Dvadeset osmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period april – jun 2012. godine