometa i učestvuju sa 60% u BDP-u EU. Osim toga, usklađivanjem zakonodavstva ujedno se pokušava izbjeći pravna nesigurnost koja može predstavljati dodatnu prepreku poslovanju i investicijama.

U oblasti finansijskog izveštavanja, pravnom tekovinom EU utvrđena su pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući tu i pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primjenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja.

 

Podoblasti?

Oblasti koje obuhvata poglavlje 6 su: tržište kapitalaprivredno pravo i računovodstvo i revizija.

Kada je otvoreno poglavlje?

Crna Gora je Poglavlje 6 – Privredno pravo otvorila 18. decembra 2013. godine na Međuvladinoj konferenciji koja je održana u Briselu.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru ovog poglavlja je postignut visok stepen usklađenosti s EU propisima, a Crna Gora aktivno radi na ispunjenju završnih mjerila. Crna Gora u okviru ovog poglavlja ima definisana četiri završna mjerila, i to:

1. Crna Gora da usvoji Zakon o tržištu kapitala i relevantne podzakonske akte, kojima će se izvršiti usklađivanje naročito s Direktivom o transparentnosti

2.Donijeti novi Zakon o privrednim društvima i relevantne podzakonske akte, usklađene s pravnom tekovinom iz oblasti kompanijskog prava, naročito uvodeći odredbe o prekograničnom spajanju

3. Dovršiti usklađivanje s Direktivom o ponudama o preuzimanju

4. Crna Gora u potpunosti da uskladi zakonodavstvo u oblasti računovodstva i statutarne revizije, uključujući podzakonske akte, s pravnom tekovinom. Crna Gora da uspostavi nezavisno tijelo za javni nadzor, koje će se finansirati na adekvatan način, i sistem kontrole kvaliteta u cilju usklađivanja s pravilima o statutarnoj reviziji

U dijelu ispunjenja prvog završnog mjerila je u ovom monetu zaokružen zakonodavni okvir, a ostatak podzakonskih akata čije je donošenje planirano u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala ne utiču na ispunjenje prvog završnog mjerila.

U cilju ispunjenja drugog završnog mjerila, svi kapciteti su usmjereni na pripremu i donošenje Zakona o privrednim društvima, kako krovnog propisa u ovoj oblasti.

Što se tiče trećeg završnog mjerila, Crna Gora ovo mjerilo smatra ispunjenim.

Kada je u četvrto završno mjerilo koje se odnosi na oblast računovodstva i revizije, postignut je visok stepen usklađenosti legislative sa Direktivama EU. Preostalo je donošenje određenih podzakonskih akata, a Crna Gora treba da radi i na jačanju administrativnih kapaciteta u ovom dijelu.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Ključna obaveza u pravcu zatvaranja poglavlja odnosi se na aktivnosti u dijelu donošenja Zakona o privrednim društvima, dok je u oblasti računovodstva i revizije neophodno donijeti određene podzakonske akte i dodatno ojačati administrativne kapacitete.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 6 i šef Radne grupe su iz Ministarstva ekonomije, kao krovne institucije u ovom poglavlju. Kontakt osoba za Radnu grupu je iz Kancelarije za evropske integracije, koordinativnog tijela u ovom procesu.

Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija: Privredna komora Crne Gore, Fakultet pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica, Komisija za tržište kapitala, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, Ministarstvo finansija, Unija poslodavaca Crne Gore, Poreska uprava, Nevladina organizacija Pokret za podršku pridruživanja Crne Gore Evropskoj zajednici, Agencija za nadzor osiguranja, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Institut računovođa i revizora Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Crna Gora će danom ulaska Evropsku uniju „obogatiti” crnogorski spektar oblika – formi za obavljanje privrednih djelatnosti sa još dva tipa privrednog društva – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno udruženje. Uvođenjem tih novih oblika privrednih društava omogućiće se svim zainteresovanim (fizičkim i pravnim) licima, posebno onima koji dolaze sa teritorije drugih država članica Evropske unije, ostvarivanje prednosti koje ta dva nadnacionalna oblika društva omogućavaju pri prekograničnom ekonomskom djelovanju.

Poglavlje 6 - Radna grupa

Goran Nikolić

Pregovarač

Renata Milutinović

Šef RG

Andrijana Čanović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u avgustu/septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica radne je grupe Renata Milutinović, načelnica u Direktoratu za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 19 članova (11 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske unije. Obuhvata dva dijela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Usklađivanjem zakonodavstva na području prava privrednih društava usvojiće se novi propisi koji će trgovačkim društvima omogućavati brži ulazak na tržište i izlazak iz njega i stvoriti zakonodavni okvir na području računovodstva i revizije za uspostavljenje sistema javnog nadzora revizije.

Dokumenta

POGLAVLJE 6 - PRESS

Opredijeljeni za nastavak aktivnosti u poglavlju 6 – Privredno pravo

0
„Imajući u vidu da je i u posljednjem Izvještaju Evropske komisije konstatovano da Crna Gora ima dobar nivo ukupne spremonsti za članstvo u poglavlju...

Kordić razgovarala sa šefovima Radnih grupa za poglavlja 6 i 20

0
„Koristeći većinu dostupnih instrumenata EU za razvoj svojih kapaciteta i potencijala, Crna Gora potvrđuje da želi da postane kredibilan dio EU“, ocijenjeno je danas...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...