Naslovnica Info Press info Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radnih grupa za 33...

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

Imajući u vidu konstituisanje nove 43. Vlade Crne Gore u aprilu 2022. i, s tim u vezi, donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 49/22, 52/22 i 56/22) i kadrovske promjene do kojih je, nakon njenog donošenja, došlo u institucijama nadležnim za realizaciju obaveza koje proističu iz pregovaračkog procesa s Evropskom unijom, kao i činjenicu uspostavljanja Ministarstva evropskih poslova, javila se potreba za inoviranjem sastava radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i izmjenom odluka o obrazovanju radnih grupa. Shodno tome, a u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 i 27/22) i članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

predstavnika/ce za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe

 Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije da dostave prijedloge za izbor predstavnika/ce u sastav radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Za člana/icu pojedinačne radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za svako od 33 pregovaračka poglavlja nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Zadaci radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja su:

 • učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije;
 • učestvovanje u izradi predloga pregovaračkih pozicija i praćenje realizacije obaveza iz pregovaračkih pozicija;
 • učestvovanje u izradi, realizaciji i izvještavaju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji;
 • praćenje i izvještavanje o realizaciji privremenih i završnih mjerila u 33 pregovaračka poglavlja;
 • učestvovanje u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
 • praćenje i izvještavanje o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
 • učestvovanje na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje;
 • učestvovanje u ekspertskim misijama i vršenje drugih poslova od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnim grupama za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnim grupama za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je ponedjeljak 18. jul 2022.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva evropskih poslova, na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije br. 15

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja.“ U prijavi na javni poziv precizirati radnu grupu za koju se predlaže kandidat/kandidatkinja ispred nevladine organizacije.

Prijedlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo evropskih poslova će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Ministarstvo evropskih poslova će uključiti najviše dva predstavnika nevladinih organizacija u sastav pojedinačnih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja mogu se dostaviti na elektronsku adresu: andrej.orlandic@gsv.gov.me i milos.radonjic@gsv.gov.me.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Slovenija i Francuska ostaju snažan partner Crnoj Gori i u novoj fazi pregovaračkog procesa sa...

0
Tokom radne posjete Briselu, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sastao se sa stalnim predstavnikom Misije Slovenije pri EU Iztokom Jarcom i sa...

Popa: Crna Gora i EU radile zajedno kako bi se postigao istorijski trenutak

0
Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, u okviru...

Marković za “Vijesti”: Pred otvaranjem smo svih vrata ka EU, do kraja pregovora bavićemo...

0
"Ovo (IBAR) je istorijski uspjeh cjelokupnog društva, jer Crna Gora prva u istoriji politike proširenja uspijeva da ‘preskoči’ ovu novu, veoma zahtjevnu i za...

Dodijeljene nagrade za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Konkurs...

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju: Crna Gora nastavila sa napretkom u svim oblastima

0
“Napravili smo značajan napredak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora je usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji...