Strategija CG za primjenu pravne tekovine u oblasti slobode kretanja robe 2014-2018. i prateći AP iz juna 2016.