Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče IPA - Podrška EU za ostvarivanje dugoročnih rezultata

IPA – Podrška EU za ostvarivanje dugoročnih rezultata

Sedam godina iskustva korištenja Instrumenta pretpristupne podrške (IPA) je za nama.
Ovu podršku smo do sada iskoristili u pravcu boljeg i kvalitetnijeg sprovođenja reformi u procesu pristupanja EU.

Sa istim ciljem, i ojačanim kapacitetima, znanjem i iskustvom iz prethodnog perioda, ćemo nastaviti da koristimo sredstva iz finansijske perspektive Ipe 2014-2020.

Dosadašnje znanje i iskustvo u sprovođenju projekata predstavlja dobru i temeljnu pripremu za mnogo zahtjevniju fazu, koja nas čeka u budućnosti. To je posebno važno imajući u vidu da je EU iz sredstava Ipe za novu finansijsku perspektivu 2014-2020 opredijelila za Crnu Goru 270,5 miliona eura, što predstavlja povećanje za deset posto u odnosu na prethodni finansijski period, te značajnu podršku pregovaračkom procesu.

Novina Ipe II (2014-2020) jeste strategijski fokus, odnosnosprovođenje projekata u osam definisanih sektora koji su u skladu sa Strategijom proširenja. Ključni razlozi su poboljšanje strategijskog planiranja, bolje kombinovanje različitih oblika podrške, te njena efikasnija upotreba i korištenje postojećeg iskustva i izgrađenih kapaciteta u državama korisnicama Ipe.

S tim u vezi, tokom 2014. crnogorske institucije su intenzivno radile na izradi nacionalnog programa Ipe
2014. Nakon pet konsultacija između Evropske komisije i Crne Gore, EK je 10. XII 2014. usvojila Godišnji akcijski program za Crnu Goru za 2014, koji je oblikovan na način da su u fokusu demokratija i upravljanje, vladavina prava i temeljna prava, kao i mjere za unapređenje ekonomskog upravljanja i konkurentnosti.

Od osam prioritetnih sektora koji su definisani u Indikativnom strategijskom dokumentu Crne Gore za Ipu II, njih šest je prepoznato u Programu za 2014, i to zbog potreba identifikovanih u brojnim poglavljima pregovaračkog procesa.

Dakle, biće finansirano 17 akcijskih dokumenata za šest sektora, ukupne vrijednosti 39,2 miliona eura.
U sektoru Demokratija i upravljanje predviđena je podrška reformi upravljanja javnim finansijama, porezima, carinama i javnim nabavkama, kao i unapređenju kvaliteta planiranja, efikasnog upravljanja i apsorpcije sredstava Ipe.

Vrijednost ovih akcija iznosi 16,2 miliona eura i one će doprinijeti jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta, kroz sprovođenje programa obuke. Takođe, će biti kompjuterizovana Poreskauprava, dok će u  dijelu finansija biti unaprijeđene i ključne politike upravljanja javnim finansijama, kao što su državna pomoć, koncesije i javne nabavke.

Uspostavljanjem sistema elektronskih nabavki u klasičnom sektoru će biti unaprijeđeno poslovanje u ovoj oblasti.

Sektor Vladavina prava i temeljna prava sadrži dvije akcije ukupne vrijednosti od 5,3 miliona eura, u okviru kojih će se raditi na jačanju efikasnosti pravosudnog sistema i podršci borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Poseban akcent će biti na jačanju kapaciteta financijske istrage i mehanizma koordinacije nadležnih institucija.

U oblasti antidiskriminacije će se unaprijediti pravni i institucionalni okvir za zaštitu od diskriminacije (naročito ranjivih grupa kaošto su žene, Romi, seksualne manjine, osobe s invaliditetom i manjinski narodi).

U okviru sektora Životna sredina i klimatska akcija biće podržane dvije akcije ukupne vrijednosti od 3
miliona eura, koje se odnose na usklađivanje s propisima EU u oblasti kvaliteta vazduha, kao i nabavku
potrebnih stanica (2 automatske stacionarne stanice i EMEP stanica) i opreme za postojeći nadzor mreže.

Takođe, obezbijedićemo optimalne uslove za upravljanje vodama u okviru rječnih slivova u Crnoj Gori i
izraditi Plan za upravljanje rječnim slivom za Jadransko i Crno more.

U sektoru Saobraćaja predviđene su dvije akcije ukupne vrijednosti 5,8 miliona eura koje će s jedne
strane imati za cilj unapređenje saobraćajne mreže, a s druge strane remont pruge Kos-Trebešica kako bi se smanjilo vrijeme putovanja.

Program će kroz sektor Konkurentnost i inovacije podržati tri akcije ukupne vrijednosti 5,9 miliona eura
sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i podrške Crnoj Gori u usklađivanju i sprovođenju evropskog
zakonodavstva koje se tiče finansijskih usluga i unutrašnjeg tržišta.

Konačno, u sektoru Poljoprivreda i ruralni razvoj dvije akcije ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura će biti
usmjerene na veterinu i ribarstvo. U oblasti ribarstva ćemo uskladiti elektronske podatke sa standardima
EU, čime ćemo poboljšati kontrolu i upravljanje aktivnostima u ovom sektoru. Kad je riječ o veterinarskom
sektoru, kroz usklađivanje s EU propisima doprinijećemo iskorjenjivanju određenih bolesti životinja.

Pored akcija uključenih u ovaj program, sektor Regionalne i teritorijalne saradnje će biti podržan kroz
višekorisničke programe, te programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

Takođe, dva akcijska dokumenta, i to Instrument podrške civilnom društvu ukupne vrijednosti 2,25 miliona
eura koji će uključivati i grantove za medije, kao i Regionalni stambeni program ukupne vrijednosti 1,50
miliona eura, kojim se dugoročno rješava stambeno pitanje Roma i interno raseljenih lica, će biti finansirani
iz nacionalne Ipe, ali ih programira i sprovodi Evropska komisija.

Vjerujem da ćemo definisane prioritete na evropskom putu adresirati na najbolji način uz podršku sredstava koja će nam za te svrhe biti na raspolaganje od EU.

Akcije iz 2014. su, prije svega, odraz potreba koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. Sredstva su prevashodno opredijeljena za prioritetne oblasti iz pregovaračkog
procesa.

Prilikom definisanja akcija posebno smo se fokusirali na poboljšanje infrastrukture i opremanje institucija
za sprovođenje zakonske regulative koja je u skladu sa pravnom tekovinom EU.

Očekujemo da će planirani projekti unaprijediti kvalitet života crnogorskih građana kroz poboljšan pristup uslugama koje pružaju institucije, bolju infrastrukturu u oblasti saobraćaja i životne sredine, unaprijeđenu kontrolu u oblasti ribarstva, te ojačan sistem za kontrolu zdravlja životinja.

Ambasador
Aleksandar Andrija Pejović,
Državni sekretar za evropske integracije,
Glavni pregovarač Vlade za vođenje pregovora
o pristupanju Crne Gore EU

Saopštenja

Gorčević u Mađarskoj: Crna Gora je uspješna priča

0
Crna Gora je uspješna priča Zapadnog Balkana, ali i kompletne politike proširenja EU. Nakon 12 godina pregovora spremni smo da ih okončamo i trebaće...

Gorčević-Sijarto: Crna Gora može da zatvori 10 pregovaračkih poglavlja do kraja godine

0
Mađarska podržava integraciju Crne Gore i smatramo da je spremna za članstvo u EU i razmatrajući nivo spremnosti, postoji mogućnost da Crna Gora zatvori...

Video konkurs za učenike osnovnih škola: #MojGrad na putu ka EU

0
Ministarstvo evropskih poslova raspisalo je konkurs za učenike/ce osnovnih škola, koji tradicionalno organizujemo povodom Dana Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat EU4ME,...

Poziv za stručnu praksu u EFSA

0
Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) objavila je poziv za stručnu praksu za potencijalne kandidate iz zemalja članica EU i zemalja koje nijesu članice...

Intervju ministarke Gorčević za regionalni portal European Western Balkans

0
Da li u Briselu zaista postoji politička volja da Crna Gora postane sljedeća država članica Evropske unije? Kakve se poruke upućuju Vladi čiji ste...