Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Sl. list Crne Gore“, br. 119/23), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija

 u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini

Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Sl. list Crne Gore“, br. 119/23), Vlada Crne Gore je kao prioritetnu oblast, između ostalih, utvrdila evroatlantske i evropske integracije Crne Gore.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo evropskih poslova obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini. Komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva evropskih poslova, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore.

Za člana Komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz Ministarstva evropskih poslova.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

I Nadležnosti Komisije

Komisija:

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju
 • utvrđuje rang listu projekata/programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat/program, u slučaju kad projekat/program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • dostavlja odluku o raspodjeli sredstava učesnicima konkursa i objavljuje je na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta /programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta/programa za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata/programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata/programa nevladinih organizacija koji sadrži podatke o projektima/programima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva u odgovarajućoj godini, kao i o uspješnosti njihove realizacije.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini: JEDAN.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije odnosno isteka roka za realizaciju projekata koji su obuhvaćeni Odlukom o raspodjeli sredstava.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici odnosno namještenici. 

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

IV Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiji

Predlog predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, koji se nalazi u prilogu.

Nevladina organizacija dužna je da uz propisani obrazac dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

V Rok i način dostavljanja predloga

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva evropskih poslova i portalu e-uprave (9. februar 2024).

Predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiji zajedno sa propratnom dokumentacijom dostavlja se na arhivu Ministarstva evropskih poslova, radnim danima od 8 do 14 časova, ili poštom na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije 15

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini“.

Predlog za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo evropskih poslova će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Po isteku ovog roka, ministarka evropskih poslova će aktom o obrazovanju Komisije za člana tog tijela izabrati predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva. U slučaju da za dva ili više predstavnika koji ispunjavaju propisane uslove bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji vrši ministarka evropskih poslova.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrazac za Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu možete preuzeti ovdje.

Saopštenja

U Baru održana konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“

0
Konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“ održana je u Baru, u organizaciji Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva ekonomskog razvoja i Opštine Bar....

Poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata

0
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Ugovorno tijelo, raspisalo je poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata primljenih u okviru...

MEP potpisalo ugovore o finansiranju projekata 13 nevladinih organizacija

0
Trinaest projekata nevladinih organizacija biće podržano sa 76,868 hiljada eura od strane Ministarstva evropskih poslova. Tim povodom, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, potpisala je...

Za šest mjeseci usvojen veliki broj zakonskih i strateških dokumenata koji Crnu Goru približavaju...

0
„Tokom prve polovine 2024. godine, donijet je veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim. Na taj...

Održan info dan projekta EmBRACE: Prilika za saradnju preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine...

0
U Podgorici je održan info dan povodom predstavljanja projekta EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) usmjerenog na podsticanje saradnje mikro i malih preduzeća...