Dvadeset deveti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period jul – septembar 2012. godine