Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović učestvovao...

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović učestvovao na 2. sjednici Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i EU

GOVOR DRŽAVNOG SEKRETARA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I GLAVNOG PREGOVARAČA AMBASADORA ALEKSANDRA ANDRIJE PEJOVIĆA NA OTVARANJU DRUGE SJEDNICE ZAJEDNIČKOG KONSULTATIVNOG ODBORA IZMEĐU CRNE GORE I EU

 

Uvaženi kopredsjedavajući,
Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora,
Dame i gospodo,

Veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim i, u ime Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, otvorim drugu sjednicu Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona EU.

Dugujem iskrene čestitke i zahvalnost Zajednici opština Crne Gore i ostalim saradnicima na angažmanu i odličnoj organizaciji sjednice koja se po prvi put održava u Crnoj Gori.

Sa zadovoljstvom ističem da je početak rada Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona, zaokružio institucionalnu komponentu saradnje s Evropskom unijom u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, ali i doprinio značajnom iskoraku Crne Gore ka Evropskoj uniji.

Promovisanje dijaloga i saradnje regionalnih i lokalnih nivoa vlasti EU s lokanim vlastima Crne Gore, započelo je u najzahtjevnijoj fazi procesa evropske integracije i, na samom početku, iskristalisalo dva ključna cilja: stručno i objektivno praćenje toka pregovaračkog procesa s EU i adekvatnu pripremu lokalnih vlasti Crne Gore za buduće članstvo u Evropskoj uniji (Komitetu regiona). Govorimo o dva komplementarna procesa, koja treba da unaprijede sve nivoe lokalne vlasti Crne Gore do standarda EU, čineci ih transparentnim i bližim građanima.

U prilog riješenosti Crne Gore da odgovorno ispunjava obaveze iz svoje evropske agende, govore, nesumnjivo značajni, pomaci koji su obilježili period od osnivačke sjednice ZKO-a (14. XI 2012.) do danas. Naime, otvorena su i privremeno zatvorena dva pregovaračka poglavlja – 25 Nauka i istraživanje (18. XII 2012.) i 26 – Kultura i obrazovanje (15. IV 2013), formirane su 33 radne grupe i imenovano 10 članova Pregovaračke grupe, proces analitičkih pregleda je završen za čak 22 poglavlja, dok se očekuje da će za preostala poglavlja biti završen do kraja juna.

Trenutno, najveća pažnja u procesu pristupnih pregovora s EU je usmjerena na završetak akcionih planova za poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Kao što znate, prvi nacrti akcionih planova su objavljeni na sajtu MVPEI kako bi zainteresovana javnost mogla dati komentare, održan je i konsultativni sastanak s civilnim sektorom i međunarodnim organizacijama. Sve komentare i sugestije smo razmotrili i upravo radimo na unaprijeđenoj verziji planova u očekivanju kolega iz Evropske komisije koji treba da dođu u Podgoricu naredne sedmice. Vjerujem da ćemo nakon toga biti u prilici poslati ove akcione planove Vladi kako bi ih usvojila.

Svjesni smo da nas očekuje dug put promjena i prilagođavanja i, upravo, iz zadovoljstva postignutim rezultatima crpimo snagu i elan za dalje i veće pomake. Dalji napredak Crne Gore na putu ka EU uslovljen je unutrašnjom kohezijom svih segmenata njenog društva, odnosno njihovom riješenošću da konstantno izgrađuju i jačaju kapacitete, u skladu s evropskim standardima i vrijednostima.

Stoga je izuzetno važno, proces integracije u Evropsku uniju, shvatiti svojinom cjelokupnog crnogorskog društva, počevši od organa centralnih i lokalnih vlasti do organizacija civilnog društva i građana. U konačnom, koristi i obaveze, koje budu proisticale iz članstva u Evropskoj uniji, jednako ce se ticati svih dijelova našeg društva.

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava ne smije biti stvar želje i osjećaja, već realna potreba i obaveza, koju Crna Gora mora ispuniti zbog sebe, na putu do punopravnog članstva u EU.

U tom pogledu, duboko ohrabrujem svaku inicijativu organa lokalnih vlasti koji smatraju da neposredno mogu doprinijeti daljem toku pregovaračkog procesa, kao i svaku inicijativu kojom mogu doprinijeti povećanju nivoa znanja i svijesti građana o aktuelnom procesu evropske integracije Crne Gore.

Sa zadovoljstvom ističem podatak da u pregovaračkoj strukturi u svojstvu članova radnih grupa za pripremu pregovora o poglavljima: 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata učestvuje ukupno 5 predstavnika lokalnih samouprava Crne Gore.

Uloga lokalne samouprave je izuzetno važna u sprovođenju evropskih politika i postizanju evropskih standarda. Dobar primjer tome je oblast zaštite životne sredine koja sigurno predstavlja jednu od najzahtjevnijih politika Evropske unije u procesu pristupnih pregovora. Prenošenje pravne tekovine, obezbjeđivanje njenog pravilnog sprovođenja i korištenje pristupnih fondova, važan su zadatak, pa nas u tom smislu očekuje veliki izazov. Osnovna pretpostavka za rješavanje ovih problema je upravo postojanje odgovarajućih kapaciteta lokalne samouprave i jasno definisana uloga kao i postojanje odgovarajućih mehanizama vertikalne i horizontalne koordinacije.

Kada je riječ o oblasti životne sredine, opšta karakteristika propisa u ovoj oblasti usvojenih u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina (u kontekstu usaglašavanja s relevantnim propisima EU), između ostalog, i to što je značajan dio nadležnosti za obavljanje određenih poslova povjeren lokalnoj samoupravi. Aktivnosti lokalne samouprave odnose se na poslove u vezi s procjenom uticaja na životnu sredinu, strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, upravljanje otpadom, buku, industrijsko zagađivanje i sl. Takođe, želim da istaknem da je prošle sedmice održan okrugli sto s predstavnicima lokalne samouprave na temu Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine, što govori da je Crna Gora svjesna značaja lokalnih vlasti za ovo pitanje, kao i da svesrdno radi na njihovom uključivanju u proces pregovora.

Nadalje, u okviru poglavlja 20- Preduzetništvo i industrijska politika najznačajnije je istaknuta saradnja s lokalnom samoupravom u oblastima malih i srednjih preduzeća, turizma i građevinarstva. U oblasti MSP, Direkcija za razvoja malih i srednjih preduzeća je pokrenula niz projekata koji se odnose na pružanje poslovnih usluga implementacijom novog modela Biznis centara otvaranjem novih kancelarija na regionalnom i lokalnom nivou, unapređenje postojećih i formiranje novih biznis inkubatora, razvoj klastera u preduzećima u sjevernom regionu i nerazvijenim opštinama u Crnoj Gori, program mreže mentora za žene preduzetnice u Crnoj Gori kao i ostale edukativne projekte od kojih je jedan za obuku nastavnika u 6 gimnazija na sjeveru Crne Gore pod nazivom „Prekogranično preduzetništvo mladih“. U oblasti turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je nadležno za ovu oblast ima značajnu saradnju s lokalnom samoupravom u sva tri regiona Crne Gore. S tim u vezi, kroz nekoliko primjera definisanih Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. realizovane su aktivnosti na izgradnji regionalnog vodovoda za crnogorsko primorje i izgradnji sistema otpadnih voda za nekoliko crnogorskih opština. Izgrađeni su i centri za obradu otpada u Podgorici i Baru, a planirana je izgradnja centra u Pljevljima. U sljedećoj fazi će se graditi centri za Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Berane i Bijelo Polje. Takođe, Strategijom razvoja turizma je definisano šest klastera i dva koridora koji će udruživanjem u klastere omogućiti, odnosno otkloniti slabosti pojedinačnih aktera i doprinijeti većem obimu, kvalitetu i raznovrsnosti u kreiranju turističke ponude.

U oblasti građevinarstva, saradnja na lokalnom nivou je neophodna posebno imajući u vidu trend izgradnje objekata i podatak da građevinarstvo u bruto domaćem proizvodu ima udjela od 4,9%, a analize, koje su rađene za potrebe izrade Strategije, pokazale su da je učešće građevinarstva u ukupnoj ekonomiji Crne Gore oko 10%. Uspostavljen je jednošalterski sistem u resornom ministarstvu, odnosno organu lokalne samouprave za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, kao i građevinske dozvole. Sama reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola imala je za cilj pojednostavljenje ovih procedura, a to se ogleda u skraćenju rokova, smanjenju troškova za investitore i postizanju veće efikasnosti državne uprave.

U oblasti obrazovanja realizuje se projekat programa Tempus “Kursevi obuke za javne službe u oblasti održivog razvoja infrastrukture” Cilj projekta je uspostavljanje sistema obuke zaposlenih u organima lokalnih samouprava kroz organizovanje programa obuke u oblasti energetske efikasnosti, održivog razvoja, infrastrukture i dobrog upravljanja. Zajednica opština, koja je jedan od partnera u ovom projektu, je pokrenula ovu inicijativu, i projektom je zamišljeno da zaposleni u svim jedinicama lokalne samouprave prođu ovu vrstu obuke. Trenutno su u toku razgovori predstavnika UCG I lokalnih samouprava kako bi se promovisao značaj edukacije u ovoj oblasti.

U pogledu stepena iskorišćenosti fondova EU na planu razvoja lokalnih samouprava, kojima se Crna Gora priprema za budući pristup kohezivnim i strukturnim fondovima, koristim priliku da ukažem na realizaciju projekta Podrška reformi lokalne samouprave I i II faza (program IPA 2008 i IPA 2010), u kojem učestvuje 14 opština, a ukupan iznos sredstava iz Ipe iznosi preko 5 miliona eura (5.453.585,08).

Takođe, u toku je realizacija projekta Podrška sprovođenju strategije obuke za lokalnu samoupravu koji se finansira sredstvima iz programa IPA 2011 (IPA sredstva 1.200.000 €, kofinansiranje 130.000 €), s ciljem pružanja podrške Zajednici opština za sprovođenje nacionalne trening strategije za lokalne samouprave.

Kada je rijec o realizaciji prekograničnih programa Crne Gore, aktuelno je sprovođenje:

– 5 projekata u okviru prekograničnog programa Albanija – Crna Gora, u kojima učestvuje glavni grad Podgorica i opštine Plav, Andrijevica i Ulcinj;
– 5 projekata iz prekograničnog programa Srbija – Crna Gora, u kojima učestvuju opštine: Bijelo Polje, Nikšić, Pljevlja i Berane i
– 2 projekta u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u kojima učestvuju opštine Mojkovac i Plužine.

U okviru Transnacionalnih programa saradnje (Jugoistočna Evropa i Mediteranski program) realizuje se ukupno 5 projekata, u kojima učestvuju glavni grad Podgorica i opštine: Bar, Pljevlja, Ulcinj i Cetinje, a u okviru Jadranskog programa (u oba poziva) realizuje se 11 projekata u kojima učestvuju Glavni grad Podgorica i opštine: Kotor, Bar, Ulcinj, Nikšic i Tivat.

Na samom kraju, osvrnuvši se na principe i djelokrug Komiteta regiona, koji Zajedničkom konsultativnom odboru s Crnom Gorom otvara široki spektar tema za razmjenu mišljenja, nema mjesta sumnji, da vas i danas očekuje uspješan i plodan rad.

Budući da je riječ o oblastima koje, u velikoj mjeri, uključuju i tretiraju značajan dio pravne tekovine o kojoj ce Crna Gora pregovarati s Evropskom unijom želio bih, još jednom da naglasim, da ukupna pregovaračka struktura Crne Gore vjeruje u angažovan i posvećen rad Zajedničkog konsultativnog odbora i računa na njegove profesionalne i objektivne smjernice u daljem toku pregovaračkog procesa Crne Gore s EU.

Želim vam uspješan rad! 

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...