Naslovnica Info Svi konkursi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u Nadglednom...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

U skladu sa članom 52 Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Ipa II) („Službeni list Crne Gore – međunarodni ugovori“, br. 5/2015) i članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, br. 7/12), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama
za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške

Nadgledni odbor Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa) je zadužen da prati cjelokupnu djelotvornost, efikasnost, kvalitet, koherentnost, koordinisanost i usklađenost sprovođenja pretpristupne podrške u svim sektorima i podsektorima u svrhu ispunjavanja ciljeva definisanih finansijskim sporazumima i Indikativnim strategijskim dokumentom za Crnu Goru (2014 – 2020). Prema potrebi, Nadgledni odbor Ipe daje preporuke za korektivne mjere kako bi se osigurala realizacija ciljeva i unaprijedila djelotvornost i efikasnost cjelokupne Ipa podrške u Crnoj Gori.

Članovi Nadglednog odbora Ipe su predstavnici Evropske komisije, nacionalni koordinator za Ipu, nacionalni službenik za ovjeravanje, predstavnici operativnih struktura i, u skladu sa potrebama, predstavnici internacionalnih organizacija, civilnog društva i druge zainteresovane strane.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija poziva nevladine organizacije čija je oblast djelovanja neki od sektora definisanih Indikativnim strategijskim dokumentom za Crnu Goru (2014-2020):

1. Demokratija i upravljanje,
2. Vladavina prava i temeljna prava,
3. Životna sredina i klimatska akcija,
4. Saobraćaj,
5. Konkurentnost i inovacije,
6. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike,
7. Poljoprivreda i ruralni razvoj,
8. Regionalna i teritorijalna saradnja,

da dostave predlog za izbor dva predstavnika/ce za člana/cu u Nadglednom odboru Ipe.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u vezi sa nekim od gore navedenih sektora;
 • u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost
 • iz navedenih sektora;
 • predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u radu u nekom od navedenih sektora;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca;
 • posjeduje solidno poznavanje engleskog jezika.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz nekog od navedenih sektora;
 • kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje;
 • biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u radu u nekoj od navedenih oblasti/sektora;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Nadglednog odbora Ipe.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Popunjeni Obrazac za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/cu u Nadglednom odboru Ipe i svu neophodnu dokumentaciju propisanu pozivom potrebno je dostaviti arhivi Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica
sa napomenom: „Predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Nadglednom odboru Ipe“.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu u Nadglednom odboru Ipe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija će, u roku od tri dana od isteka roka utvrđenim pozivom, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/tkinja koji su predloženi za članove/ice u Nadglednom odboru Ipe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija će u roku od pet dana imenovati dva kandidata/kinje sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/cu u Nadglednom odboru Ipe mogu se dostaviti na e-mail adresu: milica.abramovic@mfa.gov.me ili telefon 020 416 366.

Saopštenja

Oglas za nacionalnu kontaktnu osobu u Ministarstvu evropskih poslova u okviru Interreg Euro-MED i...

0
Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u svojstvu Nacionalnog tijela u okviru Interreg Euro-MED programa i Nacionalne URBACT tačke u okviru URBACT IV programa, poziva...

Novi podsticaj saradnji u oblasti Južnog Jadrana kroz fondove EU

0
Kroz projekte finansirane putem trilateralnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, crnogorske institucije i organizacije iskoristile su oko...

Vebinari posvećeni Drugom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona

0
Program Dunavskog regiona objaviće 2. oktobra 2023. godine Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata. Poziv će trajati do 29. februara 2024. godine i biće otvoren...

Ministarstvo evropskih poslova počinje implementaciju projekta „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“

0
Povodom početka sprovođenja IPA projekta tehničke podrške pod nazivom „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“ čiji je primarni korisnik Ministarstvo evropskih poslova – Direktorat...

Produžen rok za Prvi poziv Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH – Crna...

0
Rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027 produžen je...