Zapisnik sa I redovne sjednice održane 16. V 2023.