Peti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oktobar - decembar 2011. godine