Informacija o ispunjavanju obaveza definisanih kroz pregovaračko poglavlje 33 ‐ Finansijske i budžetske odredbe s Predlogom revidiranog akcionog plana