Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe

O čemu se pregovara?

Sloboda kretanja robe predstavlja jednu od četiri osnovne slobode kojima se osigurava efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Kao temelj jedinstvenog tržišta EU, princip slobodnog kretanja roba podrazumijeva ukidanje svih trgovinskih barijera između država članica, čime se omogućava slobodan promet robe unutar cijele Unije.

Ono što ovo poglavlje čini dodatno zahtijevnim jeste uzajamno priznavanje kvaliteta proizvoda među zemljama članicama EU. Postizanje ovog cilja direktno utiče na jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na cjelokupnom unutrašnjem evropskom tržištu. Crna Gora na tom putu mora da ukloni sve prepreke na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje na unutrašnje tržište proizvoda koji su porijeklom iz drugih država članica. Uklanjanje prepreka postiže se ujednačavanjem nacionalnih propisa i tehničkih zahtjeva za proizvode, a posebno na onim područjima gdje je utvrđeno da postoji veći rizik za potrošače.

Kada su u pitanju propisi koji nijesu obuhvaćeni evropskim zakonodavstvom primjenjuje se načelo uzajamnog priznavanja, odnosno proizvodi koji su na zakonit način proizvedeni i stavljeni na tržište u jednoj državi članici mogu se slobodno plasirati i na cijelom području Unije.

Crna Gora će članstvom u Evropskoj uniji postati sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice, čime se osigurava veća mogućnost da kvalitetni crnogorski proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetni strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište. Osim toga, biće obezbijeđena i veća sigurnost proizvoda na tržištu, a u cilju veće zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uskladiće se i nadzor pri stavljanju proizvoda na tržište s nadležnim evropskim tijelima. Kroz ovo poglavlje će se samim tim regulisati kvalitet različitih vrsta proizvoda, i to: medicinskih proizvoda i ljekova, telekomunikacionih uređaja, hemijskih proizvoda, deterdženata i vještačkih đubriva, plovnih objekata, čamaca i brodova, zaštitne opreme i mnogih drugih.

 

Podoblasti?

Oblasti u okviru poglavlja 1:

1. Opšti principi

Crna Gora će pregledati stanje svog zakonodavstva i uspostavljenih postupaka imajući u vidu da su glavne odredbe Ugovora koji uređuje slobodno kretanje roba („opšti principi“) sljedeće:

– član 34, koji se primjenjuje za uvoz unutar EU i zabranjuje “količinska ograničenja i sve mjere s jednakim učinkom” između država članica;
– član 35, koji se primjenjuje za izvoz iz jedne od država članica u drugu i, takođe, zabranjuje “količinska ograničenja i sve mjere s jednakim učinkom”;
– član 36, koji predviđa odstupanja od slobode unutrašnjeg tržišta u skladu sa članovima 34 i 35, koja su opravdana po pojedinačnim pravnim osnovama.

Osim toga, u ovom dijelu postoje i nacionalni neharmonizovani tehnički propisi koji mogu predstavljati potencijalne prepreke slobodnoj trgovini. U tom slučaju je veoma bitno da su svi važeći propisi uneseni u odgovarajuće registre, kao i da postoji sistemski plan za njihovo praćenje.

2. Horizontalne mjere

Horizontalnim zakonodavstvom se propisuju horizontalne mjere koje se unificirano primjenjuju u tehničkim propisima gdje god je to primjenjivo. Uvedena je koordinaciona uloga organa države uprave nadležnog za aktivnosti infrastrukture kvaliteta – Ministarstvo ekonomije. Osim toga, nadležna ministarstva su dobila pravni okvir („model“ u slučaju posebnih zakona) za predlaganje (Vladine uredbe ili Skupštinski zakoni) ili usvajanje (pravilnici ministarstava) tehničkih propisa koji preuzimaju zakonodavstvo EU u vezi sa proizvodima iz oblasti njihove nadležnosti. Takođe, razvijen je model za imenovanje („novi pristup“) i ovlašćivanje („stari pristup“) tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, pa su samim tim naglašene i razlike između odgovornosti države – „stari pristup“ i obaveza proizvođača – „novi pristup.“

U okviru horizontalnih mjera su identifikovane 4 podoblasti: standardizacija, metrologija, akreditacija i tržišni nadzor koji obuhvata rad kordinacionog tijela za nadzor na tržištu i sprovođenje tržišnog nadzora.

3. Vertikalne mjere

U okviru Vertikalnih mjera je neophodno usaglašavanje s evropskim zakonodavstvom koje je podijeljeno na direktive Novog pristupa i direktive Starog pristupa.

Kod takozvanog „novog pristupa“ osnovni princip je da je proizvođač (sa podrškom drugih privrednih subjekata) potpuno odgovoran za usklađenost i bezbjednost proizvoda koje stavlja na tržište. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u dijelu novog pristupa se odnosi na: niskonaponsku električnu opremu, liftove, elektromagnetnu kompatibilnost, jednostavne posude pod pritiskom, opremu pod pritiskom, gasne uređaje i toplovodne kotlove, aeroslone raspršivače, bezbijednost mašina, ATEX – oprema i zaštitni sistemi namijenjeni upotrebi u potencijalno eksplozivnim sredinama, ličnu zaštitnu opremu, mjerne instrumente, neautomatske uređaje i opremu za mjerenje težine, ekodizajn proizvoda koji imaju uticaj na potrošnju energije, bezbijednost igračaka, medicinska sredstva, žičare, rekreativna plovila, građevinske proizvode, emisiju buke mašina koje se koriste na otvorenom, eksplozive za civilnu upotrebu, pirotehnička sredstva, kao i radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu.

Kada je u pitanju „stari pristup“, država je odgovorna i za bezbijednost proizvoda, te u tom cilju djeluje u pravcu formiranja i dodjela ovlašćenja odgovarajućim državnim tijelima za obavljenje poslova usaglašenosti (na primjer registracija, procjena i odobrenje). Ovaj pristup obuhvata sljedeće oblasti: tekstil, obuću, kristalno staklo, mjerne jedinice, prethodno upalkovane proizvode, boce kao mjerne posude, prekursore za narkotike, kozmetičke proizvode, farmaceutske proizvode (ljekovi za humanu upotrebu i ljekovi za veterinarsku upotrebu), vještačka đubriva, hemikalije, biocidne proizvode i motorna vozila.

4. Proceduralne mjere

Proceduralne mjere obuhvataju notifikaciju propisa, postupaka ocjenjivanja usaglašenosti i usluga informacionog društva shodno Direktivi 98/34/EZ; provjere na spoljnim granicama, pribavljanje i posjedovanje oružja, kvantitativna ograničenja i kulturna dobra.

Pored toga, Crna Gora je u obavezi da pokaže da ima dovoljno administrativnih kapaciteta za sporvođenje zakonodavstva koje proističe iz poglavlja 1. U tom smjeru, u kontinuitetu se radi na jačanju ovih kapaciteta kako bi Crna Gora, nakon što postane članica EU, imala efikasnu i profesionalnu strukturu za sprovođenje propisa.

Kada je otvoreno poglavlje?

Crna Gora je Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe otvorilla 20. juna 2017, na Međuvladinoj konferenciji koja je održana u Luksemburgu. Kako bi rad u ovoj oblasti pratio aktuelne izazove pregovaračkog procesa, Vlada Crne Gore je 26. jula 2018. donijela novu Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe.

Završna mjerila?

U okviru poglavlja 1 Crna Gora ima obavezu da ispuni četiri završna mjerila:

1. Crna Gora usvaja i primjenjuje zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva 2001/83/EK o kodeksu Zajednice koji se odnosi na medicinske proizvode za ljudsku upotrebu, kako je izmijenjena Direktivom 2004/27/EK i zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva 2001/82/EK koja se odnosi na medicinske proizvode za veterinarsku upotrebu – ovo uključuje uspostavljanje postupka autorizacije za medicinske proizvode u objema oblastima, kao i Direktiva 89/105/EK koja se odnosi na određivanje cijena i refundaciju farmaceutskih proizvoda, u skladu s principima prakse Evropskog suda pravde
2. Crna Gora nastavlja da napreduje po pitanju usklađivanja horizontalnog zakonodavstva s evropskom pravnom tekovinom i pokazuje dobar napredak u prenošenju pravne tekovine za proizvode Novog, Globalnog i Starog pristupa naročito u onim sektorima u kojima je dosadašnja usklađenost nedovoljna ili ograničena
3. Crna Gora nastavlja da napreduje po pitanju uvođenja klauzula o uzajamnom priznavanju i neophodnih izmjena domaćeg zakonodavstva i administrativnih praksi u cilju usaglašavanja s članovima 34-36 Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU)
4. Crna Gora pokazuje da ima odgovarajuće administrativne kapacitete za adekvatnu primjenu zakonodavstva u svim horizontalnim oblastima koje utiču na slobodu kretanja robe (regulatorna, standardizacija, akreditacija, metrologija, ocjena usaglašenosti i tržišni nadzor), kao i zakonodavstva za proizvode Novog, Globalnog i Starog pristupa do dana pristupanja

U cilju ispunjenja završnih mjerila, Crna Gora u kontinuitetu radi na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU. Sve obaveze u dijelu ispunjenja ovih mjerila predviđene su Programom pristupanja Crne Gore 2019 – 2020 (PPCG).

Što se tiče jačanja administrativnih kapaciteta, Crna Gora je u obavezi da obezbijedi administrativne kapacitete za pravilnu primjenu zakonodavstva u svim horizontalnim oblastima koje utiču na slobodu kretanja robe, kao i zakonodavstva za proizvode Novog i Starog pristupa do dana pristupanja. Jačanje kapaciteta je takođe planirano korz krovni strateški dokument (PPCG), a institucije redovno izvještavaju o ostvarenim rezultatima na tom polju.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 1 i šef Radne grupe biraju se od strane Ministarstva ekonomije, kao krovne institucije u ovom poglavlju. Kontakt osoba za Radnu grupu se imenuje od strane Kancelarije za evropske integracije.

Pored Ministarstva ekonomije, kao članovi radne grupe za poglavlje 1 su Odlukom o obrazovanju RG izabrani predstavnici sljedećih institucija, organa i civilnog sektora: Agencija za ljekove i medicinska sredstva, Zavod za metrologiju, Mašinski faklutet Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Ministartsvo unutrašnjih poslova, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Uprava za inspekcijske poslove, Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava carina, Skupština Crne Gore, Nevladina organizacija Ekološki pokret Ozon, Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Inženjerska komora Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Unija poslodavaca Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore, Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO, Akreditaciono tijelo Crne Gore i Ministarstvo kulture.

 Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti će dodatno olakšati izvoz crnogorskih proizvoda na tržište Unije. Crna Gora će članstvom u EU postati sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice. Time se osigurava veća mogućnost da kvalitetni crnogorski proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetni strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište. To znači da će crnogorski privrednici imati veće mogućnosti za izvoz, a krajnji potrošači pravo konačnog izbora proizvoda utemeljenog na njegovom kvalitetu.

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...