Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Evropa bez prepreka za sve njene građane - Jednake šanse za sve

Evropa bez prepreka za sve njene građane – Jednake šanse za sve

Prekogranična saradnja jedan je od prioriteta Evropske unije, dok sami proces evropskih integracija predstavlja njenu najznačajniju pokretačku snagu. Cilj prekograničnih programa je promocija dobrosusjedskih odnosa, stabilnost i prosperitet regiona, te povezivanje ljudi u pograničnim područjima. Projekti, koji se realizuju u okviru ovih programa, teže smanjivanju postojećih razlika među susjednim zemljama i unapređuju sveobuhvatnu ekonomsku, kulturnu, društvenu i naučnu saradnju između lokalnih i regionalnih zajednica.

Crna Gora učestvuje u devet programa prekogranične i transnacionalne saradnje, a jedan od njih sprovodimo sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg se trenutno realizuju tri projekta, ukupne vrijednosti nešto više od milion eura. U ovom broju Eurokaza predstavljamo projekat POWER, čijim aktivnostima se nastoji doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za život osoba sa invaliditetom, naročito u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i podizanja svijesti.

„Puno ekonomsko i socijalno učešće osoba sa invaliditetom od ključnog je značaja za postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta“, kaže se u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020. U tom smislu, EU je čvrsto posvećena poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, kako bi one u potpunosti mogle uživati svoja prava i imati punu korist od učešća u društvu i ekonomiji. Crna Gora je uložila značajne napore da uskladi svoj pravni sistem sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Međutim, iako je ostvaren napredak, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se strateški i pravni okvir sproveo u praksi.

Projekat P.O.W.E.R. je jedan od načina da se, zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, podigne svijest o ovom pitanju i sprovedu konkretne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.
Nešto više o projektu, planiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i dugoročnim efektima govori nam koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović.

Ukratko nam predstavite projekat POWER?

Projekat POWER – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – je otpočeo realizaciju 1. februara 2018. godine, s planiranim trajanjem od 24 mjeseca. Opšti cilj projekta je povećanje zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u prekograničnom području. Specifični ciljevi projekta se odnose na povećanje zapošljivosti kroz sistem za razvoj kompetencija i profesionalnih vještina, povećanje broja ponuda za posao kod poslodavaca, uspostavljanje funkcionalnijeg institucionalnog okvira kroz jačanje dijaloga i razvijanje odgovarajućeg okruženja za zapošljavanje, te smanjenje stigme i povećanje znanja. Partneri na projektu su Caritas Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i nosilac projekta, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine, Vedri Osmjeh iz Mostara, Centar za mlade Ivan Pavao II iz Sarajeva, Caritas Barske nadbiskupije iz Bara, te Udruženje paraplegičara Bar i Biznis start up centar Bar. Ukupna vrijednost projekta je 459.776 eura, od čega je doprinos Evropske unije 390.800 eura.

Na koji način projekat doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini?

Projektom je planirano nekoliko cjelina aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Trening programom je planirana obuka kako bi se ova ciljna grupa osnažila da bi bila vidljivija na tržištu rada. Kampanje koje se realizuju u okviru projekta imaju za cilj da informišu i edukuju o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Organizovani su sajmovi za zapošljavanje u Beranama i Mostaru, na kojima je prisustvovalo oko 70 izlagača iz različitih sektora sa preko 350 učesnika. Realizuje se program pripravništva i mentorstva i 20 osoba sa invaliditetom obavlja pripravnički staž kod 20 poslodavaca iz različitih sektora.

Razvijen je program mentorstva kroz koji je kod svakog poslodavca, koji ima pripravnika, obučena po jedna osoba za mentora. U okviru projekta su urađena i istraživanja o obrazovnim potrebama i o mogućnostima za zapošljavanjem ove ciljne grupe. Dodatno, kroz projekat se, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje odraslih, razvijaju 4 zanimanja ili 4 programa osposobljavanja za osobe sa invaliditetom: administrator/ organizator i/ili analitičar velikih baza podataka (IT oblast), online brand manager (Oblast digitalnog marketinga), radnik u izradi upcycling proizvoda (Oblast ekologije) i pomoćni vrtlar po principima permakulture (Oblast poljoprivrede). Vjerujemo da sve navedene aktivnosti, koje se realizuju u okviru projekta POWER, doprinose unapređenju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu tematiku kojom se bavi projekat, zašto smatrate da je dodatna vrijednost to što ga sprovodite u saradnji sa kolegama iz BiH, a ne samostalno?

Projektne aktivnosti se realizuju u Sarajevu i Mostaru u Bosni i Hercegovini, te Beranama i Kotoru u Crnoj Gori. Prekogranični kontekst realizacije projekta je od posebnog značaja u domenu prenosa dobrih praksi u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kako se u obje zemlje, kroz projekat, analiziraju okviri za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, u planu je izrada preporuka za unapređenje ovog okvira. Već se prepoznaju određena pozitivna rješenja u Bosni i Hercegovini za koja će se preporučiti da se počnu primjenjivati i u Crnoj Gori, kao što je mogućnost registracije privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na isti način će se dati preporuka da se i u Bosni i Hercegovini primjenjuje rješenje, koje postoji u Crnoj Gori, koje definiše da poslodavac, kada zaposli osobu sa invaliditetom, ima pravo na trajnu refundaciju do 75% zarade u zavisnosti od stepena invaliditeta.

Na koji način je projekat animirao širu zajednicu i pokrenuo druge inicijative?

Projekat POWER je kroz različite aktivnosti animirao veliki broj učesnika iz različitih sektora. Na obukama je učestvovao veliki broj osoba sa invaliditetom, dok su na okruglim stolovima i sajmovima za zapošljavanje učestvovale osobe sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, predstavnici privatnog i javnog sektora. Dodatno, kampanja je doprinijela promociji prava i mogućnosti za radnom i socijalnom integracijom osoba sa invaliditetom. Model pripravničkog i mentorskog projekta kroz koji je zapošljeno 20 osoba sa invaliditetom je zainteresovao i značajno veći broj poslodavaca za zapošljavanjem ove ciljne grupe. Na isti način, linija podrške osobama sa invaliditetom za samozapošljavanje stvara pretpostavku da se ovaj model zapošljavanja može dodatno širiti. Svi modeli koji doprinose boljoj zapošljivosti osoba sa invaliditetom, primijenjeni u okviru projekta, se bez sumnje mogu replicirati i u drugim sredinama. Na taj način se stvara ohrabrujući ambijent i za druge aktere da se pokrenu nove inicijative sa ciljem povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Koji su dugoročni efekti projekta?

Kroz projekat posebno promovišemo kreiranje okvira za dugoročno zapošljavanje osoba sa invaliditetom na održivim radnim mjestima. Tome posebno doprinosi razvijena metodologija analize lokalnog konteksta i lokalnih potreba tržišta za zapošljavanjem s jedne strane, te analize koje od tih poslova mogu obavljati osobe sa invaliditetom, koje se nalaze na evidencijama lokalnih biroa rada, s druge strane. Vjerujemo da poseban doprinos stvaranju održivih radnih mjesta dajemo i kroz razvijen program mentorstva kod poslodavaca za osobe sa invaliditetom. Na ovaj način, svaki novi poslodavac je, kroz imenovanje i obuku jedne osobe u okviru svoje firme/organizacije za mentora, unaprijedio svoje kapacitete za zapošljavanje i lakšu integraciju osoba sa invaliditetom. Dugoročni efekti se kreiraju i kroz razvoj posebnih edukativnih programa za nova zanimanja za osobe sa invaliditetom. Slično tome, dugoročni efekat se stvara i kroz izradu online platforme kao alata za lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Peti broj časopisa Eurokaz

Autorka: Irena Bošković, šefica Grupe za programe s državama nečlanicama EU

Saopštenja

Slovenija i Francuska ostaju snažan partner Crnoj Gori i u novoj fazi pregovaračkog procesa sa...

0
Tokom radne posjete Briselu, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sastao se sa stalnim predstavnikom Misije Slovenije pri EU Iztokom Jarcom i sa...

Popa: Crna Gora i EU radile zajedno kako bi se postigao istorijski trenutak

0
Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, u okviru...

Marković za “Vijesti”: Pred otvaranjem smo svih vrata ka EU, do kraja pregovora bavićemo...

0
"Ovo (IBAR) je istorijski uspjeh cjelokupnog društva, jer Crna Gora prva u istoriji politike proširenja uspijeva da ‘preskoči’ ovu novu, veoma zahtjevnu i za...

Dodijeljene nagrade za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Konkurs...

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju: Crna Gora nastavila sa napretkom u svim oblastima

0
“Napravili smo značajan napredak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora je usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji...