Naslovnica Info Intervjui Bajčeta: Moraćemo da povećamo carinske tarife ulaskom u EU

Bajčeta: Moraćemo da povećamo carinske tarife ulaskom u EU

Kada Crna Gora postane članica EU moraće da poveća carinske stope za većinu robe iz carinske tarife kazao je u intervjuu za Pobjedu Mitar Bajčeta, šef Radne grupe za pregovaračko poglavlje 29 Carinska unija i načelnik Direkcije za carinski sistem i carinsku politiku u Ministarstvu finansija.

“Danom ulaska u EU Crna Gora će postati dio zajedničkog tržišta na kojem se prilikom uvoza robe primjenjuju zajednička pravila, carine i kvote. Bićemo zato u obavezi da primjenjujemo zajedničku carinsku tarifu”, objašnjava Bajčeta.

POBJEDA: U kojoj mjeri su sada carinske tarife usklađene sa EU?

BAJČETA: Od stupanja na snagu privremenog Sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima, Crna Gora je u obavezi da usaglašava svoju carinsku tarifu sa evropskom. Numeričke (tarifne) oznake robe sadržanih u tarifi se ažuriraju svake godine i usaglašavaju sa evropskim, pa se može reći da je crnogorska tarifa identična evropskoj u ovom segmentu. Liste farmaceutskih proizvoda na koje se primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine su u potpunosti usaglašene sa evropskim, dok će jedan dio priloga evropske tarife, koji se odnosi na poljoprivrednu politiku, preferencijalni tretman pojedine vrste robe tzv. kvote postati dio nacionalnog zakonodavstva tek danom pristupanja EU, jer se odnose na zajedničko tržište i politiku EU prema trećim drzavama.

POBJEDA: Kakvaje kontrola ulaska i izlaska na granici i koliko je u posljednjoj godini registrovano nelegalne robe ikoje?

BAJČETA: U posljednjih godinu Uprava carina je izvršila 72.561 detaljni pregled vozila i robe kao i 323 inspekcijske kontrole uvoznika. Utvrđeno je 402 nepravilnosti i izdato 407 prekršajnih naloga. Vrijednost izrečenih kazni je 251.265 eura. Nadležnom državnom tužilaštvu podneseno je 11 krivičnih prijava. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 501.576 eura. U sedam slučajeva, službenici Uprave carina su spriječili krijumčarenje i oduzeli 60,20 kg skanka i 1,5 kg heroina. Kontrolu robe koja ulazi u carinsko područje sprovode carinski službenici na graničnim prelazima, kao i pripadnici odsjeka za suzbijanje krijumčarenja. Sprovodeći navedene aktivnosti na efikasan, stručan i profesionalan način, Uprava carina ostvaruje značajne rezultate, kako u povećanju naplate budžetskih prihoda i zaštiti carinskog područja, tako i u izricanju prekršajnih sankcija i naplati novčanih kazni. U skladu sa smjernicama Svjetske carinske organizacije, kontrole se sprovode na osno vu analize rizika. Fokus kontrola usmjeren je na rizičnu robu i lica, dok je carinski postupak za legalne učesnike predmet kontinuiranog sistemskogpoj ednostavlj ivanj a i ubrzanja.

POBJEDA: Da lije sistem oslobađanja od dažbina usklađen sa standardima EU?

BAJČETA: Vlada je u aprilu ove godine usvojila Uredbu o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine, koja je u u pogledu liste roba koja se uvozi oslobođena od plaćanja carine u potpunosti usaglašena sa pravnom tekovinom. Treba napomenuti da evropsko zakonodavstvo poznaje oslobođenja i kod izvoznih carina, međutim ista nijesu mogla biti implementirana u naš sistem jer carinsko zakonodavstvo Crne Gore ne primjenjuje izvozne carine. Takođe, treba ukazati da su zadržana tzv. „nacionalna oslobođenja“, od kojih na ovom mjestu možda treba spomenuti samo ono koje se odnosi na uvoz motornih vozila od strane lica sa invaliditetom.

POBJEDA: Kakvaje zdravstvena kontrola ulaska robe i da li u tom dijelu zadovoljavamo standarde EU?

BAJČETA: Propisi iz ove oblasti su usaglašeni sa pravnom tekovinom, tako da se i kontrole vrše u skladu sa evropskim standardima. Kontrola zdravstvene ispravnosti robe je u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove (veterinarska, fito-patološka i sanitarna inspekcija). Službenici Uprave za inspekcijske poslove obavljaju kontrole iz svojih nadležnosti na graničnim prelazima prije carinskog organa i izdaju odobrenja za uvoz, tranzit ili drugi zahtijevani postupak, uzorkuju i šalju na analizu uzorke, zabranjuju uvoz, naređuju vraćanje robe ili njeno uništenje ukoliko je zdravstveno neispravna ili nebezbjedna. Obaveza carinskog organa je da utvrdi da li je za robe koje podliježu zdravstvenoj kontroli ista izvršena uvidom u uvjerenje koje mora biti priloženo uz carinsku dokumentaciju prilikom sprovođenja zatraženog carinskog postupanja. Saradnja između službenika ove dvije uprave je svakodnevna, kontinuirana i kvalitetna.

POBJEDA: Da lije tranzit definisan u skladu sa standardima EU i šta prednjači u tranzitu kroz Crnu Goru?

BAJČETA: Tranzitni postupak u Crnoj Gori se sprovodi u skladu sa osnovnim standardima EU i međunarodnim konvencijama kojima je Crna Gora pristupila. Dalji razvoj tranzitnog sistema u Crnoj Gori u budućem periodu biće usmjeren na ispunjavanje uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom. Pristupanje navedenim konvencijama, između ostalog, pretpostavlja i implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), koji se zasniva na razmjeni elektronskih poruka između privrednih subjekata, nacionalnih carinskih ispostava i carinskih ispostava država koje su pristupile ovim konvencijama. Planirano je da razvoj ovog sistema otpočne krajem sljedeće godine uz podršku EK. Radi se o velikom projektu, koji će se finansirati iz sredstava IPA 2014.

POBJEDA: Da li Crna Gora ima IT sistem koji je povezan s EU sistemima ako nema kada je u planu nabavka?

BAJČETA: EU ima uspostavljene visoko automatizovane procedure implementirane kroz carinske informacione sisteme država članica koje međusobno razmjenjuju podatke. Pristupanje Evropskoj uniji nije moguće bez pune implementacije ovih sistema i u Crnoj Gori. Ministarstvo finansija i Uprava carina aktivno učestvuju u pripremi i realizaciji nekoliko većih projekata koji će biti finansirani u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II).Uprava carina je izradila ICT strategiju u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina koja definiše organizacionu strukturu IT projekata, primjenu IT standarda, ciljeve informacionog sistema, infrastrukturu i tehničko okruženje. Vremenski obuhvat Strategije je do 2020. godine.Kako se radi i o skupim projektima za čiju implementaciju je potrebno i nekoliko godina, njihova realizacija se odvija u saradnji sa Evropskom komisijom, Generalnim direktoratom Evropske unije za poreze i carine (DG TAXUD) i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.

Uskoro status ovlašćenih privrednih subjekata

POBJEDA: Koji propisi će morati da se donesu ili mijenjaju da bi se usaglasili sa EU?

BAJČETA: Nacionalno zakonodavstvo je u velikoj mjeri usaglašeno sa pravnom tekovinom. Crna Gora prati dinamiku izmjene carinskih propisa na nivou EU i vrši reviziju svog zakonodavstva. Redovno se usklađuju nacionalne carinske tarife sa evropskom, donijeta je nova uredba o postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine, a ovih dana se očekuje i objavljivanje propisa kojima se reguliše status ovlašćenih privrednih subjekata na carinskom području Crne Gore.

U EU je u toku revizija osnovnih carinskih propisa, pa će naši naredni koraci biti usmjereni na donošenje novog carinskog zakona i uredbe za njegovo sprovođenje.

Sedam krivičnih prijava

POBJEDA: Protiv koliko carinika su podnijete prijave u posljednjih godinu dana?

BAJČETA: U posljednjih godinu i po dana za 15 službenika Uprave carina pokrenut je postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti zbog osnovane sumnje da su počinili povrede službene dužnosti. Nakon sprovedenih postupaka pet je dobilo otkaz, dok su trojica službenika novčano kažnjeni.Za sedam službenika Uprave carina pokrenut je postupak utvrđivanja krivične odgovornosti zbog osnovane sumnje da su povrijedili službene dužnosti kao što su zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi.

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...