IPA II (2014-2020)

IPA II predstavlja novi okvir za pretpristupnu podršku Evropske unije za period 2014-2020.

Najvažnija novina IPA II je njen strategijski fokus. Indikativna strategijska dokumenta država (Indicative Strategy Papers) predstavljaju spefična planska dokumenta koja se izrađuju na period od sedam godina. Ona će obezbijediti snažnije vlasništvo korisnika kroz integrisanje njihovih unutrašnjih reformi i razvojnih planova u prioritete koji će biti predmet podrške EU. Višekorisnička indikativna strategijska dokumenta (Multi-Country Indicative Strategy Paper) će adresirati prioritete za regionalnu i teritorijalnu saradnju.

IPA II ima za cilj sprovođenje reformi u okviru unaprijed definisanih sektora. Sektori su usko povezani sa strategijom proširenja, kao što su demokratija i upravljanje, vladavina prava ili rast i konkurentnost. Sektorski pristup promoviše strukturne reforme koje će pomoći usklađivanju sa standardima Evropske unije. On omogućava ciljanu podršku, osiguravajući efikasnost, održivost i fokus na rezultatima. Takođe, omogućava sistematičniju upotrebu sektorske budžetske podrške. Konačno, daje više značaja mjerenju učinka: indikatori koji se usaglašavaju sa korisnicima će pomoći da se procijeni do koje mjere su postignuti očekivati rezultati.  

Crna Gora i IPA II

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u saradnji s resornim ministarstvima i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, započelo je proces strategijskog planiranja finansijskih sredstava koja će Crnoj Gori biti dostupna kroz Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II). 

Ključni dokument koji definiše prioritete na nacionalnom nivou za podršku iz sredstava Ipe II jeste Indikativni strategijski dokument Crne Gore za Ipu 2014-2020 – ISDCG (Indicative Strategy Paper for Montenegro 2014-2020). Ovim dokumentom se definišu konkretni oblici podrške koja je potrebna za ostvarenje predviđenih ciljeva u odabranim sektorima, pri čemu planirana podrška mora biti utemeljena na prioritetima definisanim u nacionalnim strategijskim dokumentima, strategijskim dokumentima EU i odnositi se na oblasti u kojima su potrebna značajnija unapređenja za pripremu zemlje za članstvo u EU.
ISDCG predviđa usmjeravanje pretpristupne podrške Crnoj Gori tokom perioda 2014-2020 kroz osam sektora:
 • Demokratija i upravljanje;
 • Vladavina prava i temeljna prava;
 • Životna sredina i klimatska akcija;
 • Saobraćaj;
 • Konkurentnost i inovacije;
 • Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika; 
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj;
 • Regionalna i teritorijalna saradnja.

U okviru finansijske perspektive 2014-2020, Crna Gora će učestvovati u 9 prekograničnih i transnacionalnih programa:

 • četiri bilateralna programa (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom);
 • dva trilateralna programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora);
 • tri transnacionalna programa (Dunavskom, Mediteranskom i Jadransko-jonskom programu).

Zakonodavni okvir

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II), kao i definisanja ciljeva, specifičnih pravila, opštih odredbi i procedura za realizaciju ovog programa, Evropski parlament i Evropska komisija su usvojili set zakonskih akata koji su neophodni za sprovođenje programa. 

S tim u vezi, Evropski parlament i Savjet su 11. III 2014. usvojili Regulativu br. 231/2014, kojom je zvanično uspostavljen Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (Ipa II). Regulativom je određeno da je opšti cilj Ipe II podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene sa pravilima i vrijednostima EU.

Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta br. 236/2014, od 11. III 2014, definisana su pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne podrške za period 2014-2020. 

Dodatno, Evropska komisija je 2. V 2014. usvojila Implementacionu regulativu (IR) br. 447/2014 kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Evropskog parlamenta.

Osnov za korišćenje sredstava Ipe predstavlja Okvirni sporazum, koji se zaključuje između Komisije i države korisnice Ipe II i odnosi se cjelokupni sedmogodišnji period i na svih 5 oblasti podrške, a njime se definišu principi finansijske saradnje između korisnika i Komisije u okviru ove regulative.

Operacionalizacija finansijske podrške zasniva se na potpisivanju Finansijskog sporazuma između Komisije idržave korisnice Ipe II na jednogodišnjem ili višegodišnjem nivou.

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je danas odvojene sastanke sa ambasadorkom Slovenije i ambasadorom Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i  Raúlom Bartoloméom...

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...