Naslovnica Info Svi konkursi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata za članstvo u Zajedničkom...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK)

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Na osnovu Odluke o osnivanju Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK), donijete na Savjetu o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU 20. VI 2011, na osnovu člana 124 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija raspisuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama
za predlaganje dva kandidata NVO za članstvo u
ZAJEDNIČKOM KONSULTATIVNOM ODBORU (ZKO) IZMEĐU CRNEGORE I EVROPSKOG EKONOMSKOG I SOCIJALNOG KOMITETA (EESK)

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) je savjetodavno tijelo EU osnovano Rimskim ugovorom 1957. i predstavlja poslodavce, sindikate, poljoprivrednike, potrošače i druge interesne grupe koje zajedno čine organizovano civilno društvo EU. EESK predstavlja i brani njihove interese u raspravama oko politika s Evropskom komisijom, Savjetom i Evropskim parlamentom čineći most između EU i njenih građana.

EESK je integralni dio u procesu odlučivanja EU i mora biti konsultovan prije donošenja odluka koje se tiču ekonomske i socijalne politike dok na svoju inicijativu EESK može davati mišljenja o pitanjima koja smatra važnim u ovoj oblasti.

Tri glavne uloge EESK su:

• Savjetuje Savjet, EK i EP na njihov zahtjev ili sopstvenu inicijativu;
• Podstiče civilno društvo na veće učešće u političkom odlučivanju u EU;
• Podržava ulogu civilnog društva u zemljama koje nisu članice EU i pomaže pri uspostavljanju savjetodavnih struktura.

EESK ima 350 članova iz 28 država članica EU, a broj predstavnika po državi članici određuje se srazmjerno broju stanovnika. Članove predlažu nacionalne vlade, a postavlja ih Savjet EU na mandat od 5 godina.

Članovi Komiteta su podijeljeni u tri grupe:
Grupa poslodavaca ima članove iz privatnog i javnog industrijskog sektora, malih i srednjih preduzeća, privrednih komora, bankarstva i osiguranja, trgovine i poljoprivrede;
Grupa radnika predstavlja sve kategorije zaposlenih, od fizičkih radnika do rukovodilaca. Članovi grupe dolaze iz nacionalnih sindikalnih organizacija;
Treća grupa predstavlja širok spektar interesa i interesnih grupa: NVO, poljoprivredne organizacije, zanatlije, neprofitna udruženja, potrošačka i udruženja zaštite životne sredine, naučna i akademska udruženja, itd.

Radom EESK upravlja Predsjedništvo (birano na dvije i po godine) u saradnji s Biroom. EESK se po pravilu sastaje devet puta na plenarnim sjednicama, dok se predlozi za rasprave na plenarnim sjednicama pripremaju od strane šest sekcija (potkomiteta), od kojih se svaka bavi određenom grupom pitanja:

1. Poljoprivreda, ruralni razvoj i prirodna sredina;
2. Ekonomska i monetarna unija i ekonomska i socijalna kohezija;
3. Zapošljavanje, socijalna pitanja i državljanstvo;
4. Vanjski poslovi;
5. Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja;
6. Transport, energetika, infrastruktura i informatičko društvo.

Novi savjetodavni komitet o Industrijskim promjena je ugrađen u strukturu EESK nakon isteka Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik u julu 2002.

U okviru Sekcije za vanjske poslove postoje delegacije za različite regione od interesa za EU, među kojima je i Kontakt grupa za zapadni Balkan čiji je zadatak da održava i razvija odnose s civilnim društvom i ekonomskim i socijalnim nacionalnim savjetima u regionu, pomažući im da uspostave odnose s institucijama EU i učestvuju u procesu stabilizacije i pridruživanja.

EK je 26. IV 2011. donijela zvaničnu odluku o osnivanju Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Savjet Evropske unije je odluku o osnivanju ZKO usvojio početkom maja 2011, a o njoj se raspravljalo i na Odboru za stabilizaciju i pridruživanje 13. V 2011. Konačna odluka o osnivanju ZKO donijeta je na Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i EU 20. VI 2011.

Osnivanjem Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i EESK uspostavljen je unapređenji nivo saradnje između države kandidata za članstvo u EU i tijela EU kojim se socijalni partneri i ostale organizacije civilnog društva pripremaju za buduću saradnju u EU nakon stupanja u članstvo.

ZKO je zadužen da prati ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i proces pregovora s EU.

ZKO između Crne Gore i EESK čini šest crnogorskih predstavnika (po dva iz udruženja poslodavaca, sindikata i nevladinih organizacija) i šest predstavnika EESK (po dva iz sve tri grupe). ZKO se sastaje dva puta godišnje a posljedni Šesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore održan je 23. i 24. VI 2015. u sjedištu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu. Troškovi održavanja sastanaka ZKO u Briselu za crnogorske predstavnike civilnog društva se, do članstva u EU, pokrivaju iz državnog budžeta.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pokreće novu proceduru odabira članova ZKO-a, koji će u naredne dvije i po godine, u saradnji s kolegama iz EU, nastaviti ostvareni kontinuitet uspješnog doprinosa ovog tijela pregovaračkom procesu. Izbor dva predstavnika NVO sektora obaviće se u skladu s Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. list CG“, br. 7/12, od 30. I 2012.).

Uslovi za NVO koje predlažu kandidate za članstvo u ZKO

Pravo predlaganja kandidata imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

1. Demokratizacija, borba protiv korupcije i vladavina prava;
2. Evropska i evro – atlantska integracija;
3. Održivi i ruralni razvoj i zaštita životne sredine;
4. Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava;
5. Politika zapošljavanja, socijalna pitanja i građanska pitanja;
6. Tržište, proizvodnja i potrošačko društvo;
7. Transport, energija, infrastruktura i informaciono društvo;
8. Obrazovanje, kultura i mladi.

Nevladine organizacije mogu da predlože samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može predlagati kandidata u slučaju da:

– je upisana u Registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
– u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u vezi sa jednom od navedenih oblasti i načelno je orijentirana u pravcu evro-atlantskih integracija;
– je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz jedne od navedenih oblasti;
– je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
– više od polovine članova organa upravljanja NVO nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Uslovi za kandidata koji konkuriše za članstvo u ZKO

Kandidat nevladine organizacije može biti lice koje:

– je crnogorski državljanin, s prebivalištem u Crnoj Gori;
– posjeduje najmanje tri godine iskustva u radu NVO u navedenim oblastima;
– nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;
– posjeduje solidno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata za članstvo u ZKO dostavlja:

– kopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
– kopije akta o osnivanju i statuta;
– pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz jedne od navedenih oblasti;
– kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
– fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;
– biografiju kandidata s podacima o iskustvu u vezi s oblašću za koju se kandiduje;
– izjavu kandidata da nije član organa političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice, državni službenik, odnosno namještenik;
– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana ZKO.

Rok za podnošenje predloga je 2. decembar 2015.

Popunjeni Obrazac za predlaganje predstavnika/ca NVO za članstvo u ZKO, kao i svu neophodnu dokumentaciju, propisanu pozivom, neophodno je dostaviti isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Stanka Dragojevića 2, 81 000 Podgorica
s napomenom ,,predlaganje kandidata /kandidatkinje za članove/ice Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK)”

Prijave kandidata za izbor u ZKO razmatraće petočlana komisija za izbor predstavnika NVO u ZKO, koju čine predstavnici: Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva ekonomije, Socijalnog Savjeta Crne Gore i Kancelarije za saradnju sa NVO.

Komisija će, u roku od tri dana od isteka roka utvrđenog ovim pozivom, odlučiti i na internet stranici MVPEI – a objaviti listu kandidata/nja koji su predloženi za članove/ice ZKO, s nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, predsjednik komisije će u roku od pet dana imenovati dva kandidata/nje s najvećim brojem predloga NVO iz odgovarajućeg područja djelovanja, koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja o postupku predlaganja kandidata/nje za članove/ice ZKO, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: marko.mrdak@mfa.gov.me.

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...