Naslovnica Info Svi konkursi Kreativna Evropa: Konkurs za podršku evropskim projektima saradnje u 2016. godini

Kreativna Evropa: Konkurs za podršku evropskim projektima saradnje u 2016. godini

Otvoren je godišnji konkurs za finansiranje evropskih projekata saradnje u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa – potprogram Kultura za 2016. godinu. Glavni ciljevi podrške transnacionalnih projekata kulturne saradnje su jačanje sposobnosti evropskih kulturnih i kreativnih sektora da djeluju u međunarodnom kontekstu i da promovišu transnacionalnu cirkulaciju kulturnih i umjetničkih djela, kao i transnacionalnu mobilnost djelatnika u kulturi i stvaralaštvu, posebno umjetnika.

Konkurs je zasnovan na interdisiciplinarnom i fleksibilnom pristupu, prema kojem će se projekti fokusirati na jedan ili više segmenata kulturnih i kreativnih industrija, u skladu sa jednim ili više od sljedećih prioriteta:

– Promocija transnacionalne mobilnosti umjetnika i eksperata i podrška u uspostavljanju međunarodne saradnje i internacionalizaciji karijera i aktivnosti u okviru Evropske unije i šire, po mogućnosti na osnovu dugoročnih strategija, i promocija transnacionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih radova, sa posebnim osvrtom na kulturne razmjene, interkulturni dijalog, razumijevanje kulturnih raznolikosti i socijalnu inkluziju;

– Podrška razvoju publike, kako bi se povećalo interesovanje i olakšao pristup evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvoj publike omogućava evropskim umjetnicima, kulturnim profesionalcima i njihovim radovima pristup što većem broju ljudi širom Evrope, kao i pristup manje reprezentovanih grupa kulturnim djelima. Takođe pomaže kulturnim organizacijama prilagođavanje novim i inovativnim načinima u pristupu publici, da bi je zadržali, pridobili novu publiku, diverzifikovali publiku uključujući pristup onima koji trenutno nijesu publika i poboljšali iskustvo postojeće i buduće publike jačajući vezu sa njom;

– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaralaštvu i novih načina za efekat prelivanja u druge sektore. Razvoj i testiranje novih i inovativnih modela prihoda, menadžmenta i marketinga za kulturni sektor. Poseban fokus biće dat aktivnostima podrške za kulturne profesionalce u cilju dobijanja novih vještina, na one sa obrazovnom dimenzijom i one koje za cilj imaju podsticanje interkulturnog dijaloga i zajedničkog razumijevanja među ljudima različitih kultura i porijekla, kao i podrška kulturi koja za cilj ima borbu protiv svih vidova diskriminacije.

U skladu sa opštim i specifičnim ciljevima programa Kreativna Evropa koji su definisani Uredbom Evropskog Parlamenta o osnivanju Programa, u okviru podrške evropskim projektima saradnje prepoznati su:

Kategorija 1 – Manji projekti saradnje

– Uključuju najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje učesnice u potprogramu Kultura (od kojih je jedna organizacija u svojstvu vođe projekta a najmanje dvije u svojstvu koorganizatora). Vođa projekta ili jedan od koorganizatora mora imati pravno sjedište u jednoj od zemalja članica Evropske unije, Evropske ekonomske oblasti ili u Švajcarskoj konfederaciji (pod uslovom da su zemlje koje nisu članice EU sklopile bilateralni ugovor o učešću u programu Kreativna Evropa).

– Maksimalni iznos granta Evropske unije iznosi 200.000,00 eura, odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta, što znači da su partneri obavezni da obezbijede preostali dio projektnog budžeta (40% ili više, u zavisnosti od iznosa EU granta).

Kategorija 2 – Veći projekti saradnje

– Uključuju najmanje šest organizacija iz šest različitih država učesnica u potprogramu Kultura (jedna u svojstvu vođe projekta i najmanje pet organizacija u svojstvu koorganizatora). Vođa projekta ili jedan od koorganizatora mora imati pravno sjedište u jednoj od zemalja članica Evropske unije, Evropske ekonomske oblasti ili u Švajcarskoj konfederaciji (pod uslovom da su zemlje koje nisu članice EU sklopile bilateralni ugovor o učešću u programu Kreativna Evropa).

– Maksimalni iznos granta Evropske unije iznosi 2.000.000,00 eura, odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta, što znači da su partneri obavezni da obezbijede preostali dio projektnog budžeta (50% ili više, u zavisnosti od iznosa EU granta).

Opšti kriterijumi prihvatljivosti za učešće

Konkurs je otvoren za pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koji su registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti u Crnoj Gori, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava. Konkurs se ne odnosi na fizička lica.

Ovim konkursom pruža se podrška neprofitnim projektima. Konkursi potprograma Kultura ne pružaju podršku projektima sa pornografskim ili rasističkim sadržajem ili onim koji podržavaju nasilje.
Prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu sa ciljevima i prioritetima potprograma Kultura.

Podnosioci prijava moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijski kapacitet) kako bi se njihove aktivnosti održavale u ukupnom trajanju perioda tokom kojeg se projekat implementira, i kako bi učestvovali u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose prijave moraju imati stručne sposobnosti i kvalifikacije potrebne da se predloženi projekat sprovede i završi (operativni kapacitet).

Podnosioci prijava moraće da dostave izjavu o vjerodostojnosti koja svjedoči o njihovom statusu pravnog subjekta kao i o njihovim finansijskim i operativnim kapacitetima da završe predložene aktivnosti.

Ako je zatraženi iznos jednak ili veći od 750.000,00 eura, prijava za dodjelu granta mora biti upotpunjena eksternim revizorskim izvještajem koji sastavlja zvanični eksterni revizor. Izvještaj potvrđuje finansijske izvještaje za posljednje dvije dostupne finansijske godine. Ova se obaveza ne odnosi na javna tijela i međunarodne organizacije koje podliježu javnom pravu, a ne mora se primjenjivati na ustanove za obrazovanje i osposobljavanje ako tako odluči nadležni službenik za ovjeravanje na osnovu svoje analize rizika upravljanja.

Ovim konkursom se pruža posebna podrška projektima koji se odnose na:

a) transnacionalnu mobilnost,

b) razvoj publike,

c.1) izgradnju kapaciteta: digitalizacija,

c.2) izgradnju kapaciteta: novi biznis modeli,

c.3) izgradnju kapaciteta: edukacija i obuka.

Podržani projekti moraju sadržati detaljan opis i strategiju za implementaciju ovih programskih prioriteta. Aplikanti treba da odaberu najviše 3 od navedenih 5 prioriteta koji su najrelevantniji za projekat.

Vodeći partner na projektu može da aplicira samo jednom godišnje, i to ili u Kategoriji 1 ili u Kategoriji 2. Takođe, u slučaju da projekat bude izabran, vodeći partner na tom projektu neće moći da bude vodeći partner na drugom projektu u okviru kategorija projekata saradnje dok se prvi projekat ne završi.

Maksimalni period trajanja projekata (period prihvatljivosti) za obje kategorije je 48 mjeseci.

Raspored rokova za 2015. godinu

Manji projekti saradnje

Objava konkursa

Rok za dostavljanje projekata

Period evaluacije

Informisanje aplikanata o rezultatima

Ugovori o grantu

Početak aktivnosti

Avgust 2015.

7. oktobar 2015, 12:00 CET

6 mjeseci

Mart 2016.

April 2016.

Između maja i decembra 2016. godine

 

Veći projekti saradnje

Objava konkursa

Rok za dostavljanje projekata

Period evaluacije

Informisanje aplikanata o rezultatima

Ugovori o grantu

Početak aktivnosti

Avgust 2015.

7. oktobar 2015, 12:00 CET

6 mjeseci

Mart 2016.

Maj 2016.

Između juna i decembra 2016. godine

 

Detaljni uslovi konkursa, smjernice za podnošenje zahtjeva i aplikacioni paket sa dokumentima koje treba dostaviti kao prijavu na konkurs možete preuzeti na internet strani https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture:

Kontakt osobe – Ana Savjak

E-mail: ana.savjak@mku.gov.me

Milena Ražnatović

E-mail: milena.raznatovic@mku.gov.me

Tel: 00382 41 232 583

Saopštenja

Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

0
Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 22. i 23. marta 2023. u Podgorici,...

3,2 miliona eura podrške Evropske unije za prekograničnu saradnju Crne Gore i Kosova

0
Deset novih prekograničnih projekata podržano je od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo sa 3,2 miliona eura. Zajedničke...

Premijer Abazović na Kolegijumu za pregovore: Vraćamo poziciju glavnog pregovarača

0
„U što skorijem roku ćemo unaprijediti mehanizme za koordinaciju procesa pristupanja EU, vratiti poziciju glavnog pregovarača i zaokružiti formiranje pregovaračke strukture. To je ključno...

Objavljen Četvrti poziv za podnošenje predloga projekata

0
Danas je objavljen Četvrti poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Rok za dostavljanje predloga projekata...

Vujović: Projektima odgovoriti na zajedničke izazove zemalja učesnica EUSAIR

0
U daljem sprovođenju Strategije Evropske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) potrebno je da se tehnička podrška više usmjeri na pripremu predloga projekata koji su...