Izvjestaj sa skrininga - 20. Preduzetništvo i industrijska politika