16 IX 21 Odluka o obrazovanju Radne grupe za pregovaračko poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija