Sedmi Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, april - jun 2012. godine