Drugih deset kvartalnih izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period januar 2008. godine – jun 2010. godine