Naslovnica Info Intervjui Konačna odluka o zatvaranju poglavlja koje se odnosi na intelektualnu svojinu zavisiće...

Konačna odluka o zatvaranju poglavlja koje se odnosi na intelektualnu svojinu zavisiće od procjene EK

Crna Gora је ispunila uslove za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju које se odnosi na intelektualnu svojinu, ali će konačna odluka o tome zavisiti od procjene Evropske komisije u pogledu ispunjenosti mjerila.

To je ocijenila generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, Biljana Jakić u intervjuu povodom 26. aprila Svjetskog dana intelektualne svojine.

Jakić je pojasnila da je Evropska komisija Crnoj Gori postavila četiri mjerila za zatvaranje poglavlja koje se odnosi na intelektualnu svojinu, od kojih se, kako je navela, tri odnose na usaglašavanje zakonodavstva sa pravom EU, a četvrto na obezbijeđivanje dovoljnih administrativnih kapaciteta za postupak priznavanja i sprovođenja prava intelektualne svojine i obezbjeđivanje evidencije bilansa ostvarenih rezultata o istražnim postupcima, krivičnim gonjenjima i sudskim postupcima u slučaju kršenja prava.

„Smatramo da je Crna Gora ispunila uslove za privremeno zatvaranje pregovora u ovom poglavlju, ali će konačna odluka o tome zavisiti od procjene Evropske komisije, naročito u pogledu ispunjenosti četvrtog mjerila“, istakla je Jakić.

Govoreći o Svjetskom danu intelektualne svoje, Jakić je podsjetila da je taj datum ustanovila Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO) i da se tradicionalno obilježava od 2000. godine, u cilju podizanja svijesti o značaju i uticaju intelektualne svojine na svakodnevni život.

„Ovaj datum predstavlja datum stupanja na snagu Konvencije o ustanovljavanju Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu iz 1970. Godine. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana intelektualne svojine je: Innovate for the Green Future – Inovativnost za zelenu budućnost“, kazala je Jakić.

Prema njenim riječima, pojam “pravo intelektualne svojine” obuhvata autorsko i srodna prava i pravo industrijske svojine.

„Autorsko pravo obuhvata prava autora književnih, naučnih i umjetničkih djela, dok srodna prava obuhvataju prava interpretatora, proizvođača fonograma, filmskih producenata, radiodifuznih organizacija i izdavača i posebna (sui generis) prava proizvođača baza podataka. U pravo industrijske svojine spadaju: patentno pravo, pravo žiga, pravo zaštite industrijskog dizajna, pravo zaštite oznake geografskog porijekla, pravo zaštite topografije integrisanog kola, pravo zaštite biljne sorte, pravo suzbijanja nelojalne konkurencije i poslovna tajna“, pojasnila je Jakić.

Ona je kazala da, ono što je zajedničko za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine jeste, s jedne strane nematerijalni karakter predmeta zaštite (duhovni, intelektulni), a s druge strane ekonomska funkcija koja obezbjeđuje da subjekt pravne zaštite, tj. nosilac prava prisvaja materijalnu korist od eksploatacije predmeta zaštite.

Na pitanje koje institucije su uključene u zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine, kakva je njihova saradnja i koje aktivnosti se preduzimaju u pravcu podizanja svijesti javnosti o značaju intelektualne svojine, Jakić je ocijenila da je jačanje mehanizama saradnje između organa koji se bave pravima intelektualne svojine od velikog značaja za dalje unapređenje sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori.

„S tim u vezi, uspostavljen je i odlično funkcioniše mehanizam saradnje između svih organa koji su identifikovani kao ključne institucije u sistemu zaštite prava intelektualne svojine, i to: Ministarstva ekonomije, Tržišne inspekcije, Uprave carina, Privrednog suda, Uprave policije i Državnog tužilaštva. Mehanizam koordinacije poslova i aktivnosti u oblasti intelektualne svojine funkcioniše na dva nivoa, putem Koordinacionog tima za sprovođenje prava intelektualne svojine i Radne grupe koju je osnovao Koordinacioni tim, sa zadatkom organizovanja i sprovođenja zajedničkih akcija usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje vršenja povreda prava intelektualne svojine. Članovi Radne grupe su predstavnici Ministarstva ekonomije, Uprave carina, Tržišne inspekcije i Uprave policije i organizuju i sprovode aktivnosti u skladu sa godišnjim Planom aktivnosti. Ovakav vid saradnje i koordinacije podržan je od strane Evropske komisije i Zavoda za intelektualnu svojinu EU“, rekla je Jakić.

Sprovode se, kako je kazala, različite aktivnosti, sa ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine.

„Jedna od najznačajnijih je “Dani zajedničke akcije“ koja ima za cilj da se građani informišu o značaju prava intelektualne svojine kroz promotivni materijal. Takođe, u cilju zaštite prava intelektualne svojine vrši se pojačana kontrola kod privrednih subjekata koji se bave prometom roba čijom distribucijom se mogu povrijediti prava intelektualne svojine, kao i pojačani nadzor na graničnim prelazima. Isto tako, realizuju se javne tribine i okrugli stolovi sa preduzetnicima, predstavnicima malih i srednjih preduzeća, zastupnicima i sprovode se različiti vidovi edukacija, kroz seminare, radionice i sl. U ovom kontekstu, željela bih da pomenem i izuzetnu saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore, Ministarstvom nauka i univerzitetima u Crnoj Gori“, istakla je Jakić.

Upitana kome se mogu obratiti autori koji sumnjaju u zloupotrebu njihovog djela i kakva je procedura u tim slučajevima, Jakić je kazala da nosilac prava na autorskom djelu ili predmetu srodnih prava čije je pravo povrijeđeno može tražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete po opštim propisima.

„To znači da nosioci prava zaštitu ostvaruju pred sudom, podnošenjem tužbe. Ova oblast je detaljno uređena Zakonom o autorskom i srodnim pravima, s tim što se u značajnoj mjeri primjenjuju i odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, zakona kojim je regulisan izvršni postupak i opšta pravila o naknadi štete“, precizirala je Jakić.

Govoreći o obavezama koje proizilaze iz postupka pristupanja Evropskoj uniji (EU), Jakić je kazala da su se aktivnosti odvijale u više pravaca.

„U prethodnom periodu rađeno je na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU i to Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o patentima, Zakona o žigu, Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika. Ocjene EU su da je crnogorsko zakonodavstvo u velikoj mjeri usklađeno sa pravom EU u ovoj oblasti. U pitanju je kontinuirani proces, s obzirom da se pravo EU konstantno mijenja i dopunjuje“, navela je Jakić.

Ona je kazala da je uspostavljen i adekvatan institucionalni okvir, koji predstavlja preduslov za registraciju i efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine.

„Kao što sam već navela, a shodno preporukama EU, uspostavljeni su mehanizmi redovne koordinacije i saradnje između nadležnih institucija u vezi sa sprovođenjem prava intelektulne svojine, kroz zajedničke akcije usmjerene na sprječavanje i suzbijanje vršenja povreda prava intelektualne svojine. Kontinuirano je rađeno na unaprjeđenju administrativnih kapaciteta, kao i podizanju svijesti stručne i laičke javnosti o značaju prava intelektualne svojine za građane, privredu i društvo u cjelini“, istakla je Jakić.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

MINISTARSTVO EKONOPMIJE

Saopštenja

Slovenija i Francuska ostaju snažan partner Crnoj Gori i u novoj fazi pregovaračkog procesa sa...

0
Tokom radne posjete Briselu, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sastao se sa stalnim predstavnikom Misije Slovenije pri EU Iztokom Jarcom i sa...

Popa: Crna Gora i EU radile zajedno kako bi se postigao istorijski trenutak

0
Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, u okviru...

Dodijeljene nagrade za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Konkurs...

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju: Crna Gora nastavila sa napretkom u svim oblastima

0
“Napravili smo značajan napredak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora je usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji...

Poziv mikro i malim preduzećima za prekograničnu saradnju u okviru projekta EmBRACE

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata...