Deveti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oktobar–decembar 2012.