Radna grupa 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika